Wpływ muzyki na wychowanie i obyczajowość młodzieży

Dr Jan Ostojski W starożytnej Helladzie istniało przekonanie, iż muzyka odgrywa główną rolę w kształceniu charakteru i umysłu. Wychowanie muzyczne wiązało się ściśle z kultem religijnym, z czcią bogów. Odbywały się publiczne uroczystości, podczas których chóry młodzieńców odśpiewywały pieśni, oraz recytowały utwory poetyckie. Dbano o staranne wykształcenie muzyczne, młodzież kształciła się w rytmicznym tańcu, chóralnym śpiewie i poezji. Muzyka w ...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - MUZYKA SAKRALNA

Stanowi jedną z głównychform muz. w historii kultury europejskiej. Odrębność stylunar. muzyki f r a n c , organicznie związanego z językiem, jegointonacją, rytmiką i kolorytem, zarysowała się już w XIV w.Szczególnie bogate były dzieje muzyki franc. XIII-XVIII w.,kiedy uprawiano wszystkie główne...

Muzyka elektroniczna

Wiele osób sądzi, że muzyka elektroniczna jest wynalazkiem ery rock'n'rolla. Nieliczni zdają sobie sprawę z tego, ze pierwszy oficjalny pokaz instrumentu elektronicznego miał miejsce juz w 1906 r.

Większość znanych dziś instrumentów muzycznych była w użyciu już w połowie wieku dziewiętnastego. W...

XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

Dwa przedsięwzięcia w połowie XX wieku dały początek nowej dziedzinie muzyki — muzyki komponowanej za pomocą nowych technologii wy­twarzania i odtwarzania dźwięków:

1. W 1948 roku francuski kompozytor i akustyk Pierre Schaeffer (1910-1995) utworzył „Club d'Essaiw” (W 1951 roku w miejsce „Club d'Essai"...

BAROK - W MUZYCE

Termin b. w historii muzyki oznaczaprzede wszystkim określoną epokę stylu muz. : potocznie oznaczapewne specyficzne cechy dzieła muz., które przez swą przesadęi krańcowość w użyciu środków artyst. odbiega od normstylistycznych danej epoki; termin b. w pierwszym znaczeniuprzyjął się dopiero w.latach...

RENESANS - Muzyka instrumentalna

Fakt uznawania śpiewu za najdoskonalszą postać muzyki sprawił, że przez długi czas instrumentom pozostawała jedynie rola towarzyszenia głosowi ludzkiemu. W polifonii wokalnej a cappella funkcja instrumentów była jeszcze bardziej podrzędna; instrument mógł zastępować jeden z głosów albo zdwajać...

CHINY - MUZYKA SAKRALNA

Rozwijała się w Ch. od zamierzchłych czasów w związku z rei. praktykami rytualnymi, a nast. w zależności od różnych doktryn filoz.-rel., stanowiąc jeden z zasadniczych elementów ukształtowanej przez nie obrzędowości.

1. Chiński system dźwiękowy, oparty na pentatonice bezpół-tonowej (f-g-a-c-d)...

Teoria muzyki w średniowieczu

W teorii średniowiecznej na plan pierwszy wysuwają się cztery zagad­nienia, będące terenem rozważań i dociekań teoretyków:

Stosunek do tradycji antycznych. Na średniowieczną teorię duży wpływ miały pisma Boecjusza (ok. 480-524), który relacjonował poglądy starożytnych Greków, głównie Platona...

Muzyka polskiego baroku - Główne zagadnienia — uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy

O kształcie kultury polskiej w baroku, w tym także muzyki, zadecydowały w dużej mierze przeobrażenia polityczne i organizacyjne. Jednym z waż­niejszych było przeniesienie rezydencji dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Z woli króla Zygmunta III Wazy rozbudowano zamek dawniejszych władców...

Muzyka klasyczna i jej popularyzacja

Muzyka klasyczna zawsze cieszyła się uznaniem elity. Wciąż uważana jest za trudną i hermetyczną. W ostatnich latach podjęto wiele udanych prób przekonania szerokiej publiczności o jej wyjątkowych walorach.

