Morskie Oko

Morskie Oko

Czytaj Dalej

Morskie oko

Maksymal­na głębokość Morskiego Oka wynosi 50,8 metra Woda ma barwę zieloną, a przezroczystość sięga 11-14 metrów. Ponoć fale wyrzucały dawniej szczątki zatopionych okrętów, a w głębi­nach żyły wielkie morskie ryby.

Morskie Oko

Otoczenie Morskiego Oka stanowią znane tatrzańskie szczyty: Mnich (2070 m n.

ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

, gdy wysłano ostat­ni konwój arktyczny, Niemcy zato­pili zaledwie 8 jednostek, co wyni­kało z silnej eskorty oraz pogarsza­jącej się gwałtownie sytuacji niemieckich sił morskich i powie­trznych.

CEJLON - bitwa morska 1942 r.

Flota brytyjska znajdowała się wówczas w odległości ok.

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Zniszczyli wiele okrętów transportowych, uniemożliwiając dalsze wzmacnianie japońskich sił lądowych, co miało istotny wpływ na przebieg walk o wyspę Guadalcanal.

KONWOJE MORSKIE

Japończycy nie zbudowali w okre­sie międzywojennym odpowied­niej liczby okrętów eskortowych, a w czasie wojny zwodowali tylko 32 niszczyciele i 167 innych jedno­stek, które mogły być użyte do ochrony konwojów i zwalczania okrętów podwodnych.

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

W nocy z 9 na 10 grudnia nadeszła wiadomość o japońskim desancie pod Kuantan i eskadra wyruszyła w tamtą stronę, ale nad ranem oka­zało się, że informacja była fałszy­wa i okręty ponownie skierowały się do Singapuru.

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

23 października okręty grupy centralnej zostały dostrzeżone przez dwa amerykańskie okręty podwod­ne, które wykonały atak torpedowy, zatapiając dwa ciężkie krążowniki Atago i Maya oraz uszkadzając cięż­ki krążownik Takao.

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

W tym czasie w portach francuskich zgro­madzono flotę ok.

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

  Polisa obrotowa – to umowa, w której zgłasza się do ubezpieczenia towary o pewnej z góry określonej wartości, obliczonej odpowiednio do przewidywanych w danym okresie obrotów.

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

Rozwinięcie myśli Heraklita - Heraklit z Efezu (ok. 540-480 p.n.e.)

Filozof grecki, ojciec dialektyki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody. Dzieło jego (z którego zachowało się 130 fragmentów) składało się z trzech traktatów: kosmologicznego, politycznego i teologicznego.

Za podstawę i zasadę istnienia Wszechświata uważał ogień i jego przemiany. Był...

Koncepcja Demokryta - Demokryt z Abdery, (ok. 460 - 370 p.n.e.)

Ok. Atomistyczna teoria materii teoria stworzona przez greckich filozofów przyrody ok.

Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

Idealizm myśli platońskiej - Platon (ok. 437-347 p.n.e)

Filozof grecki. Zainteresowania filozoficzne zawdzięczał dziewięcioletniemu obcowaniu z Sokratesem. Po jego śmierci odbył liczne podróże. Przebywał w Megarze, Kyrene, w Egipcie i Azji Mniejszej, w Italii i na Sycylii. Podczas podróży poznał wiele poglądów, w tym doktryny orfickie i pitagorejskie o...

OCKHAM (ok. 1300 – 1349 / 50)

nieistniejące fizycznie) jak przedmioty intencjonalne pojęć (stoją między umysłem a światem realnym), a świadczy o tym fakt, iż często podlegamy złudzeniom -> fenomenalizm Ockham – zjawiska i przedmioty intencjonalne pojęć to fikcja filozoficzna, rzeczywiście (realnie) istnieją tylko umysł i realne rzeczy, nie ma nic pomiędzy nimi, intuicyjnie poznajemy konkretne jednostkowe rzeczy -> stosunek umysłu do rzeczy jest bezpośredni w ...

Pływy morskie

Na powierzchni Ziemi przypływ rozchodzi się z prędkością ok. cie­śninach i kanałach morskich), notuje się znacznie większe różnice poziomu wód - dochodzące do kilku metrów.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

• Na szerokościach ok. W niskich szerokościach geograficznych są wynoszone na powierzchnię oceanu z prędkością ok.

Typy wybrzeży morskich

Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe...