Monitor

Czytaj Dalej

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza się: 1) zarządzenia Prezydenta RP wydane na podstawie ustawy, 2) uchwały RM i zarządzenia Prezesa RM wydane na podstawie ustawy, 3)orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polski lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Ogłasza się : Wszystkie wpisy do rejestru handlowego Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Handlowy i Kodeks Postępowania Cywilnego Inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane przez inne ustawy

Dziennika Urzędowy „Monitor Polski B”

Ogłasza się: 1) sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, 2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

„MONITOR"

Monitor boćkowski zob.

Monitor Aktywów Niematerialnych

Charakterystyka W latach 90 tych XX wieku prace szwedzkich naukowców dały plon w postaci kolejnego po Raporcie Konrada modelu zarządzania kapitałem intelektualnym - Monitora Aktywów Niematerialnych.