Moskiewski

Czytaj Dalej

Wojny z państwem moskiewskim

Tron moskiewski formalnie objął jego syn, trzyletni wówczas Iwan IV, zwany później Groźnym, faktyczne zaś rządy sprawowała księżna wdowa — Helena Glińska, bratanica kniazia Michała.

Wojny polsko - moskiewskie w XVII w.

Królewicz polski Władysław został obrany wielkim księciem moskiewskim. Na południu wojska moskiewskie i kozackie opanowały Ukrainę, obległy Lwów i kilkakrotnie pokonały oddziały polskie i litewskie.

Helena Moskiewska

  - jedyna żona Aleksandra Jagiellończyka Helena Moskiewska była córką Iwana III, wybitnego męża stanu, uchodzącego za twórcę państwa moskiewskiego. W 1513 roku w wieku 37 lat Helena Moskiewska zmarła.

MOSKIEWSKA WOJNA DOMOWA 1433--1453

Za panowania Wasyla Księstwo Moskiewskie przekształciło się w silne, politycznie zjednoczone państwo, które po­większyło swoje terytoria i urosło w siłę pod rządami jego syna i następcy Iwana III Srogiego.

Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVI w.

Za pa­nowania Zygmunta I Starego wojny polsko-moskiewskie były wznawiane trzykrotnie: wojna 1507-08 roz­poczęta przez Moskwę zakończyła się po­kojem „wieczystym” - Litwa utrzymała swój stan posiadania; w następnej wojnie 1512-22 - Litwa w 1514 utraciła Smo­leńsk; w 1514 dzięki pomocy polskiej Litwini odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Orszą, Smoleńska jednak nie odzyskali; trzecia wojna za Zygmunta Starego toczyła się w 1534-37; Litwa,

Patriarcha moskiewski Nikon

Wielki synod moskiewski (1666-1667), z udziałem patriarchów: aleksandryjskiego i antiocheńskiego,złożył Nikona z urzędu. Przeciw działalności tych duchownych wypowiedział się synod moskiewski (1689-1690).

Iwan Groźny i patriarchat moskiewski

Gdy metropolitą moskiewskim, lecz na życzeniecara już z tytułem patriarchy, został Job, namaszczony i intronizowany przez Jeremiasza II, synod wStambule uznał (1590) patriarchat moskiewski, a na kolejnym synodzie tamtejszym (1593) przyjęli toinni patriarchowie.

POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Żółkiewskiego

POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ, pamiętnik S. Historia wojny moskiewskiej aż do opanowania Smoleńska, we Lwowie 1833.

Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w I połowie XVI wieku

Początkowo władzę zagarnęli książęta Szujscy, potomkowie książąt suzdalskich, później decydujący wpływ zdobył krewny Wasyla III, kniaź Iwan Fiodorowicz Bielski, obok niego zaś nowy metropolita moskiewski Joasaf Skripicyn.

Ekspansja terytorialna państwa moskiewskiego w XVI wieku

  Upadek Złotej Ordy (1502) umożliwił władcom moskiewskim w XVI w.

Stosunki gospodarcze w państwie moskiewskim w XVI wieku

 

Ten ogromny o kraj był rzadko zaludniony, bardzo słabo rozwinięty gospodarczo i w niewielkim stopniu powiązany z Europą. Podstawą gospodarki stanowiło rolnictwo, zacofane i niewydajne. Lata nieurodzaju wywoływały często fale głodu. W XVI w. żywiej zaczęły rozwijać się miasta, z których kilka –...

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

 

Wojna, która wybuchła za panowania Zygmunta II Augusta, wiązała się już z wal­kami o dominium Maris Baltici i dąże­niem Iwana IV Groźnego do opanowania ­Inflant. W wojnach o Inflanty państwo pol.­-lit. występowało początkowo w sojuszu z Danią przeciw Moskwie i Szwecji.

Po kilku latach nastąpiło...

Wojny polsko - moskiewskie w 1. poł. XVIII w.

 

Wybuch wojny północnej otworzył nowy etap stosunków polsko-rosyjskich. Wprawdzie Rzeczpospolita (za panowania Augusta II) w sojuszu z Rosją (za panowania Piotra I) walczyła z Szwecją, ale jej przegrana w bitwie połtawskiej (1709) doprowadziła do uzależnienia całej Rzeczypospolitej od cara Piotra...

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVIII w.

 

Konfederacja radomska, konfederacja za­wiązana w 1767 w Radomiu z inspiracji Rosji przez grupę szlachty i magnatów dą­żących do detronizacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przyczyną zawią­zania konfederacji było rzekome zagrożenie "zło­tej wolności". Na czele konfederacji stanął K. S...