Monitorowanie

Czytaj Dalej

Rola położnej w monitorowaniu stanu płodu za pomocą kardiotokografii

Głowica odpowiedzialna za monitorowanie czynności skurczowej macicy jest oznaczona symbolem „toco”, natomiast druga głowica, oznaczona symbolem „cardio”/„FHR”, służy do monitorowania czynności serca płodu.

Monitorowanie pacjenta

Umownie można podzielić zakres monitorowania na podstawowy i rozszerzony, a kryterium wyboru jest zawsze pewnym kompromisem uwzględniającym możliwości aparaturowe i osobowe oddziału, wartość informacyjną pomiarów i ryzyko wystąpienia określonych zaburzeń u pacjenta.

Monitorowanie w anestezjologii

Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta jest stosowane również w innych dyscyplinach medy­cznych, lecz na ogół nie jest tak intensywne, jak w anestezjologii.

Wady i zalety ciągłego monitorowania płodu

Zmniejszenie umieralności okołoporodowej po wprowadzeniu monitorowania elektronicznego jest wiązane przez wielu autorów przede wszystkim z ogólną poprawą poziomu kształcenia personelu medycznego oraz opieki nad ciężarną i rodzącą, a także ze zmianą postępowania personelu oddziałów ginekologiczno-położniczych.

Monitorowanie czynności życiowych

Dlatego u noworodków prowadzi się dokładny bilans płynów i elektrolitów poprzez monitorowanie podaży drogą dożylną i do-jelitowąoraz kontrolę wydalania z organizmu z moczem i kałem.

Monitorowanie

monitoring); ciągła obserwacja (śledzenie) i rejestracja wybranych czynności ustroju. M. można prowadzić bezprzy-rządowo, opierając się na bezpośredniej obserwacji i powtarzaniu prostych pomiarów, lub przyrządowe za pomocą aparatów, zwanych monitorami, rejestrujących badane wskaźniki. Bezprzyrządowo...

Monitorowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Rozszerzony zakres monitorowania dotyczy dzieci zagrożonych wzrostem ciśnienia śródczaszkowego (np. Takie monitorowanie znajduje zastosowanie w ocenie głębokości znieczulenia lub sedacji oraz stanu, przytomności pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

Monitorowanie układu oddechowego

Zaawansowane metody monitorowania, stosowane przede wszystkim u pacjentów zaintubowanych lub z tracheostomią i podłączonych do układów monitorujących respiratora, obejmują ocenę stężenia C02 w gazach wydychanych (ETC02, kapnometria), objętości oddechowej (TV - tidal uolutne), wentylacji minutowej i wielu parametrów pochodnych mierzonych przez nowoczesne respiratory (m.

Monitorowanie układu krążenia

Tak zaawansowane metody monitorowania dotyczą wybranych pacjentów i są możliwe do zrealizowania w warunkach niektórych oddziałów intensywnej terapii (OIT).

Monitorowanie parametrów metabolicznych ustroju

Jednak pełniejszy wgląd w zagadnienia metabolizmu uzyskuje się dopiero w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych, co wykracza poza „monitorowanie” rozumiane jako ciągłe zbieranie danych przez nadzorujące pacjenta pielęgniarki.

Monitorowanie poziomu odpadów

Charakterystyka

Monitoring - oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji szkodliwych, przeprowadzane przez z góry określony czas. Zgromadzone dane ułatwiają wybór właściwych działań naprawczych w przypadku szkodliwego wpływu na życie czy stan...

Monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obserwowanie warunków pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych w celu poprawy→ bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującew szczególności identyfikacjęzagrożeń,ocenę → ryzyka zawodowego oraz analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób...

Monitorowanie zachowań kolidujących z terapią

Kolejnym sposobem ocenienia postępów pacjenta jest zbadanie tych jego zachowań, które kolidują z terapią. Niektóre zachowania kolidujące z terapią wiążą się z kartami samoobserwacji, np. z niesystematycznym wypełnianiem lub nieprzyno-szeniem ich na sesje. Inne zachowania nie mają związku z kartami...

Monitorowanie treści sesji indywidualnych

Terapeuta może odnotować postępy, obserwując pozytywne zmiany w treści sesji indywidualnych odbywanych z pacjentem. Do takich zmian należą poprawa wglądu oraz uczestnictwo w przeprowadzanych analizach behawioralnych. Podczas pierwszych sesji pacjent dopiero uczy się przebiegu analizy behawioralnej;...

Monitorowanie funkcjonowania rodziny

Dialektyczna terapia behawioralna dla nastolatków zajmuje się bezpośrednio środowiskiem pacjentów, ponieważ włącza do leczenia członków rodziny oraz przekazuje umiejętności pozwalające poprawić interakcje w rodzinie, zwłaszcza pomiędzy nastoletnimi dziećmi a rodzicami. Postępy leczenia objawiają...

Percepcja bólu u wcześniaka i jego monitorowanie

Ból u wcześniaków jest często lekceważony, a nawet ignorowany. Związany jest on z niedojrzałością i wszelkimi zabiegami diagnostycznymi, leczniczymi i pielęgniarskimi. Noworodek ma podstawowe anatomiczne struktury niezbędne do odbioru bodźców bólowych. Pierwsze skórne receptory czuciowe pojawiają się...