Młodzież

Czytaj Dalej

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy – podstawowy element wolnego czasu – był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w życiu społecznym, poza ...

Pedagogika czasu wolnego młodzieży

Pedagogika czasu wolnego młodzieży Czas wolny to pojęcie, które znane już było ludziom pierwotnym. Wypoczynek po pracy - podstawowy element wolnego czasu - był zjawiskiem znanym ludzkości od zarania dziejów. Zgodnie z definicją francuskiego socjologa J.Dumazediera czas wolny to „wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, dobrowolnego udziału w ...

Patologie społeczne występujące wśród młodzieży

PATOLOGIE SPOŁECZNE WYSTĘPUJACE WŚRÓD MŁODZIEŻY PEDAGOGIKIA RESOCJALIZACYJNA R. LEMAŃCZYK - ĆWICZENIA Wraz z gwałtownymi przemianami, które zachodziły we wszystkich dziedzinach życia społeczno – ekonomicznego w XX wieku, nastąpił wzrost przestępczości i zjawisk patologicznych. Przestępczość zaczęła przybierać nowe, coraz groźniejsze i bardziej skomplikowane formy. Walka z nią stała się jednym z podstawowych zadań państw i społeczeństw. Aby skutecznie ...

Program Młodzież-edukacja nieformalna

Program MŁODZIEŻ-edukacja nieformalna. Edukację nieformalną można określić jako 'naukę poprzez praktykę'. Jej zadaniem jest uzupełnianie systemu edukacji formalnej, umożliwianie zastosowania w praktyce teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie nauki szkolnej. Większość programów edukacji nieformalnej odbywa się w czasie wolnym od zajęć szkolnych, po ostatnim dzwonku w szkole. Istotną rolą edukacji nieformalnej jest to, że umożliwia ona uczenie się młodzieży, która ...

Młodzież

 

Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a...

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dziedzina twórczości lit. obejmująca utwory pisane specjalnie dla młodego czytelnika lub przez niego przyswojone (np. adaptacje dzieł klasyki świat.). Łączy zazwyczaj funkcję estet. z wyrazistym nastawieniem wychowawczym i poznawczym, stawiając sobie za cel...

Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży.

Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są potrzeby, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa dużą rolę w procesie wychowania. Maria Ziemska opracowała i opisała pożądane i niepożądane postawy rodzicielskie za pomocą czterech skal: 1. akceptacja – odtrącenie, 2. współdziałanie – unikanie, 3. uznawanie ...

PROBLEMY ŻYWIENIOWE DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W okresie szkolnym dzieci i młodzież powtarzają i utrwalają większość błędów żywieniowych popełnianych we wczesnym dzieciństwie (tab. 14.1). Ich racje pokarmowe zawierają zbyt mało produktów mlecznych, warzyw i owoców, ryb. produktów zbożowych, w tym z pełnego przemiału, i nasion roślin...

"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok"

Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać się lepszy od...

Zaniedbania wychowawcze rodziców jako główna przyczyna wzrostu przestępczości wśród młodzieży.

W ostatnich latach wzrosła przestępczość wśród nieletnich. Czy przyczyną tego mogą być zaniedbania wychowawcze rodziców? A może coraz częściej wychowawcy mają do czynienia z trudną młodzieżą, sprawiającą problemy wychowawcze? Co tak naprawdę ma wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży? Na postawione wyżej pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części swoich rozważań. Od współczesnej młodzieży zależy, jak będzie wyglądał i co się ...

Agresja wśród młodzieży

SPIS TREŚCI: 1. AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY 2. PRZYCZYNY AGRESJI 3. AGRESJA, DOMINACJA, POPULARNOŚĆ, PRZYWÓDZTO 4. PRZEMOC W SZKOLE I W RODZINIE 5. TELEFONY ZAUFANIA 6. BIBLIOGRAFIA AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY Młodzi ludzie często bywają agresywni, przy czym u młodszej młodzieży agresja przybiera formy bądź bójek, bądź ubliżania słownego. Blurton Jones (1967) wprowadził rozróżnienie między zachowaniami zdefiniowanymi jako agresja fizyczna, w czasie których ...

Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska.

Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska. Ostatnich kilka lat w Polsce to czas intensywnych przemian ustrojowych, ekonomicznych, gospodarczych. Obok wielu pozytywnych zjawisk związanych z procesem demokratyzacji, takich jak wzrost poczucia wolności, poprawa sytuacji materialnej części obywateli, obserwujemy również narastanie zjawisk budzących zrozumiały niepokój społeczny. Obserwujemy przede wszystkim wzrost tzw. brutalizacji życia i ...

