Dlaczego młodzież sięga po narkotyki

Dlaczego młodzież sięga po narkotyki Narkotyki to owoc zakazany, a to, co zakazane smakuje najlepiej, z wielka chęcią sięga się po narkotyki, aby spróbować, a szczególnie na to narażona jest młodzież, ponieważ oni uczą się dopiero życia i chcą spróbować wszystkiego. Jest wiele powodów, ale najczęstszym z nich jest szpan w środowisku rówieśniczym. Młodemu człowiekowi wydaje się, że jest przez to lepszy, jest lepiej postrzegany prze kolegów, czuje się pewniej i ...

Program naprawczy mlodzieży szkół średnich- alkohol

Tematem naszej pracy jest problem spożywania alkoholu przez młodzież szkolną. Prace postanowiłyśmy napisać w oparciu o nasze doświadczenia ze szkoły średniej. Uważamy, że problem alkoholu nie jest często poruszany w środowisku szkolnym. Obecnie młodzież szybciej dojrzewa, ma lepszy dostęp do środków uzależniających i coraz mniejszy wpływ na ich zachowanie mają rodzice i nauczyciele. Uczniowie czują się bezkarnie, zdarza się, że przynoszą alkohol do szkoły lub ...

Historia wychowania wychowanie dzieci i młodzieży szlacheckiej

I rok Resocjalizacja studia zaoczne Gr. B Historia wychowania Wychowanie dzieci i młodzieży szlacheckiej w czasach odrodzenia w Polsce w świetle zapatrywań Mikołaja Reja. M.Rej Nazwa renesans czyli odrodzenie, jest dziełem Jakuba Burckhardta- badacza z XIX w., autora Kultury Odrodzenia we Włoszech. Człowiek ten zauważył, że ludzie XVI w. zaczęli zwracać się ku wartościom starożytnym, zapomnianym w wiekach średnich. Przyczyn tego zjawiska jest wiele i nie ...

Wymień i uzasadnij, jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury, które składają się na centrum kultury polskiej.Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana przez instytuty kulturalno – oświatowe i artystyczne a także organizacje spo

Ad1. Niezmienną część kultury Polskiej stanowi jej centrum, czyli jądro, którego nie można zmienić, np: jeżeli zburzyłoby się Wawel to zmieniłaby się struktura jądra, czyli struktura kultury. Każde społeczeństwo posiada takie centrum kultury także społeczeństwo Polskie. Centrum kultury określa specyfikę danego społeczeństwa, stanowi podstawę jego integracji, trwania i rozwoju. Wyznacza swoiste widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ...

Przyczyny i problem młodzieży z narkotykami.

Narkotyki są środkami odurzającymi, zmniejszającymi wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego. Zaistniały już w średniowieczu. Pozwalały oddalić się od rzeczywistości i porozumiewać się ze zmarłymi przy obrzędach szamańskich. W dzisiejszych czasach, narkotyki mają dosyć szerokie zastosowanie np. w medycynie mające działanie uśmierzania bólu, uspakajające, nasenne oraz narkoz. Przyswajalność zażywania narkotyku dla organizmu jest dość szybkie i ...

Wpływ muzyki na wychowanie i obyczajowość młodzieży

Dr Jan Ostojski W starożytnej Helladzie istniało przekonanie, iż muzyka odgrywa główną rolę w kształceniu charakteru i umysłu. Wychowanie muzyczne wiązało się ściśle z kultem religijnym, z czcią bogów. Odbywały się publiczne uroczystości, podczas których chóry młodzieńców odśpiewywały pieśni, oraz recytowały utwory poetyckie. Dbano o staranne wykształcenie muzyczne, młodzież kształciła się w rytmicznym tańcu, chóralnym śpiewie i poezji. Muzyka w ...

Poszerzenie horyzontów dla młodzieży po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do UE? Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej: · Kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE; · Uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę. Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada ...

Obozy jako szczególna forma turystyki dla młodzieży.

W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w którym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśród młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środków masowego przekazu. Najpowszechniejszym zachowaniem zarówno w dni powszednie jak i niedzielę jest oglądanie telewizji lub siedzenie przed komputerem. Przez to, młodzi ludzie nie mają dużych szans, aby poznać choć w małym stopniu swój region nie wspominając ...

Młodzież w literaturze

Od wieków młodzież próbowała w mniejszym lub większym stopniu ingerować w sprawy państwa. Chciała być zauważana, doceniana i traktowana na równi z dorosłymi. Cechą młodości jest bunt przeciwko istniejącym konwencjom, zasadom i przyjętym regułom Jest to okres w którym młody człowiek przeżywa...

Notatka z lektury A. Kamiński „Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza”

Samorządność- zasada, która postuluje doprowadzenie wychowanka do samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, czyli do aytodyscypliny jako formy wyższej od zasady karności zewnętrznej, wychowującej na podstawie posłuchu i uległości. O samorządności w grupie mówimy wtedy, gdy grupa potrafi realizować zasady samodzielności i autodyscypliny. Samodzielność i autodyscyplina prowadzi do powstania jej autonomiczności, co sprawia, że członkowie grupy ...

Możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego młodzieży po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Sukces integracji europejskiej zależeć będzie w dużej mierze od powodzenia wychowania nowej generacji Europejczyków w duchu wspólnoty, współpracy i poszanowania odmienności. Wszystko wskazuje na to, że po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej najwięcej zyskamy w dziedzinie edukacji. Edukacja europejska służy kilku celom: 1. Wzajemnemu poznawaniu się ...

