Model T

Czytaj Dalej

MODEL

 

MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która...

Model westminsterski, konsocjonalizm i demokracja konsensualna

A. Lijphart koncentruje się na kształtowaniu i realizacji polityki uwzględniającej preferencje większości obywateli. Zauważa przy tym, że osiągnięcie efektu „odpowiedzialnego rządu” może dokonywać się w różny sposób. W tym celu skupia swą uwagę na „różnorodności formalnych i nieformalnych instytucji i praktyk, które używane są po to, by przełożyć preferencje obywatelskie na język działań politycznych”. Skupia się on głównie na dojrzałych i stabilnych ...

Jaki model komunikacji najbardziej cię zainteresował i dlaczego?

Model komunikacyjny jest to pewien wzorzec wyjaśniający technikę przenoszenia informacji, ma na celu ukazanie stanu pożądanego, w kierunku którego ma być kształtowana rzeczywistość. Model, który mnie zainteresował należy do modeli przepływu informacji. Stawiając się w sytuacji kierownika uważam, że najlepszy jest model „ukłucia podskórnego” działający bezpośrednio, wywołując silny efekt i zgodny z zamierzeniami kierownika. Modelem tym zajmowano się w latach ...

Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie

Aleksandra Karasowska Wojewódzka Przychodnia Odwykowa w Gdańsku Zintegrowany Model Pomocy Dziecku i Rodzinie Dziecko z rodziny alkoholowej potrzebuje pomocy w zrozumieniu tego, co się w niej dzieje, w uporaniu się ze skutkami bolesnych doświadczeń, w wyrażaniu uczuć, które musiało tłumić, i zaspokojeniu potrzeb, na które nie było miejsca w jego domu, wreszcie w przełamaniu wstydu i poczucia obcości, utrudniającego wychodzenie do świata zewnętrznego. Dziecko, które ...

Model rodziny we współczesnym świecie "Zróbmy sobie wnuka"

Rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich społeczeństwach. Ponieważ jesteśmy tak bardzo w nią wtopieni, przyjmujemy jej istnienie za coś oczywistego, a tym samym ryzykujemy brak pełnego jej zrozumienia. Zaczynamy ją doceniać dopiero wtedy, gdy coś jej zagraża. Tak jest dzisiaj, kiedy użyteczność rodziny jako głównej instytucji społecznej staje pod znakiem zapytania i zewsząd słyszy się przerażające zapowiedzi jej ostatecznej eliminacji z życia ...

MODELE PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY KLINICZNEJ - Model nozologiczny diagnozy klinicznej

Model ten nazywa się też różnicowym. Jest on bardzo podobny do modelu badania lekarskiego.Model ten jest jakby odwzorowaniem diagnozy lekarskiej. Pracując w takim modelu klinicysta może odpowiedzieć między innymi na takie pytania: „Czy trudności dziecka w uczeniu się są charakterystyczne dla niedorozwoju...

Model ekonometryczny

Charakterystyka

Model ekonometryczny jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno- ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Model ekonometryczny...

Model

Definicja

Model to układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest to hipotetyczna konstrukcja myślowa, będąca uproszczonym obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się elementy nieistotne dla danego celu. Modele wprowadza...

Model HERMIN

Charakterystyka

HERMIN - jest to model ekonometryczny stworzony w 1982 roku przez Johna Bradley'a. Początkowo model ten był mniejszą wersją modelu HERMES, opracowanego w latach 80-tych przez Komisję Europejską dla regionów peryferyjnych. Jego podstawę stanowią konwencjonalne mechanizmy keynsowkie, ale...

PODEJŚCIA DO KATEGORII ZDROWIE I ZDROWIE PSYCHICZNE - Model biomedyczny i holistyczno - funkcjonalny zdrowia

Model holistyczny został przywrócony medycynie i naukom o zdrowiu i chorobie w opozycji do modelu biomedycznego. Przypomnijmy więc krótko charakterystyczne cechy tego ostatniego. Model biomedyczny obowiązywał w naukach medycz­nych XX wieku. Jest on konsekwencją przyjęcia kartezjańskiego dualizmu...

Model AIDA

Charakterystyka

Model Aida - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne pdstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od : Attention - przyciągnąć uwgę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do...

