Młodość

Czytaj Dalej

Apoteoza młodości w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza

Także bliskie klasycyzmowi są odwołania do mitologii, szczególnie do mitu ikaryjskiego : „Młodości! dodaj mi skrzydła”, do mitu o Heraklesie, który „dzieckiem w kolebce (...) łeb urwał Hydrze”, a za swoje czyny obdarzony został nieśmiertelnością i pojął za żonę boginię młodości Hebe, a...

Motyw młodości w literaturze

Młodość - Okres w życiu ludzkim odznaczający się doskonałą formą fizyczną i psychiczną. Kojarzony zwykle z emocjonalnym stosunkiem do rzeczywistości,    brakiem doświadczenia, beztroską i buntowniczym nastawieniem do świata. Patrz też: konflikt pokoleń. Biblia (ST) - 1) Absalom w młodzieńczej...

„Oda do młodości”

Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wychowankowie zreformowanych szkół, którym dla zaspokojenia potrzeb...

Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

 Literackie powroty do Arkadii dzieciństwa, młodości. Omów temat, analizując wybrane utwory różnych epok.

Naturalna tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem ma długą tradycję. Już w czasach starożytnych istniała pamięć o mitycznym „złotym wieku" i utraconych na zawsze krainach...

„Oda do młodości”

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy „świat ducha”.

Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.:

Elementy oświeceniowe:

gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej;...

Oda do młodośći

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy;

Młodości! dodaj mi skrzydła!·

Niech nad martwym wzlecę światem

W rajską dziedzinę ułudy:;

Kędy zapał tworzy cudy,

Nowości potrząsa kwiatem,

I obleka w nadziei złote malowidła.

 

Niechaj, kogo wiek zamroczy,

Chyląc ku ziemi poradlone czoło,

Takie...

Wyjaśnij, na czym polegał przełomowy charakter "Ody do młodości" Adama Mickiewicza

"Oda do młodości" jest pierwszym utworem o charakterze romantycznym w naszej literaturze. Autorem jej jest Adam Mickiewicz - jeden z czterech wielkich romantyków polskich. Pochodził on ze średniozamożnej szlachty. Urodził się najprawdopodobniej w Zaosiu, folwarku stryja przyszłego poety. Wkrótce po...

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.

 

Jestem z pokolenia ludzi młodych, który o wojnie wiedzą z lekcji historii, filmów, wspomnień. Zdobyte prze zemnie wiadomości o latach pogardy i nieszczęść Polaków. W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu...

Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka

Jestem z pokolenia ludzi młodych, który o wojnie wiedzą z lekcji historii, filmów, wspomnień. Zdobyte prze zemnie wiadomości o latach pogardy i nieszczęść Polaków. W czasie II wojny światowej, utwierdziły mnie w przekonaniu, że wojna na pewno zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany...

XIX- wieczne manifesty ideowe i artystyczne („Oda do młodości”, „Do młodych”, „Confiteor”, „Evviva l’arte!”. Co je łączy, a co je dzieli? (temat przekrojowy).

 

Rozwój literatury odbywa się na zasadzie ścierania się różnorodnych, najczęściej przeciwstawnych poglądów, postaw. Od wieków każde młode pokolenie w sposób mniej lub bardziej świadomy rozpoczyna od buntu przeciwko swym poprzednikom, od zanegowania uznawanych przez nich wartości. W romantyzmie za...

"Oda do młodości" - streszczenie

"Oda do młodości" to utwór napisany w Kownie w 1820 roku. Stanowi dowód ścierania się klasycznych reguł z nowymi, romantycznymi tendencjami. Wyraża ona dążenie do powszechnego szczęścia, przekonanie o konieczności likwidacji zła w samym zarodku, wezwanie do walki o postęp i dobro ludzkości, do...

Program ideowy pokolenia młodych filaretów w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza

W „Odzie do młodości” Mickiewicz wyraził swój krytyczny stosunek do otaczjącego go świata. Świat ten został zbudowany przez pokolenie ludzi starych, a więc pokolenie dojrzałe poprzedzające jego pokolenie, czyli pokolenie młodych. „Oda do młodości” zaadresowana do pokolenia romantycznej młodzieży jest...

Omówienie programu polskiego romantyzmu na podstawie ballady pt. "Romantyczność" i "Ody do młodości"

"Oda do młodości" odzwierciedla przemiany w literaturze. Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów. Z jednej strony utwór związany jest z oświeceniem (konieczność podporządkowania jednostki społeczeństwu; utylitaryzm, wiara w możliwość ulepszenia świata, ideały...

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej

Manifestem literackim nazywa się utwór wyrażający założenia programowe i postulaty ideowo - artystyczne grupy literackiej. Z definicji tej wynika, że manifest określa, co jest dla danej grupy najistotniejsze i w jaki sposób będą realizowane cele, jakie ta grupa chce osiągnąć.

Definicji tej odpowiada...

Dlaczego witaminę E nazywamy "Eliksirem młodości"?

Dlaczego witamina E nazywana jest „Eliksirem młodości”? Historia witaminy E rozpoczęła się w 1922 roku, kiedy to dr H. Evans i K. Bishop podjęli badania nad wpływem diety na rozmnażanie szczurów. W trakcie trwania doświadczeń, pomimo zastosowania pełnowartościowej karmy wzbogaconej w dotychczas znane witaminy A, B, C i D zwierzęta wciąż nie mogły mieć potomstwa. Naukowcy odkryli wówczas, że dopiero dodatek do karmy zwierząt całych ziaren pszenicy, a szczególnie ...

Fazy (stadiów) rozwoju - bliskość (intymność) a izolacja (dojrzała młodość)

Ludzie poszukują partnerstwa, bliskich związków seksualnych, emocjonalnych i moralnych, co może doprowadzić do intymności. Niebezpieczeństwem jest izolacja, która jest unikaniem związków, spowodowana niechęcią do nawiązywania bliskiego stosunku.

W tym stadium kształtuje się cnota miłości. Pojawia...

Dzieciństwo i wczesna młodość Filipa II

Karol V przybył do Sewilli dziewiątego marca 1526 by zaręczyć się ze swoją kuzynką Izabelą Portugalską. Zaręczyny odbyły się od razu po przybyciu Karola, następnego dnia o godzinie trzynastej odbył się ślub. W momęcie zawierania związku małżeńskiego Karol miał dwadzieścia sześć lat i był już ojcem nie ślubnej córki Małgorzaty Parmeńskiej, Izabela zaś miała dwadzieścia trzy lata. Niedługo po ślubie młoda para wyjechała na południe Hiszpanii w okolice ...