Młodzież Polska , a wiara w religie

Przeciętny mlody człowiek nie zastanawia się na co dzień nad religią. Ogranicza się do bardzo formalnego uczestnictwa w życiu swojego kościoła.Czuje obowiązek przychodzenia w niedzielę do kościoła,przyjmowania księdza,gdy chodzi po domach z wizytą duszpasterską. Kościoły w niedzielę,święta są pełne w ludzi,choć czasami wydaje mi się ,że niektóre osoby chodzą do kościoła na „pokaz” ,bo co powiedzą sąsiedzi. Niedzielne msze traktowane są jako wycieczki ...

Walka młodzieży polskiej z okupantem

1 września spady pierwsze bomby niemieckie na Warszawę i większość bezbronnych miast i osiedli polskich, a od południa, zachodu i północy runęła lawina czołgów, próbując od razu złamać opór armii polskiej i zająć cały kraj.

Harcerstwo i młodzież polska nie pozostawała biernie w obliczu wybuchu...

Żywienie młodzieży w wieku 16 - 20 lat

Żywienie młodzieży w wieku 16 - 20 lat 1. Charakterystyka organizmu młodzieży. W skład tej grupy wiekowej wchodzi głównie młodzież szkół średnich i wyższych oraz młodzi robotnicy, uczący się lub pracujący fizycznie. W okresie tym zapotrzebowanie różni się w zależności od płci. W przypadku młodzieży męskiej zapotrzebowanie na składniki budulcowe, regulujące i energetyczne jest znacznie większe niż w grupie 13-15 lat. Dotyczy ono szczególnie białek, wapnia ...

Żywienie młodzieży w wieku 16 - 20 lat

Żywienie młodzieży w wieku 16 - 20 lat 1. Charakterystyka organizmu młodzieży. W skład tej grupy wiekowej wchodzi głównie młodzież szkół średnich i wyższych oraz młodzi robotnicy, uczący się lub pracujący fizycznie. W okresie tym zapotrzebowanie różni się w zależności od płci. W przypadku młodzieży męskiej zapotrzebowanie na składniki budulcowe, regulujące i energetyczne jest znacznie większe niż w grupie 13-15 lat. Dotyczy ono szczególnie białek, wapnia ...

Osteoporoza u dzieci i młodzieży

Osteoporoza (OP) jest chorobą metaboliczną kości, w której zaburzeniom zarówno jakościowym, jak i ilościowym kośćca towarzyszą różnorodne objawy kliniczne i biochemiczne. Zgodnie z ustaleniami Światowej Organizacji Zdrowia, potwierdzonymi przez Światowe Kongresy Osteoporozy, jest ona definiowana jako...

Czy placówki profilaktyczno- wychowawcze dla młodzieży z zaburzonymi zachowaniami, oraz zagrożonej uzależnieniem spełniają swoją funkcję.

Aby odpowiedzieć na pytanie czy placówki profilaktyczno- wychowawcze spełniają swoją funkcje najpierw trzeba wiedzieć czym są, jakie są ich funkcje, cele i na jakiej zasadzie działają. Tak więc: Placówka profilaktyczno- wychowawcza, zwane też placówką wsparcia dziennego, to placówka, która zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i ...

Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży

Hanna Świda – Zięba „Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży” 1. Nihilizm, relatywizm, permisywizm- ustalenia pojęciowe a) Postawę „NIHILIZMU MORALNEGO” reprezentują, ci którzy świadomie uznają, że normy moralne nie powinny być regulatorami życia osobistego i społecznego, czyli zamiast wartości – moralność, eksponują inne wartości, takie jak: spontaniczność, siła i przewaga, moc, estetyka, skuteczność, korzyści. Te właśnie wartości mają ...

Sekty w percepcji młodzieży (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ...)

Praca pisana dla osoby, która uważała, że jest tak sprytna, iż nie musi płacić. Proszę korzystać!!! Praca jest w wersji roboczej SEKTY W PERCEPCJI MŁODZIEŻY (na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w .....................) Plan pracy Wstęp I. Zjawisko sekt w literaturze przedmiotu 1.1. Problemy definicyjne i typologia sekt 1.2. Cechy charakterystyczne sekt 1.3. Metody działania sekt II. Młodzież wobec ...

Korzysci z regularnej aktywności fizycznej dla rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży.

Korzysci z regularnej aktywności fizycznej dla rozwoju zdrowia dzieci i młodzieży. - zwiekszenie szansy na osiagniecie optymalnego rozwoju fizycznegoi sprawności fizycznej. -lepssze zdrowie i samopoczucie psychiczne zmniejsza poczucie leku i depresji. - wzmocnienie poczucia wlasnej wartości - zapobieganie niektórym zaburzeniom występujących w dzieciństwie (otyłość zaburzenia aparatu ruchu) - redukowanie czynniklow ryzyka przedwczesnego rozwoju chorob przewlekłych ...

