Modernizacja

Czytaj Dalej

Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja

Jedną z najistotniejszych konsekwencji epokowej transformacji struktur społecznych i idei, było rozprzestrzenianie się kluczowych aspektów modernizacji na obszar całego globu”- Beyer, -z punktu widzenia peryferii i półperyferii modernizacja jest bezpośrednią konsekwencją globalizacji, -modernizacja to związek procesów prowadzących do nowoczesności, 2 zasadnicze procesy które przecinają się w obszarze zwany ...

Teoria modernizacji

Teoria modernizacji utrzymywała, że ewolucja (modernizacja) systemów politycznych polega na coraz większym zróżnicowaniu potrzeb (funkcji) społeczeństwa oraz odpowiedniej specjalizacji instytucji politycznych zajmujących się ich realizacją.

Kulturowe przesłanki i konsekwencje modernizacji

I do niego powinny zmierzać znajdujące się w drodze do modernizacji kraje Trzeciego Świata. Kultura była uważana za podstawową przesłankę modernizacji.

Decyzja o modernizacji linii

Firmy planują modernizacje, aby wywołać migrację klientów w kierunku droższych produktów. Najważniejszą kwestią jest właściwy moment dokonania modernizacji.

Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

Teoria ta wyrosła z obserwacji niepowodzeń teorii modernizacji w latach pięćdziesiątych. Natomiast krytycy zachodni wskazywali, że modernizacja utożsamiana jest z westernizacją i nie bierze pod uwagę innych modeli rozwoju.

Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

Wielu badaczy, po analizie procesów z lat 80siątych i 90siątych, dokonało rewizji teorii modernizacji i odwróciło sekwencje przyczyn i skutków w procesie zmiany.

Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

Tradycja i nowoczesność w teorii modernizacji są z reguły umiejscawiane na zasadzie dychotomii- dobra nowoczesność, zła tradycja. Wskazywano szczególnie, że tradycja może być przeszkodą dla modernizacji.

Modernizacja jako wielowymiarowy proces społeczny

C Pattersona Modernizacja była kompleksowym zjawiskiem, W terminach ekonomicznych oznaczała ona rozwój technologii oparty na zachodniej koncepcji wiedzy naukowej, zastępującej wysiłek ludzki i zwierząt maszynami, przechodzenie od rolnictwa na użytek własny do rolnictwa komercyjnego.

Polityczne przesłanki i konsekwencje modernizacji

Natomiast przesłanką może być to, że czynniki modernizacji: kapitał, technologia, umiejętności, instytucje, edukacja i wartości, przychodziły z zewnątrz i miały przekształcić społeczeństwo „tradycyjne” w „nowoczesne”, wzorowane na społeczeństwach zachodnich.

Modernizacja społeczna

Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczejdominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe i wyraźna przynależność do nich.

Ekologia - Modernizacja elektrociepłowni

Rozpoczął się czas remontów i modernizacji. Tak więc korzyści z modernizacji odnosi zarówno sama elektrownia, jak i jej otoczenie.

Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

Teoria modernizacyjna została wzbogacona przez wpływ badań komparatystycznych nad społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami demokracji i demokratyzacji w różnych krajach.

Normatywne aspekty modernizacji

Teoria modernizacji, zwłaszcza ta klasyczna wersja przedstawiały poziom rozwoju społeczeństw zachodnich jako ideał dla rozwoju społeczeństw Trzeciego Świata, w związku z tym właśnie to uznała bym za ten aspekt normatywny.

Zmiana i modernizacja w perspektywie socjologicznej

Nie zachodzą bez powodu: Środowisko naturalne – efekt cieplarniany Procesy kulturowe- odkrycia - wynalazki - dyfuzja – przenikanie jednego społeczeństwa w drugie(migracja, handel, podróże) Modernizacja Proces kulturowy, ekonomiczny, społeczny przekształca społ.

SUAREZ I MODERNIZACJA SCHOLASTYKI

Na początku nowożytnej ery scholastyka była w upadku i w opozycji do niej formowała się nowa filozofia. Jednakże upadek nie trwał długo, a opozycja bynajmniej nie była po­wszechna. Zupełnie fałszywie wyobraża sobie dobę Odrodzenia, kto sądzi, że z dnia na dzień skończyła się w niej dawna...

MODERNIZACJA

Jeżeli nakłady modernizacyjne finansowane są obcym kapitałem, to koszt pozyskania tego kapitału (odsetki i prowizje oraz różnice kursowe) wliczane są do nakładów modernizacyjnych, które traktowane są jako koszty środków trwałych w budowie.