Mniejszość

Czytaj Dalej

Mniejszości narodowe

 

Systematyczne naukowe refleksje socjologiczne sięgają do początku naszego stulecia . Dużą rolę w uściślaniu terminu grup mniejszościowych odegrał George Simml oraz Robert Ezna Park . i członkowie szkoły chicagowskiej . W definicji socjologicznej stosuje się różnorodne łączne kryteria...

Mniejszości narodowe w Polsce

Przywiązanie do wizji dawnej Rzeczpospolitej rodziło projekty, spośród których najważniejsze głosiły: swobodne egzystowanie obok siebie różnych narodów; państwo ujednolicone językowo i kulturowo; państwo federacyjne. W drugiej połowie XIX w. pozostało już tylko wspomnienie po dawniej ekspansji kultury polskiej. Stanowiąca znaczną większość mieszkańców Kresów Wschodnich ludność ukraińska, litewska, żydowska i od początku XX w. białoruska dążyła do rozwijania ...

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Podział na mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości etniczne mają tożsamość etniczną, a narodowe narodową. Mniejszości są obywatelami państwa (muszą zamieszkiwać minimum sto lat na terenie Polski by były mniejszościami). Mniejszości narodowe: białoruska, ukraińska, rosyjska, czeska, żydowska, słowacka. Mniejszości etniczne: Karaimi, Łemkowie, Tatarzy i Romowie. Kryteria podziału :-demograficzne: ma być mniej niż większościami -niedominujące położenie: nie mieć władzy politycznej i ekonomicznej ...

Mniejszości narodowe

1. Co to są mniejszości narodowe? Mniejszości narodowe stanowią niewielki odsetek ludności danego kraju. Polska w stosunku do inny państw europejskich charakteryzuje się niewielką liczbą mniejszości narodowych. Jednak nie każda grupa etniczna, potocznie traktowana jako mniejszość narodowa lub etniczna jest nią w świetle obowiązującego w Polsce ustawodawstwa. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce definiuje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i ...

Wymień modele relacji miedzy większością a mniejszością narodową, scharakteryzuj jeden z nich

Mniejszości Narodowe :

Terytoria Polski są zamieszkiwane przez obywateli wielu państw. Najliczniej zamieszkują tereny Polski: Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy oraz Czesi. Pojawienie się obcokrajowców na ziemiach polskich związane jest z migracją obcokrajowców z państw ubogich i gorzej...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawa mniejszości

Instrumenty prawnomiędzynarodowe ONZ. Prawa mniejszości narodowych nie są wymieniane w Karcie NZ. Konsekwentnie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka również nie wspomina o prawach mniejszości. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych stoi na stanowisku ochrony osób należących do mniejszości...

Jakie mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce i w jaki sposób podtrzymują odrębność oraz tożsamość?

 

Polska w wyniku polityki eksterminacji i masowych deportacji stała sie niemal jednolitym etnicznie krajem. Według spisu z 2002 roku w Polsce mieszkało 96,74% Polaków, na ogólna liczbę prawie 37 tys obywateli.

Najliczniejszą grupę mniejszościową stanowią w Polsce Niemcy, zamieszkują głównie...

Mniejszości narodowe

Mniejszość narodowa - ludność, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i odróżnia się od innych zbiorowości odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność. Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i ...

Konstytucyjne gwarantowane prawa mniejszości narodowych i etnicznych

Ust. 1 - Rzeczpospolita polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Ust. 2 Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji...

Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

Polska odrodziła się jako państwo niejednolite narodowo,z licznymi mniejszościami narodowymi.Niemcy zamieszkiwali w zawartych skupiskach pogranicze zachodnie i północne.Była to licząca około miliona osób mniejszość,silna ekonomicznie (właściciele majątków ziemskich na Pomorzu i w Wielkopolsce,właściciele kopalń,hut,fabryk na Śląsku).Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego znaczna część mniejszości niemieckiej podejmowała działania przeciwko ...

Mniejszość Żydowska w II RP

Historia narodu Żydowskiego w Polsce liczy sobie ok. 1000 lat. Liczny napływ Żydów na ziemie polskie nastąpił od XII do XV wieku, kiedy to prześladowania wyznawców religii mojżeszowej w krajach zachodniej Europy zmusiły ich do wędrówki na wschód w poszukiwaniu schronienia. W Polsce znaleźli opiekę i tolerancję oraz dogodne warunki do uprawiania handlu i rzemiosła. Z czasem Polska na kilkaset lat stała się największym w Europie skupiskiem Żydów i kultury żydowskie.

Naród a społeczeństwo, mniejszości narodowe

NARÓD – wspólnota społeczna i kulturowa oparta na więzach krwi i pochodzeniu, której kształt powstaje w odległym okresie historycznym. Z tą wspólnotą utożsamiają się jednostki mające świadomość wspólnego pochodzenia, dobra, losów historycznych, łączy je również wspólna perspektywa specyfika postaw, zachowań i obyczajowości. Posiadają swój ojczysty język, dane terytorium uważają za swoją ziemię ojczystą, są przekonani o wspólnocie swojego pochodzenia,

Mniejszość żydowska w Lublinie

Jeszcze wiejsko tu. Jeszcze wiejsko. Księżyc goni wśród chmur. Mgła rzednie. Wędrowcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia, Wieniawy. Dawniej, gdy winnice opinały te wzgórza, nazywano je: Wieniawa . Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię domostw myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli.” Józef Czechowicz „Poemat o mieście Lublinie” Gwar na Lubartowskiej i przylegających do niej uliczkach powoli ...