„Zachowania dewiacyjne młodzieży” na podstawie książki Bronisława Urbana

Ze wszystkich badań i raportów sporządzonych na koniec XX wieku wynika że we wszystkich krajach(zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się) spotyka się ogromnych rozmiarów tradycyjne dewiacje typu przestępczość, jak również pojawiają się nowe typy dewiacji. Dynamika rozwoju dewiacji jest tak duża że w stosunkowo krótkim czasie negatywne zjawiska w populacjach młodzieży decydują o istotnych zmianach w ogólnej strukturze przestępczości całego społeczeństwa.

Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży

WPROWADZENIE OGÓLNE Suicydologia to dział psychiatrii zajmujący się samobójstwami oraz próbami samobójczymi. Głównymi zagadnieniami w suicydologii są: zapobieganie samobójstwom; leczenie pacjentów po próbach samobójczych; badania czynników wpływających na popełnianie samobójstw (środowiskowych i biologicznych). Akt samobójczy świadczy o rezygnacji jednostki z życia. Jest to najtragiczniejszy przejaw dezintegracji społecznej i osobowościowej, który świadczy o ...

Niektóre uwarunkowanie przyciągające do sekt młodzież

Wiele podejmowanych działań przez sekty może czynić je atrakcyjnymi w ewaluacji młodzieży. Właściwie już w sposobach werbowania członków do sekt jawią się te aspekty. Przy czym wyróżnić należy werbowanie jawne oraz ukryte, częstokroć wyjątkowo zawoalowane. Działania jawne to przede wszystkim...

Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą

Kuratorski Ośrodek Pracy Z Młodzieżą Do podstawowych instytucji resocjalizacyjnych o charakterze otwartym działających w miejscu zamieszkania nieletniego należy kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą, rodzina zastępcza i kurator sądowy. Organizacje i zakres działalności kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą reguluje zarządzanie ministra sprawiedliwości z 26 kwietnia 1983 r. Do ośrodków kieruje się nieletnich na podstawie orzeczeń sądowych. Mogą z nich ...

Projekt badawczy : dzieci i młodzież sięgające po alkohol.

Projekt badawczy 1. Temat : Dzieci i młodzież sięgający po alkohol. 1.1.Problem główny : -Jaki jest główny powód sięgania po alkohol dzieci i młodzieży? 1.2.Problemy szczegółowe : -Czy rodzice dają swym zachowaniem odpowiedni przykład swoim dzieciom? -Czy szkoła powinna pomagać rodzinom patologicznym? -Jaki jest wpływ środowiska rówieśniczego na dzieci i młodzież? -Jak powinno się pomagać młodzieży, mającej problemy z uzależnieniem? 2. Z punktu ...

Młodzież jako szczególna grupa społeczna oraz Państwo

Socjologia młodzieży zakłada, że a) jest to szczególna kategoria społeczna b) jest odrębna od świata dorosłych c) jej rola i znaczenie w społeczeństwach przemysłowych wzrasta Podczas buntów młodzieży na przełomie lat 60/ 70 po raz pierwszy zwrócono uwagę na to, że młodzież może być pojmowana jako kategoria odrębna i opozycyjna wobec świata dorosłych. W tej kwestii mamy dwa stanowiska: a) reprezentowane np. przez J. Colemana Młodzież to grupa pokoleniowa ...

Projekt dotyczący aktywizacji młodzieży

1. Tytuł projektu: ”Teatralka na wsi” Happening jako forma dotarcia do grup młodzieży ze środowisk podmiejskich .” 2. Wnioskodawcy: XXX 3. Tytuł projektu / Miejsce wykonania: ”Teatralka na wsi” / XXX 4. Cel projektu: Zasadniczym celem działań projektu jest poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci i młodzieży w kontakcie ze sztuką, rozwój ich wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, rozwój wrażliwości artystycznej.

„DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY"

Dwumiesięcznik poświęcony sprawom duszpasterstwa młodzieży, wydawany 1923--28 w Tarnowie, a 1929 w Poznaniu, redagowany przez ks. Aleksandra Rogoża; organ Związku Młodzieży Pol. Męskiej.

Był łącznikiem między duszpasterzami młodzieży pozaszkolnej i pomocą w ich pracy; omawiał zagadnienia...