Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego?

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Do czego służy ocena czynnościowa i co wchodzi w zakres tej oceny u dzieci i młodzieży?

Ocena rozwoju osobniczego przez właściwości czynnościowe daje pełniejszą diagnozę rozwoju człowieka, lepiej charakteryzuje jego przystosowanie do warunków życia i czekających go zmian niż ocena morfologiczna.

W zakres tej oceny wchodzą głównie pomiary cech funkcjonalnych (głównie wydolności i...

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...

W jakim zakresie rodzina determinuje edukacyjne zachowania konsumpcyjne dzieci i młodzieży

- Wykształcenie rodziców ma wpływ na nasze dalsze wykształcenie

- Uczniowie z rodzin wielkomiejskich trafiają do szkół renomowanych o wysokim statusie edukacji

- Czynnik finansowy ( zarobki rodziców)

- Rozmowy rodziców z dziećmi na temat ich edukacji( Z dziećmi starszymi rozmawia się mniej o szkole...

Portret dzisiejszej młodzieży

Wartości nadrzędne:

- sukces materialny, dostatnie życie

- udane życie zawodowe i rodzinne

- poszukiwanie miłości i ciepła , lecz -> najpierw kariera, później rodzina

- konsumpcyjne nastawienie do życia

- Indywidualizm i rywalizacja

- Wzorce młodych generują media

- Hasło dzisiejszej młodziezy:...

Przystosowanie i nieprzystosowanie społeczne młodzieży (kryteria)

 

Izolacja od społeczeństwa: ucieczka do komputera, trudność w nawiązywaniu kontaktów.

Agresja i zachowanie antyspołeczne: konieczność spożytkowania nadmiaru adrenaliny.

Konformizm: reakcje zgodne z oczekiwania innych ale sprzeczne z samym sobą.

Narcyzm – obawa przed opinią...

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA (GAM), Płomienna Młodzież Maryjna

Młodzieżowy ruch rei. w Kościele k a t . ,utworzony 24 V 1975 w Turynie przez ks. Carlo De Ambrogio,nawiązujący do orędzia —» Fatimskiej Matki Bożej.

Akcentując pneumahagijny i eklezjalny wymiar duchowościc h r z ę ś ć , G A M organizuje modlitewne spotkania w formietzw. wieczernika (cenacolo); mają...

Sztuka wychowywania dzieci i młodzieży. Koncepcja osoby w wychowaniu.

Proces wychowania dotyczy człowieka. Kim jest człowiek? Na to pytanie próbowało odpowiedzieć wiele osób, filozofów. Poniżej przytoczone są przykładowe odpowiedzi. Protagoras: człowiek jest miarą wszechrzeczy. Tzn że przypisuje mu się doskonałość, decyduje o niemalże wszystkim. Pascal: człowiek jest trzciną myślącą. to wskazuje, że człowiek myśli, ale w tym myśleniu nie jest doskonały. Erazm z Rotterdamu: człowiek to istota złożona z dwóch pierwiastków – ...

Kto , jakie i dlaczego popełnia błędy w wychowaniu wobec dzieci i młodzieży . Jakie mogą być skutki tych błędów ?

Proces wychowania dziecka rozpoczyna się wraz z jego przyjściem na świat .Tu pojawiają się też pierwsi wychowawcy to znaczy rodzice . To oni decydują o rodzaju wychowania w jakich środowiskach będą się obracały i jaki wpływ będą one na nich wywierały . To rodzice często popełniają nieświadomie pierwsze błędy wychowawcze które będą owocować w późniejszym rozwoju dziecka . Do typowych błędów możemy zaliczyć pozostawienie dziecka bez należytej opieki ...

Patologie społeczne. Agresja wśród dzieci i młodzieży.

Patologie społeczne to zachowania, które zakłócają równowagę społeczną. Patologia to nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości. Dotyczy ona jednostek lub grup społecznych. Czynniki wywołujące zachowania patologiczne są różnorodne. Niektóre z nich to na przykład mikro uszkodzenia mózgu podczas porodu, a następnie braki w wychowaniu jednostek, czy wpływ środowiska i jego oddziaływanie na jednostkę. Do najbardziej powszechnych zjawisk patologicznych w Polsce ...

Znaczenie grupy dla rozwoju i socjalizacji dzieci i młodzieży

Grupy społeczne są terenem na którym dokonuje się proces socjalizacji jednostki. Na gruncie pedagogiki i psychologii socjalizację określa się jako proces oddziaływania grupy na jednostkę czyli: a) proces rozwoju społecznego człowieka będący efektem nie kierowanych i nie uświadomionych oddziaływań otoczenia społecznego, b) proces stawania się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, przestrzegającym obowiązujących norm, c) proces uczenia się norm i zasad ...

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży

Agresja może przejawiać się w każdym zachowaniu, które prowadzi do zaszkodzenia komuś czy do zniszczenia czyjejś własności. Pojęcie agresji w mniejszym stopniu odnosi się do konsekwencji zachowania, a w większym do intencji wyrządzania krzywdy. Warto, co jest tematem tej pracy, odróżnienie poszczególnych typów agresji, ponieważ pojawiają się one u dzieci zależnie od wieku i płci w różnych proporcjach. Znaczna część wiedzy dotyczącej agresji w wieku przedszkolnym ...

Agresja Dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne

Wstęp Z agresją spotyka się w swoim życiu każdy z nas. Analizy statystyczne wskazują, że w Polsce wskaźnik przestępstw, takich jak kradzieże, rozboje i zabójstwa, jest znacznie wyższy w porównaniu z poprzednimi latami. Te zmiany społeczne znajdują odzwierciedlenie w polskiej szkole, gdzie problem przemocy staje się coraz poważniejszy. Częste są przypadki agresji nie tylko wśród samych uczniów, ale także w stosunku do nauczycieli. W obliczu oczywistej szkodliwości ...

Gry i zabawy dla młodzieży w zakresie studiów Wychowania Fizycznego!

Piłka graniczna Pierwszy rzut wykonuje kapitan z linii środkowej. Rzuca on piłkę jak najsilniej w stronę przeciwnika. Najbliżsi gracze strony przeciwnej biegną jednak naprzeciw niej. Gdy jednemu z nich uda się ją schwycić, podbiega wówczas 3 kroki naprzód i z zamachem rzuca piłkę w stronę przeciwnika, wybierając miejsce, gdzie jest stosunkowo najmniejsze zgrupowanie graczy. Piłka spada na ziemię i toczy się daleko. Chwyta ją któryś z grających. Wraca wówczas z ...