Motywacja

Czytaj Dalej

Motywacja do pracy

- Przy silnej motywacji, sprawność działania spada, a wydajność pracy ulega obniżeniu z następujących powodów: nazbyt silnej motywacji, która , powoduje niepokój a człowiek niespokojny staje się mniej sprawny i aktywny, nader dużego śledzenia wyników bezpośrednich i czynników, które wpływają na nie, powodując utratę świadomości elementów sytuacji oddziaływania długofalowego, a w ostateczności prowadzącego do ...

Motywacja

Motywacja może mieć różny stopień oddziaływania na człowieka w związku z jego dążeniem do celu, stąd mówi się o sile motywacji.

Motywacja pracowników

Tendencję tę będziemy nazywać dalej motywem (względnie procesem motywacyjnym), a ogół motywów określać będziemy terminem motywacja”. Nie istnieje dotychczas jedna wyczerpująca teoria motywacji człowieka, ciągle, więc trwają poszukiwania rzeczywistych źródeł tej motywacji.

Motywacja w uczeniu się

Oczywiście dla wielu jest to ogromna motywacja, w której osiągnięcie celu daje dużą satysfakcję, ale ograniczenie się do tej zewnętrznej motywacji na długo nam nie wystarczy.

Motywacja, modyfikacja zachowań i jej metody , teoria uczenia się w praktyce.

Z teorii oczekiwań wynika, że kierownicy w postępowaniu z pracownikami muszą : -ustalić jakie nagrody są cenione przez każdego z podwładnych(jeśli mają działać motywacyjnie, to muszą być odpowiednie dla danej osoby) , -wyznaczyć pożądany poziom efektywności , -zapewnić realność ustalonego poziomu(jeśli pracownik uzna że jest on zbyt trudny do osiągnięcia jego motywacja będzie bardzo niska), -powiązać nagrody z wynikami pracy -analizować ...

Wpływ rodziców na motywację dzieci do nauki

- matka – 44 lata, pracuje w dziale obsługi klienta - ojciec - 50 lat, rolnik - syn – 16 lat – ostatnia klasa gimnazjum, średnio zdolny, w szkole trochę leniwy ale lubi pracę fizyczną, czasem czyta książki, słaby uczeń, średni poziom motywacji, wesoły - córka – 15 lat V klasa szkoły podstawowej – zdolna, trochę leniwa, bardzo dobra uczennica, dużo czyta, duży stopień motywacji, radosna OPISY SYTUACJI Sytuacja I – Rodzina A Po powrocie z ...

Teorie motywacji.

” Przykład niezwykłej motywacji w Continental Airlines W 1994 roku sytuacja w liniach lotniczych Continental Airlines była katastrofalna, ponieważ firma przynosiła straty rzędu 619 mln dolarów, a nastroje oraz motywacja do pracy ponad 50.

Motywacja pracowników

Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy: indywidualna motywacja pracownika - związana z zaspokojeniem indywidualnych aspiracji i potrzeb, na które firma nie ma większego wpływu (marzenia, hobby, rodzina) przynajmniej w początkowym okresie zatrudnienia.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie

a) Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej pragnąć sukcesu, niż obawiać się porażki.

Wpływ kontroli na motywację pracowników

Jeśli rywalizacją między pracownikami nie ma znaczenia w procesie motywacji to może osoba przełożonego, który zna oceny pokontrolne będzie miała wpływ na efektywność pracownika.

Emocje i motywacje

Motywacja: to, co nas popycha i pociąga Według Oxford English Dictionary motywacja jest "świadomym lub nieświadomym bodźcem do działania w pożądanym przez nas kierunku, dostarczanym przez czynniki psychologiczne lub społeczne i nadającym cel lub kierunek zachowaniu".

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć

Motywacja jest narzędziem za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w motywacji.

Motywacja

  Motywacja - ludzie działają w jakimś celu, w motywacji przyczyną jest skutek. Motywacja wywołana przez działanie czynników negatywnych łatwiej osiąga dużą intensywność niż motywacja wywołana przez działanie czynników dodatnich.

W jaki sposób nadopiekuńcza matka może ograniczyć spontaniczną motywację dziecka

W procesie motywacyjnym wyróżnia się również: - ocena szans powodzenia - oszacowanie warunków osiągnięcia celu - subiektywne prawdopodobieństwo – przekonanie o możliwości osiągnięcia celu - poziom motywacji – zdolność procesu motywacji do eliminowania konkurencyjnych dążeń - poziom aspiracji – poziom trudności celu - (omówiony już) motyw- potrzeba, niespełnienie, związane z aktywnością dziecka, by ten stan zmienić - ...

Pojęcie motywacji

Pierwszy - ze względu na charakter powiązań między dążeniem i celem: motywacja wewnętrzna - powiązanie jest nieodłączne i naturalne; motywacja taka skłania do osiągnięcia wartości ostatecznych, wartości samych w sobie; przykładem motywacji wewnętrznej może być bezinteresowna pomoc współpracownikowi w realizacji powierzonego mu zadania.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja osiągnięć

Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej pragnąć sukcesu, niż obawiać się porażki.

PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE MOTYWACJI DO PRACY

Innym typem motywacji jest wspomniana wyżej motywacja do partycypacji, uczestnictwa.

MOTYWACJE PODRÓŻY TURYSTYCZNYCH

Strukturę motywacji tworzą: ■    motywacje społeczne, ■    motywacje rodzinne lub plemienne, ■    motywacje osobiste lub logistyczne.

Motywacja a sprawność działania

Coś zupełnie odwrotnego można powiedzieć o motywacji występującej w formie zainteresowania. Dlatego też uczniowie, u których dominującym motywem uczenia się jest zainteresowanie, nie są narażeni na zastraszający wpływ nadmiernej motywacji.

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy: · indywidualna motywacja pracownika - związana z zaspokojeniem indywidualnych aspiracji i potrzeb, na które firma nie ma większego wpływu (marzenia, hobby, rodzina) przynajmniej w początkowym okresie zatrudnienia.