Model AKLPCP

Charakterystyka

Model AKLPCP Lavidge'a - Steinera (model hierarchii efektów) jest jednym z modeli hierarchii reakcji odbiorcy na docierające do niego formy przekazu reklamowego. Model bazuje na koncepcji świadomego uczenia się, gdzie nabywca (osoba cechująca się znacznym zaangażowaniem w uzyskanie informacji...

Model probabilistyczny Huffa

Charakterystyka

Model probabilistyczny Huffa (model grawitacji względnej Huffa) to jeden z najbardziej znanych modeli ciążenia konsumentów do ośrodków handlowych na danym obszarze. Został opracowany w 1962 roku przez D. L. Huffa. Należy do grupy stochastycznych modeli lokalizacji zakupów ludności i...

Model ARIMA

MODEL DLA KENII - EKSPORT 1. ESTYMACJA 1.1 Hipoteza: ekspo t = α 0 + α 1*ekspo t-1 + α2*time t + α3*impor t + α4*impor t-1 + α5*wydat t + α6*wydat t-1 + α7*inwes t + α8*inwes t-1 + α9*konsu t + α10*konsu t-1 + ξt Przyjęty poziom istotności: 5% 1.2 Wykres przebiegu modelowanych szeregów czasowych: 1.3 Tabela pierwszej estymacji: Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 45 obserwacji 1951-1995 Zmienna zależna: ekspo Zmienna Współczynnik Błąd stand.

Model ekonometryczny

Treść pochodzi z serwisu www.kupakcje.pl można znaleźć tam dane makroekonomiczne do gretla. Budowa modelu i prognozowanie Aby dokonać prognozy stóp zwrotu szeregu czasowego należy najpierw zbudować pewien model, który wyjaśnia zachowanie się danej zmiennej. W przykładzie zamieszczonym poniżej dokonano prognozy indeksu WIG20, na podstawie danych makroekonomicznych (analiza fundamentalna) z zastosowaniem programu gretl. We wstępnej fazie budowy modelu można użyć ...

Model OSI

Model OSI W niedługim czasie po pojawieniu się pierwszych sieci nastąpił ich burzliwy rozwój. Wzrastała ilość komputerów włączanych do sieci oraz odległości pomiędzy nimi. Na rynku pojawiały się nowe firmy oferujące własne rozwiązania i technologie. Sytuacja ta wymusiła stworzenie pewnego wzorca zgodnie z którym bez konfliktów można by było łączyć ze sobą sprzęt różnych producentów. Taki standard powstał pod kontrolą Międzynarodowej Organizacji ...

Collinsa i Loftus model pamięci

Collinsa i Loftus model pamięci (model rozprzestrzeniania się aktywacji, ang. spreading-activation model) - najbardziej rozwiń ięij ->- model sic l'u iwy pamięci semantycznej, stanowiący poprawioną wersję -"-Collinsa i Quilliana modelu pamięci. W modelu tym, podobnie jak we wcześniejszej wersji, struktura...

Collinsa i Ouiiliana model pamięci

Collinsa i Ouiiliana model pamięci - znany pod nazwą modelu TLC (ang. Teachable Language Com-prehender); model sieciowy pamięci semantycznej (modele sieciowe), który zakłada, że w pamięci zostały zakodowane trzy rodzaje informacji: jednostki, ich cechy oraz połączenia między jednostkami a cechami. Dwa...

Model gospodarczy Polski w latach PRL-u

Po II w.św. przed twórcami polskiej myśli politycznej, z wyjątkiem komunistów, stało trudne zadanie. Nie widziano możliwości urzeczywistnienia przedwojennego wzorca ustrojowego, brały to pod uwagę instytucje rządowe w Polsce i wspierające je ugrupowania polityczne. Również w powojennej słabo...

Marketingowy model zachowań wyborczych

- Bruce I. Newman- model zachowań wyborczych- jego podstawowym założeniem jest przyjęcie, ze wyborcy są konsumentami usług oferowanych przez polityków. Podobnie jak konsumenci na rynku dóbr konsumpcyjnych, wyborcy wybierają najlepszego ich zdaniem kandydata spośród dostępnych przedstawicieli różnych...