MONIZM

Rozróżnia się: monizm materialistyczny — sprowa­dzający wszystko do materii (-> materia­lizm/l/); monizm spirytualistyczny — spro­wadzający wszystko do ducha, idei, świa­domości (—> spirytualizm /la/).

Monizm

Specyficzną postać monizmu stanowi panteizm. Monizm jest też w zasadzie każdy materializm (choć czysto teoretycznie można wyobrazić sobie świat zbudowany z dwóch lub wielu indyferentnych względem siebie materii).

Monizm

(gr. “jeden”). Termin ukuty przez Chrystiana Wolffa (1679-1754) na oznaczenie prób wyja-śniania rzeczywistości przez wykluczenie różnorodności i zróżnicowań (np. między ciałem a duszą albo między światem stworzonym a niewidzialnym Bogiem) i przez sprowadzenie wszystkiego do jednej tylko zasady. W ten...