Moment bilansowy

w branży zawodowych klubów piłkarskich powszechne jest, że moment bilansowy przypada na 30 czerwca, czyli koniec sezonu piłkarskiego. W każdym innym momencie, przed i po momencie bilansowym sytuacja przedsiębiorstwa wyrażona przez stan i strukturę majątku i źródeł jego finansowania jest już inna.

MOMENT

Bergsona moment teraźniejszy w przeżyciu zawsze stanowi pewien odcinek trwania (-> czas leci). Ingardena — moment bytowy {momentum existentiale) to wspołelement jakiegoś sposobu istnienia {modus existentiae), przysługującego danemu bytowi.

OD KTÓREGO MOMENTU PRZODEK CZŁOWIEKA MA SIĘ JUŻ PRAWO NAZYWAĆ TYM IMIENIEM

W różnych częściach świata kończy się ona w różnych momentach: na Bliskim Wschodzie nastąpiło to około 4000 lat B.

Scharakteryzuj ogniwa (momenty) procesu nauczania i uczenia się

Momentem wyjściowym jest uświadomienie celów i ukształtowanie pozytywnej motywacji. Momenty (etapy) kształtowania pojęć: 1.

Kiedy następuje moment zapłodnienia?

Ta chwila spotkania, połączenia i podziału to moment zapłodnienia. To moment, w którym zaczyna się nowe życie.

Odkrycia geograficzne momentem zwrotnym w dziejach ludzkości

Wielkie odkrycia geograficzne były z pewnością momentem zwrotnym w dziejach ludzkości. To wszystko potwierdza fakt, że wiek XV i XVI był momentem zwrotnym w dziejach ludzkosci.

Moment siły

moment siły; iloczyn siły i jej ra­mienia.

Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN).

Moment bezwładności ciała

moment bezwładności ciała; suma iloczynów elementów jego masy po­mnożona przez kwadrat odległości tych elementów od osi obrotu: I = Emr2 (kg-m2).

Moment siły ciężkości

moment siły ciężkości; funkcja kąta przyłożenia sił ciężkości w stosunku do długiej osi członu danej masy.

Ważne momenty w pedagogice społecznej w Polsce

Ukazanie się w 1913 r. pracy zbiorowej "Praca oświatowa. Jej zadania, metody, organizacja" (Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza, red. H. Radlińska). Przeznaczony był dla pracowników pracy społecznej. Treści:

- praca społeczna jest równoznaczna z oświatą pozaszkolną. Jej podstawa są doświadczenia...

Moment ogłoszenia upadłości

Sąd po zapoznaniu się z wszelkimi dokumentami może wezwać dłużnika bądź wierzycieli do złożenia wyjaśnień w sprawie, a po stwierdzeniu, że zachodzi przesłanka upadłości wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Dzień wydania tego postanowienia jest dniem ogłoszenia upadłości.

MOMENT MUSICAL

(wym. momąmuzikąl) Fr., 'chwila muzyczna', tytuł nadany przez Franza Schuberta sześciu utworom fortepianowym opus 94 (1823-27), o różnorodnym charakterze (nokturn, marsz, etiuda); używany niekiedy i przez innych kompozytorów, np. Sergiusza Rachmaninowa.