Muzykę klasyczną, zwaną też poważną, i muzykę popularną często się sobie...

CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

Czeska muzyka rei. odznacza się swoistą specyfiką w historii muzyki eur.; zadecydował o tym w dużej mierze ruch husycki i ścisłe związki z muzyką lud., powodujące powstanie odrębnego stylu muz., który w XIX w. otrzymał nazwę narodowego.

A. ŚREDNIOWIECZE — Przyjęcie chrześcijaństwa w Państwie...

BAROK - Formy i gatunki muzyki

Jednym z największych dokonań kompozytorów epoki baroku było wy­kształcenie nowych form i gatunków muzycznych, zarówno wokalno-in-strumentalnych, jak i czysto instrumentalnych. W XVII wieku nastąpiło określenie zasad formalnych utworów. Powstawaniu nowych rodzajów muzycznych towarzyszyło tworzenie nowych...

ROMANTYZM - Programowa muzyka symfoniczna

Rozkwit muzyki programowej nastąpił w 2. połowie XIX wieku. Był on ściśle związany z rozwojem literatury romantycznej i z myślą estetyczną tamtej epoki. Wielkie tematy, wielcy bohaterowie przenikają literaturę, a za jej pośrednictwem muzykę.

Geneza muzyki programowej XIX wieku sięga jeszcze...

Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie

Rozwijający się w latach międzywojennych neoklasycyzm polski nie osiągnął wówczas swego apogeum. Kierunek ten okazał się bardzo żywotny również w muzyce lat II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Ostatnia, powojenna faza rozwoju tego kierunku, jako najbardziej dojrzały etap recepcji neoklasycyzmu...

Starożytna Grecja - Muzyka i liryka chóralna

Prócz liryki jońskiej, jambografii i elegii i prócz meliki eolskiej istnieje w epoce archaicznej inny jeszcze typ liryki, tak zwana liryka chóralna. Rozwój liryki chóralnej, w której wiersz jest tylko jednym z trzech elementów: poezji, muzyki i tańca, jest ściśle związany z rozwojem muzyki. Początki muzyki...

Muzyka renesansu

Tak jak w przypadku literatury i sztuki, muzyka renesansowa stanowiła powrót do starożytnych wartości. Jej celem było nie tylko przynoszenie przyjemności, ale takie dostarczenie słuchaczowi przeżyć o charakterze moralnym i duchowym.    Wielkie odrodzenie sztuki i nauki, jakie rozpoczęło się w XIV w...

Muzyka rock

„Odrażający, zły i wywrotowy" - tak Ameryka postrzegała rock'n'roll na początku jego istnienia. Jednak, jak pokazały nadchodzące dziesięciolecia, nowa muzyka nie była przejściowym trendem i stała się trwałym elementem naszego życia.

Jako wynik mieszania się kultur europejskiej i afrykańskiej...

Muzyka country

Muzyka country wywodzi się z amerykańskiej wsi. Jej korzenie tkwią w ludowych piosenkach, które przywędrowały wraz z imigrantami z Europy, by w XX wieku stworzyć podstawy popularnego gatunku muzycznego.

Na początku dwudziestego wieku różne style muzyczne na dobre zadomowiły się w Stanach...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - MUZYKA SAKRALNA

W średniowieczu wykształciłasię przede wszystkim muzyka kośc, najpierw w rycie—» mozarabskim, a nast. rzymskim; pierwsza byla połączeniemmotywów bizant., gallikańskich (—> galijski ryt l),ambrozjańskich oraz irl. na podstawie hiszp.-rzym., a jejokres świetności przypadł na 633-711; ważnym...

Wpływ muzyki rockowej na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Wszystko to, co uda nam się usłyszeć dzięki receptorom, które w większości posiadamy, ma na nas większy lub mniejszy wpływ. Z resztą tak jak wiele innych rzeczy, które niestety lub jak kto woli stety nas otaczają. Graham Mask powiedział kiedyś: „moglibyśmy przez muzykę kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę.” Jego spostrzeżenie szybko dotarło do tych, którzy potrafili to sprytnie wykorzystać i dziś muzyka jest tak samo dobrym środkiem ...