Morfologia

Czytaj Dalej

SZKOŁA „MORFOLOGII ŚWIĘTOŚCI” (ELIADE)

Z Poniatowskiego: Jego morfologia świętości zakłada zasadnicze przeciwieństwo między religijną (sakralną), a laicką wizją świata; wycinkiem tej przeciwstawności jest u Eliade`go przeciwieństwo między pojęciem czasu i przestrzeni w religii i w życiu świeckim.

Morfologia

W zakresie morfologii można wyróżnić: cytologię — naukę o komórkach, histologię — naukę o tkankach, anatomię — naukę o organach, embriologię — naukę o rozwoju osobniczym, promorfologię — naukę o proporcjach budowy zwierząt.

Co to jest morfologia krwi?

Jeśli morfologia krwi stwierdzi obecność znacznej ilości białych krwinek, ta druga możliwość staje się bardziej prawdopodobna.

Dowody pośrednie i bezpośrednie ewolucji z anatomii i morfologii

1.Narządy homologiczne-narządy o jednakowym pochodzeniu i planie budowy, ale różniące się wyglądem wskutek pełnienia różnych funkcji, np: kończyna przednia człowieka, nietoperza, delfina, skrzydło ptaka.

Dywergencja-powstawanie rozbieżności, różnokierunkowe kształtowanie się cech osobników o...

Dżdżownica - morfologia i fizjologia

Trzy tysiące gatunków gromady Oligochaeta - skąposzczety zamieszkuje wody słodkie i wilgotne gleby. Zwierzęta te nie mają pranóży, a każdy segment ich ciała wyposażony jest w nieliczne szczecinki. Głowa jest słabo wyodrębniona. Wszystkie skąposzczety są obupłciowe, czyli hermafrodytyczne, co oznacza...

MORFOLOGIA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO GLONÓW I ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

 

Twory homologiczne to takie, które zewnętrznie mogą być równe, pełnić różne funkcje, ale mają takie samo pochodzenie i taki sam zasadniczy plan budowy.

Na jej górnej powierzchni unoszą się mejosporangia, z których powstają zoospory. U mszaków i paprotników zarówno sporangia jak i gametangia są...

MORFOLOGIA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH I NASIENNYCH

 

Słupki nasiennych powstają ze zrośnięcia się owocolistków, na których powstają zalążki, których istotną część stanowią megasporangia. Owocolistki są więc utworami homologicznymi do megasporofili.

Dojrzały zalążek składa się z ośrodka (będącego utworem homologicznym do megasporangium)...