Moralność

Czytaj Dalej

Własne refleksje o moralności po przeczytaniu książki Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności

W ostatnim czasie przeczytałam książkę Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności” wydaną przez WSFiZ w 2005 roku, liczącą 172. Doktor Paweł Czarnecki jest obecnie adiunktem w Katedrze Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, jest autorem wielu publikacji na tematy filozoficzne, teologiczne i religioznawcze. W książce tej autor przedstawia poglądy etyczne wielkiej uczonej Marii Ossowskiej. Uczona w swojej działalności naukowej ...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Moralnośc prawa

Prawo to przedsięwzięcie mające na celu podporządkowanie ludzkich zachowań pewnym zasadom I. Dwie moralności - Moralność obowiązku i moralność dążeń Moralność dążeń to moralność życia godnego, doskonałości, pełnej realizacji ludzkich uzdolnień. Zawiera koncepcję właściwego i odpowiedniego zachowania. Można ją porównać do zasad elegancji, wyrafinowanego stylu. Moralność obowiązków to osiągnięcia ludzkie najniższego szczebla, czyli reguły, bez ...

Prawo a moralność

Czy dorosły człowiek XXI wieku może przyjąć i uznać system moralny za swój i czy potrafi go powiązać z obowiązującym prawem? Rozważmy, czym jest prawo a czym moralność. Według niektórych źródeł prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne. Z kolei według pozytywizmu prawniczego, prawo jest to ogół norm postępowania funkcjonujących w ramach państwa, przez państwo tworzonych i sankcjonowanych. Jeszcze inne źródła podają, że prawo jest to zespół norm ...

Moralność a prawo – różnice, podobieństwa, sprzeczności.

Czy dorosły człowiek XX wieku może przyjąć i uznać za swój system moralny? A co jeśli musi to powiązać z obowiązującym prawem? Zacznijmy, więc od początku, podstawowe pytanie to, czym jest prawo, a czym moralność? Otóż istnieją różne definicje zależnie od przyjętych założeń filozoficznych i światopoglądowych. Według niektórych źródeł prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Z kolei wg pozytywizmu prawniczego, prawo jest to ogół norm ...

Fryderyk Nietsche „Poza Dobrem i Złem” Filozofia Nietschego wobec religii i moralności współczesnej.

Wojciech Żurawski Sopot dnia 30 XI 2001 Fryderyk Nietsche „Poza Dobrem i Złem” Filozofia Nietschego wobec religii i moralności współczesnej. Fryderyk Nietsche urodził się 15 października 1844 roku w Rocken w Saksonii. Wychowywał się w tradycyjnej ewangelickiej rodzinie. Jego ojciec był pastorem. Fryderyk rozwijał się niezwykle szybko. Już w 1869 roku ukończył studia filologii klasycznej i objął katedrę filologii na uniwersytecie w Bazylei. Szybko ...

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska "Granica" - bohater...

Prawo a moralność

 

W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

Moralności – to ukształtowany w procesie...

Wojna i moralność

Pojęcie wojny i pojęcie moralności, zestawione ze sobą, w pierwszej chwili wydają się sobie przeciwstawne. Wojna, nieuchronnie związana z zabijaniem, wyrządzaniem krzywdy drugiemu człowiekowi, sprzeniewierzeniem, zdawałoby się, wszystkich ludzkich wartości, jest zdarzeniem czy faktem na wskroś niemoralnym. Na moralność, czyli, w moim spojrzeniu wdrażanie w codziennym życiu jakiegoś przyjętego kodeksu postępowania, zgodnego z tym, co ludzkość uważa za prawe, dobre, godne ...

"Moralność pani Dulskiej" - streszczenie

Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło...

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło...

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

Twórczość Zapolskiej zwykło się zaliczać do naturalistycznego nurtu dramaturgii Młodej Polski. Główną pasją pisarki było aktorstwo, które uprawiała ze zmiennym powodzeniem przez większą cześć życia. Literaturę traktowała raczej jako dodatkowe źródło dochodów, ale to właśnie ono zapewniło...

Podsystemy aksjo - normatywne: zwyczaj, moralność i prawo

Mówiliśmy dotychczas o różnorodnych formach, jakie mogą przybierać reguły kulturowe, i sposobach ich integrowania się w większe całości - procedury, instytucje i role społeczne. Ale strukturalizacja systemu aksjo-normatywnego może dokonywać się także na podstawie treści reguł. Klasyk socjologii...

Co to jest moralność?

 

Używanie określeń: "moral­ność", "problematyka moralna", "rzeczywistość moralna", "konflikt moralny", "war­tości i zasady moralne", "kodeks moralny" oraz "etyka", "problematyka etyczna", "refleksja etyczna", „poziom etyczny", "kodeks etyczny" itp. - wywołuje wiele nie­jasności i wymaga ustalenia...

Zbyszko Dulski - kołtun czy młody zbuntowany? Jak interpretujesz podtytuł "Moralności pani Dulskiej"?

Atak na mieszczaństwo przybrał na sile pod koniec XIX wieku, czyli w epoce Młodej Polski. Zarzucano tej warstwie niskość aspiracji życiowych i pojmowanie szczęścia jako sytości, stabilizacji, zastoju. Zdaniem cyganerii artystycznej, mieszczuch nie umiał cieszyć się życiem, wiecznie zabiegał o dobra...

Moralność i światopogląd

Problem moralności i światopogląd to kwestie, które można rozpatrywać w różnych aspektach , tymniemniej są razem ze sobą ściśle powiązane. Zatem światopogląd należy rozpatrywać w aspekcie socjologicznym oraz psychologicznym . Ważne są tu relacje określonych grup społecznych do hierarchii wartości , oraz kwestji zależności psychologicznych do postawy moralnej i wiedzy jednostki . A więc światopogląd to zespół twierdzeń charakteryzujących rzeczywistość ...

Ocena moralności mieszczańskiej w "Moralności pani Dulskiej"

-> Dramat Zapolskiej obnaża obłudę moralną i mentalność mieszczańską. Życie Dulskich jest farsą w tym sensie, że toczy się poprzez nieustanne kontrasty głoszonych zasad i cnót oraz codziennej życiowej praktyki, która tym zasadom przeczy.

-> Filozofia Dulskiej sprowadza się do tezy, że dla ludzi, na...

Znaczenie „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej w walce z obłudą polskiego drobnomieszczaństwa.

 

Na genezę tragifarsy „Moralność pani Dulskiej” złożyło się zapewne wiele czynników. Niewątpliwie zasadniczy wpływ na poglądy Zapolskiej na temat moralności mieszczańskiej miały jej przeżycia osobiste. Pisarka zdecydowała się na rozwód z mężem (w czasach, gdy był to krok niemal graniczący z...

Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...