"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy

Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem. Dlatego nie potrafił sobie wyobrazić, jak groźny może stać się ogień. Jednak podszedł do tej "wielkiej...

Wychowanie zdrowotne - Co musimy stworzyć w szkole realizując wychowanie zdrowotne

1. odpowiednie warunki sanitarno – higieniczne,

2. podsumować młodzieży pewne wzory osobowe,

3. odpowiednio organizować życie,

Takie warunki powinny być tworzone zarówno w rodzinie, jak i w szkole.

Szkoła i placówki opiekuńczo – wychowawcze powinny również zwrócić uwagę na:

- higienę osobistą...

Akwarium - Ile czasu muszę poświęcić?

W dzisiejszym, kapitalistycznym świecie czas jest często cenniejszy, niż pieniądz. Myśląc o założeniu akwarium obawiamy się więc, czy opieka nad nim nie będzie pochłaniała nam zbyt dużo czasu. Przy prawidłowo utrzymanym zbiorniku (regularne wykonywanie czynności pielęgnacyjnych) łączny czas...

CO TO JEST POMOCNICTWO? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY OKREŚLANE ZACHOWANIE ZAKFALIFIKOWAĆ, JAKO POMOCNICTWO

Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi...

OMÓW DEFINICJĘ OBRONY KONIECZNIEJ. JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY MOŻNA BYŁO POWOŁYWAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE W WARUNKACH OBRONY KONIECZNEJ?

Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować...

CO TO ZNACZY ŻE OBRONA MUSI BYĆ KONIECZNA?

Obrona konieczna jest instytucją uchylającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone napastnikowi przy odpieraniu bezprawnego zamachu.

Składają się na nią:

1.zamach i jego odparcie. Zamach to zachowanie się człowieka, które stwarza bezpośrednie zagrożenie dla dobra korzystającego z ochrony prawnej...

OMÓW DEFINICJĘ STANU WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI. JAKIE OKOLICZNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPELNIONE ABY MOŻNA BYŁO POWOŁYWAĆ SIĘ NA DZIAŁANIE W STANIE WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI?

Stan wyższej konieczności, rozumiemy sytuację, gdy dobru chronionemu prawem grozi niebezpieczeństwo, które można odwrócić jedynie poprzez poświęcenie innego dobra. Źródło może być różne: może być wynikiem działania człowieka, ale może być od niego niezależne np. pożar, powódź. Ponieważ...

CO TO SĄ CZYNNOŚCI LECZNICZE? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE BEZPRAWNOŚCI CZYNU PRZY SPOWODOWANIU EWENTUALNYCH UJEMNCH SKUTKÓW PODJĘTYCH CZYNNOŚCI LECZNICZYCH

Czynności lecznicze obejmują wszelką działalność mającą na celu leczenie chorego, diagnostykę, terapię i profilaktykę. Najistotniejsze znaczenie w PK mają zabiegi lecznicze, a zwłaszcza operacyjne, które wiążą się z głęboką ingerencją w organizm ludzki oraz ryzykiem śmierci, uszkodzeń ciała...

CO TO JEST RYZYKO NOWATORSTWA (UZASADNIONE RYZYKO)? JAKIE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY NASTĄPIŁO UCHYLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ W PRZYPADKU EWENTUALNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW PRZEPROWADZANYCH EKSPERYMENTÓW NAUKOWYCH?

Osiąganie nowych wartości społecznych jest często związane z ryzykiem wywołania niekorzystnych rezultatów. Uważa się jednak, że w ostatecznym bilansie działania o pewnym stopniu ryzyka są społecznie pożyteczne. Gdyby podejmowanie ryzykownych działań, zwłaszcza eksperymentów, było zabronione lub...

CZY I DLACZEGO FINANSE PUBLICZNE MUSZĄ BYĆ REGULOWANE USTAWAMI?

Obecnie wymóg zachowania ustawy dla uregulowania finansów publicznych stał się standardem konstytucyjnym. Do takiej regulacji przywiązuje się ogromną wagę wywodzi się to min. Ze względu na miejsce ustawy w hierarchii źródeł prawa, ustawy uchwal parlament który stanowi reprezentację społeczeństwa...

CZY USTAWY Z ZAKRESU FINANSÓW PUBLICZNYCH MUSZĄ ODPOWIADAĆ SZCZEGÓLNYM WYMOGOM

Odrębne wymogi stawia się tworzeniem ustaw o treści finansowej zwłaszcza ustawie budżetowej i ustawą podatkowym a także ustawom powodującym skutki dla finansów publicznych. W związku tym specjalne kompetencje prawodawcze przyznaje się parlamentowi rządowi i innym ministrom. Ustawy dziedziny finansów...

Jakie warunki musi spełniać biorca narządów?

Czy każdemu pacjentowi można przeszczepić narządy? Nie u każdego pacjenta z chorym sercem czy ciężką chorobą nerek przeszczep przyniesie spodziewane efekty. U starszych i przewlekle cho­rych ludzi często wszystkie części ciała są w złym stanie. Choć przeszczepiony narząd może dobrze pracować...

Jakie warunki musi spełnić system ekonomiczny, aby można było stwierdzić, że jest sprawny?

 

W praktyce wystarczającym warunkiem sprawności systemu ekonomicznego jest jego efektywność ekonomiczna w realizacji celów uczestników gospodarowania.

Co moge robić, a co nie / co musze robic, a co nie

In der Schule muss ich viel lernen und im Unterricht aufpassen. Ich muss Zahlen addieren. Ich darf nicht rauchen und fernsehen. Ich darf nicht Karten spielen. Ich muss punktlich in die Schule kommen. Ich muss leise sprechen. Ich darf lachen. Ich darf nicht durch die Nase sprechen. Ich darf nicht Eis essen. Ich darf die Bilderbucher lesen. Ich darf FuBball, Basketball und Volleyball spielen. Ich darf nicht laut schreien. Ich darf das Pausenbrot essen. Ich darf mit meinen Freunden plaudern. Ich ...

Zlecenia obronne muszą być elastyczne

Zlecenie obronne stop jest zleceniem kupna lub sprzedaży akcji realizowanym wówczas, gdy rynek osiąga określony poziom. Zlecenia obronne kupna umieszczane są powyżej bieżącej ceny rynkowej, a obronne zlecenia sprzedaży - poniżej jej poziomu. Kiedy zlecenie takie zostaje uruchomione, staje się...

Na co drukarz musi zwracać uwagę

Wielkość poszerzania może być określona wizualnie i mierzona za pomocą pasemek kontrolnych. Do oceny wyłącznie wizualnej stosuje się specjalne pasemka sygnalizacyjne. Zasklepianie kontroluje się elementami pomiarowymi o wysokich rastrowych wartościach tonalnych.

Częstą przyczyną poszerzania i...