Misterium

Misterium

Czytaj Dalej

PAWEŁ I MISTERIA POGAŃSKIE

A wreszcie postać centralna misterium chrześcijańskiego nie jest, jak w misteriach pogańskich, postacią mityczną.

Chrystologia św. Pawła - Misterium Chrystusa

Wyrażają głęboką świadomość centralności Jego misterium a zarazem świadomość jego niezmierzoności. Charakterystycznym rysem chrystologii pawłowej jest to, że misterium Chrystusa umieszczone zostaje w kontekście Bożego planu i historii ludzkiej.

MISTERIUM

  MISTERIUM (łc. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter). misterium paschalne.

Całe życie Chrystusa jest Misterium

Od pieluszek narodzenia (Łk 2,7) przez ocet jego męki (Mt 27,48), kończąc na całunie Zmartwychwstania (J 20,7), wszystko w życiu Jezusa jest znakiem Jego misterium. To co było widzialne w ziemskim życiu Chrystusa prowadziło niewidzialnego misterium Jego synostwa Bożego i Jego zbawczej misji.

Nasza komunia z misteriami Jezusa

Syn Boży postanowił, abyśmy uczestniczyli, kontynuowali i byli rozszerzeniem tych misteriów w nas i w całym Kościele, przez łaski, które chce nam przekazać, i przez skutki, które chce w nas wywołać przez te misteria.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

Misterium Bożego Narodzenia wypełnia się, gdy Chrystus nabiera swego kształtu w nas (Ga 4,19). Boże Narodzenie jest misterium tej "niezwykłej wymiany": O cudowna wymiano!

MARCHOŁT GRUBY A SPROŚNY, jego narodzin, życia i śmierci misterium tragikokomiczne w obrazach czterech zamknięte

obalony przez lud, bohater dokonuje życia wśród ksiąg, zwyciężony przez Fauna-Pana, którego symboliczna, a trudna do zinterpretowania postać przewija się przez całe misterium. PAPEE Teatralność misterium o Marchołcie, w: Kwiaty na ugorze, Poz.

Misterium życia Jezusa Chrystusa

Symbole wiary mówią tylko o misterium Wcielenia i Paschy, pomijając milczeniem misteria ukrytego życia Jezusa.

Cechy wspólne misteriów Chrystusa

Całe życie Chrystusa jest misterium Odkupienia. (KKP 517) Wszystko w życiu Chrystusa jest misterium Rekapitulacji.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misteria ukrytego życia Jezusa

Jezus pozwala zauważyć misterium swej totalnej konsekracji i swojej misji płynącej ze swego Boskiego Synostwa: "Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym co należy do mego Ojca?

WANDA. Rzecz w obrazach sześciu, misterium C. Norwida

Rzecz w obrazach sześciu, misterium C. SZMYDTOWA O misteriach Cypriana Norwida, W.

MISTERIA

mystów, jak misteria eleuzyńskie (zob. ) dionizyjskie, misteria orfickie, kabirów, Kybele i Attisa, Izydy i Ozyrysa, tracko-frygijskie Sabazjosa, Mitry i in.

Pielgrzymki i misteria

największe w Polsce centrum pątnicze ludności wyznania prawosławnego, miejscem szczególnego kultu jest góra pokutników, której szczyt otacza las wielu krzyży pokutnych przynoszonych tu przez pielgrzymów MISTERIA Misteria to nasycone niezwykłymi treściami kultowymi, magicznymi, sakralnymi i metafizycznymi widowiska ludowe, kolorowe rzadko już spotykane, a ich przeżycia są wyjątkowo atrakcyjne i głębokie.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium dzieciństwa Jezusa

Obrzezanie Jezusa, ósmego dnia po narodzeniu (Łk 2,21), jest znakiem jego włączenia się w linię potomstwa Abrahama, znakiem ludu przymierza, jego podległości prawu (Ga 4,4), przyjęcia kultu Izraela, w którym Jezus będzie uczestniczył przez całe swe życie. Znak ten jest zapowiedzią (figurą) "...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Chrzest Jezusa

Powinien wejść podobnie w to misterium pokornego uniżenia i pokuty, zstąpić w wodę razem z Jezusem, aby wyjść razem z Nim, odrodzić się z wody i Ducha św.

Misteria działalności publicznej Jezusa - Kuszenie Jezusa

Każdego roku Kościół jednoczy się przez czterdzieści dni Wielkiego Postu z misterium Jezusa na pustyni.

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

Chrystus realizuje przyjście swego Królestwa przede wszystkim przez wielkie misterium Paschy: swoją śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie.

Misteria działalności publicznej Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego

Trzeba wejść do Królestwa, to znaczy stać się uczniem Chrystusa, aby poznać misterium Królestwa niebieskiego (Mt 13,11).

Misteria działalności publicznej Jezusa - Przedsmak Królestwa: Przemienienie

Przez Chrzest Jezusa "zostało objawione misterium naszego pierwszego odnowienia": nasz Chrzest; Przemienienie jest "sakramentem naszego drugiego odnowienia": naszego zmartwychwstania.

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie.