Modernizm

Czytaj Dalej

EUROPEJSKI MODERNIZM I MŁODA POLSKA

Jest więc modernizm epoką zdecydowanej dominacji poezji nad prozą. Modernizm stworzył również swój własny styl.

Modernizm i integryzm

O modernizm oskarżono uczonego Alberta Ehrharda, któryteż utracił katedrę uniwersytecką w Wiedniu. Arcybiskupa wiedeńskiego Gustava Piffiatakże podejrzewano w Rzymie o modernizm, bo nie godził się na otwarcie filii czasopisma Correspoizdancede Rome.

KARTA ATEŃSKA O MODERNIZM W ARCHITEKTURZE

Modernizm przyjął bardzo pozytywne normy: 1.

MODERNIZM

W odniesieniu do literatury polskiej ter­min „modernizm" stosowany jest bądź ja­ko synonim Młodej Polski, bądź jako oz­naczenie jednego z jej składników; pojęcie to zajmuje ważne miejsce w myśli filozofi­cznej S.

Francuski modernizm społeczny

We Francji zaliczano do modernizmu społecznego działalność grupy katolików; zwanej Le Sillon.

MODERNIZM, zespół kierunków lit.-artyst.

MODERNIZM, zespół kierunków lit.

Modernizm i Postmodernizm

HISTORIA FILOZOFII MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ) 1) Czas trwania od ok.

INNE NAZWY ZWIĄZANE Z EPOKĄ - MODERNIZM

(die modern - aktualny, modny, nowoczesny)

1.  synonim Młodej Polski

2.  nazwa pierwszej fazy rozwoju epoki (5 - 7 lat).

Charakteryzował go skrajny indywidualizm, metafizyka, szokujący sposób bycia artystów. Chciano unowocześnić świat, zmienić go.

POECI EPOKI MODERNIZMU - CHARLES BAUDELAIRE

Cechy jego utworów:

1.  wyższość artysty nad przeciętnymi ludźmi

2.  operowanie brzydotą i śmiercią

3.  czysty motyw szatana

4.  nastrój smutku, pesymizmu, przygnębienia

 „Padlina”

 Przejście od sielankowej przechadzki do odrażającego opisu padliny. Zwłoki określone są brutalnie i drastycznie...

POECI EPOKI MODERNIZMU - ARTUR RIMBAUD

„Statek pijany”

Utwór zawiera elementy impresjonistyczne i symboliczne. Podmiotem lirycznym jest łódź. Może to być artysta utożsamiony ze statkiem. Początkowo dryfuje bez celu, unoszony bezwolnie, zagubiony w bezmiarze wód.

Zachwyca się krajobrazami. Napawa się swobodą i pełną wolnością...

Modernizm

Termin określający ogół kierunkówlit. i artyst., a także prądów filoz. i postaw społ. naprzeł. XIX i XX w.

W plastyce ideologia i twórczośćmodernistów była z jednej strony reminiscencją i podsumowaniemdokonań XIX w. (zwrot do romantyzmu,—> symbolizm literacki), często nacechowanychkrytycyzmem...

Modernizm

(łac. “nowoczesny”). Ogólny termin, a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii, Francji i we Włoszech, a także w pewnym stopniu w Niemczech.

Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940), Geo-rge Tyrrel...