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia w rozwoju dzieci i młodzieży - znaczenie czynników społeczno - kulturowych

Po­cząwszy od okresu przedszkolnego dziecko staje się uczestnikiem nie tylko rodzinnego środowiska. Jego rozwój, zdrowie i patologia są od tego momentu warunkowane interakcjami z rówieśnikami i osobami dorosłymi wypełniają­cymi różne role w procesie socjalizacji i edukacji.

W okresie szkolnym ujawniają...

List otwarty (problemy z nałogami współczesnej młodzieży)

Sulisławice 29 listopada 2009 Drogi Burmistrzu MiG Ząbkowic Śląskich Do napisania tego listu zmotywował mnie widok młodzieży błąkającej się i szukającej zajęcia. Największym problemem jednak jest to że młodzi ludzie coraz częściej sięgają po używki np.: alkohol i narkotyki oraz coraz bardziej podatni są na uzależnienia takie jak komputery i telefony komórkowe. Zastanówmy się w jaki sposób rozwiązać ten problem, jak pomóc naszej młodzieży i dzieciom aby ...

Agresja wśród młodzieży

Agresja wśród młodzieży, czym tak na prawdę jest agresja wśród młodzieży oraz jej obiawy. AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY Młodzi ludzie często bywają agresywni, przy czym u młodszej młodzieży agresja przybiera formy bądź bójek, bądź ubliżania słownego. Blurton Jones (1967) wprowadził rozróżnienie między zachowaniami zdefiniowanymi jako agresja fizyczna, w czasie których dochodzi do bicia lub uderzenia drugiego człowieka, a twarz atakującego przybiera wyraz gniewu,

OKRES DORASTANIA - Światopogląd młodzieży

Właściwe tworzenie się światopoglądu występuje na ogół w końcowej fazie okresu dojrzewania. Młodzież usiłuje powiązać zdobytą wiedzę o rzeczywistości w sensowną całość, stara się znaleźć swój własny stosunek do wartości. Światopogląd to nic innego, jak żywa wizja świata każdej...

Alkohol a młodzież

Anna Skutnik Dlaczego alkohol jest atrakcyjny dla młodzieży? Dla dzieci i młodzieży alkohol wydaje się atrakcyjnym, bo uważają, że bez niego nie ma dobrej zabawy. Nie przejmują się zdrowiem, konsekwencjami uzależnień i problemami, które może wywoływać uważając, że to ich nie dotyczy, a ponieważ brakuje im wiedzy na temat skutków oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę człowieka, alkohol zbiera wśród młodzieży znaczne żniwo. Poza tym brakuje łatwo ...

Kultura instant jest symbolem ogromnych przemian w wielu dziedzinach ludzkiego życia, szczególnie w wartościach życia młodzieży. Jaka projekcja wychowania może być "podpowiedzią" wobec zagrożeń wynikających z tej kultury ?

Dziś młodzieży nie wychowuje kościół , rodzina , szkoła ale grupy rówieśnicze , mass media . Kultura instant odnosi się do typowego dla naszych czasów nawyku i konieczności życia w ,,biegu?? .Symbolem tej kultury jest Fast Food , Fast Sex , Fast Car , modne zakupy w supermarketach , świat konsumpcji , zaspokajanie wciąż niespełnionych pragnień , aby mieć jak najwięcej . Dla współczesnego , młodego człowieka , świat konsumpcji jest na topie . Młodzież bardzo szybko ...

Różnorodność uzdolnień młodzieży Ludwik Vives

W okresie Odrodzenia pojawiły się nowe prądy myślowe zrywające ze średniowiecznym teocentryzmem, uniwersalizmem oraz werbalną koncepcją przekazywania wiedzy , otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w historii ludzkości. Zmianie uległ sposób patrzenia na rzeczywistość roztaczającą się dookoła. Głównym przedmiotem zainteresowania epoki stał się człowiek – jego pragnienia, możliwości , potrzeby. Człowiek jako „trzcina najwątlejsza w przyrodzie”, lecz ...

Postawy młodzieży wobec zdrowego stylu odżywiania się

Rozdział I Edukacja prozdrowotna 1.1. Postawa – wyjaśnienie terminologiczne 1.1.1. Rodzaje postaw i ich cechy 1.2. Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży 1.2.1. Prozdrowotny styl życia 1.2.2. Zachowania zdrowotne 1.3. Zdrowe żywienie 1.3.1. Pojęcie zdrowego żywienia 1.3.2. Prozdrowotna edukacja żywieniowa 1.2.3. Edukacja żywieniowa w szkole 1.4. Wpływ środków masowego przekazu na odżywianie się młodzieży 1.5. Zaburzenia odżywiania u młodzieży ...

Mass media w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży

Mass media w procesie socjalizacji "Masmedia - to wszelkiego rodzaju materiały, przedmioty, urządzenia, programy przekazujące informacje od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów i uruchamiające różne rodzaje aktywności odbiorców: intelektualną, emocjonalną, werbalną, manualną. Do mediów zaliczamy więc podręczniki, czasopisma, obrazy na planszach i na ekranie, filmy video, radio telewizję, komputery, programy multimedialne, Internet" (W. Strykowski 1999) Media poprzez ...