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej

Manifestem literackim nazywa się utwór wyrażający założenia programowe i postulaty ideowo - artystyczne grupy literackiej. Z definicji tej wynika, że manifest określa, co jest dla danej grupy najistotniejsze i w jaki sposób będą realizowane cele, jakie ta grupa chce osiągnąć.

Definicji tej odpowiada...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

1.bieg na dystansie 50m,

2.skok w dal z...

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Uwarunkowania, zakres i kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Niedostosowanie społeczne występuje we wszystkich środowiskach dzieci i młodzieży, ale największe jego rozmiary obserwuje się w popula­cjach objętych kształceniem masowym. Zróżnicowane dane o rozmiarach te­go zjawiska wynikają z niejednolitych kryteriów stosowanych w diagnozie i selekcji. Na rozmiary...

Przyczyny przynależności młodzieży do podkultur

Rozwój podkultur młodzieżowych, jak każde inne zjawisko występujące w rzeczywistości społecznej, determinuje wiele uwarunkowań. Biorąc pod uwagę, iż podkultury młodzieżowe nie są zjawiskiem nowym, niektóre z przyczyn znamienne dla okresu dorastania (por. Łapińska, Żebrowska, 1976, s. 740-748) od...

Młodzież jako kategoria społeczna

Młodzież – to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14

Młodością – nazywamy przejście od dzieciństwa do początku fazy dojrzewania

Młodość jest zjawiskiem socjologicznym. Grupa ludzi przeżywająca młodość to młodzież – są to ludzie po pokwitaniu, dojrzali seksualnie, ale...

Książki dla dzieci i młodzieży

W wieku dwudziestym literatura dziecięca przezyła prawdziwy rozkwit. Pojawiły się książki będące w stanie zaspokoić gust każdego niemal dziecka. Wbrew powszechnym obawom, adaptacje filmowe i telewizyjne najpopularniejszych opowieści stały się dla dzieci autentyczną zachętą do czytania.

Do...

Które z instytucji kulturalnych i organizacji społecznych realizują twoim zdaniem edukacje kulturalną i regionalną dzieci i młodzieży opisz te zadania

Idea wychowania przez teatr i dla teatru (czy ogólniej - przez sztukę dla sztuki) ma wielu zwolenników i opisy ich doświadczeń dość łatwo znaleźć na łamach czasopism pedagogicznych. W swojej wypowiedzi chciałabym zaprezentować te moje działania, które uwzględniały pozostałe, wcześniej wskazane, elementy edukacji kulturalnej. Poniższe uwagi ograniczę do zagadnień wybranych do realizacji w klasie VII, w której to młodzież spotykała się na zajęciach nazwanych ...

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Pedagogika czasu wolnego młodzieży Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy ? podstawowy element wolnego czasu ? był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to ?wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w ...

„Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw i uzasadnij, dlaczego niektóre koncepcje pedagogiczne z przeszłości nie cieszące się obecnie szerszym uznaniem wychowawców można było by wykorzystać współcześnie w wychowaniu dzieci i młodzieży

„Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą udostępniali zmysłom, a więc rzeczy widzialne - wzrokowi, słyszalne - słuchowi, zapachy - węchowi, rzeczy smak mające - smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów -należy je kilku zmysłom na raz udostępnić\" Złota zasada Jana Amosa Komeńskiego Już myśliciele starożytni widzieli w szkole źródło rozsądku, niezbędnego racjonalizmu i sceptycyzmu, który może ...

Młodzież w społeczeństwie i świecie kultury - krytyczna analiza książki: " Młodzież, edukacja i społeczeństwo - szkice z teorii i praktyki "

Trudno nie mieć poczucia pewnego zdziwienia, gdy po większym zastanowieniu dochodzimy do wniosku, iż młodzież bez edukacji nie może funkcjonować w takim samym stopniu, co edukacja bez młodzieży. Oba czynniki wpisane w kontekst życia codziennego tworzą fundament każdego społeczeństwa, które mimo wszystko próbuje bardziej, czy mniej udolnie kontrolować przyszłe postawy swych członków poprzez odpowiednią edukację. Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ...

Problematyka resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanych społecznie w Czechach

PROBLEMATYKA RESOCJALIZACJI MŁODZIEŻY NIEPRZYSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W CZECHACH Zasady odpowiedzialności i postępowania z nieletnimi Zgodnie z prawem odpowiedzialność karna zaczyna się z chwilą ukończenia przez sprawcę 15 roku życia. Zasady odpowiedzialności nieletnich w wieku 15-18 lat- uwarunkowane są przepisami kodeksu karnego i ustawą o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przewidziany środek wychowawczy wobec nieletnich- to WYCHOWANIE OCHRONNE, polegające na ...