FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Po 1517

BRACIA MNIEJSI - Poza dotychczasowymi misjami(—» franciszkańskie misje I) bracia mniejsi prowadzili dziełoewangelizacji Ameryki L a c , Afryki, Oceanii i DalekiegoWsch.

EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

zaangażowaniem w sens istnienia człowieka, jego godność, wolność i miłość (materialny aspekt misji), jak również odnową człowieka i wezwaniem do osiągnięcia pełni człowieczeństwa w -> człowieku nowym (duchowy aspekt misji), a ich owocem jest odnalezienie własnego życia w ~> Mistycznym Ciele Chrystusa, w życiu słowa i sakramentów przez służbę i świadectwo; Kościół mis.

Misja i cele przedsiębiorstwa

Przykłady formułowania misji: Motto (slogan) sieci supermarketów: „Naszą misją jest podwojenie liczb supermarketów do roku 2000” – tak sformułowana misja wymaga nowej misji gdy zbliżymy się do roku 2000.

Misja i wizja firmy usługowej

Funkcje dobrej misji:  misja jako punkt określenia - funkcja ukierunkowująca  misja jako deklaracja intencji - funkcja uwiarygodniająca  misja jako wartość wspólna - funkcja integrująca  misja jako gwarancja przyszłości - funkcja stabilizująca  misja jako źródło natchnienia - funkcja inspirująca Misja firmy jest generalną deklaracją sensu działania racji istnienia i rozwoju firmy co najmniej w jednym z ...

Upadek i odnowienie misji

Udzielił zatwierdzenia (1841) misyjnemuzgromadzeniu misjonarzy od Przenajświętszej Krwi (Missionarii del Preziosissimo Sangue), założonemu(1815) przez Kaspra del Bufalo (zm.

Misje specjalne

Wyszedłszy z założenia, że misja specjalna różni się od stałej misji dyplomatycznej, normy i zasady prawne dotyczące stałych misji nie mogą odnosić się do specjalnych. Misja specjalna jest instytucją międzynarodową prawa publicznego i służy celom realizacji stosunków między państwami.

Misja i wizja

Nie uwzględnienie organizacji|celu zasadniczego przedsiębiorstwa przy formułowaniu jego misji wynika stąd, że niektórzy wyprowadzają cel zasadniczy przedsiębiorstwa z jego misji, czyli celem firmy jest wówczas realizacja przyjętej misji, bez względu na to jaka ona jest.

Misja, wizja, Cele, Strategia, analiza propozycje zmian.

„Deklaracja misji przedsiębiorstwa powinna mieć charakter motywujący. Misja powinna mówić o wartościach, które firma sobą reprezentuję.

Misje w Afryce

Do prowadzących je jezuitów i kapucynów doszli (1766)misjonarze paryscy, ale o rozwoju misji można mówić dopiero w latach siedemdziesiątych XIX stulecia. W Tunisie dochodziło do sporów między misjonarzami a hiszpańskimi urzędnikami.

Budowanie misji firmy

Gdy misja zostaje zaakceptowana, często zmieniają się relacje uczestników z organizacją – pomaga to ludziom współpracować, bo misja tworzy wspólną tożsamość. Tacy ludzie stanowią ogromną siłę w realizowaniu wspólnej misji.

FRANCISZKAŃSKIE MISJE - Do 1517

—» Luli; podkreślał on znaczenie formacjiintelektualnej misjonarzy, obejmującej poznanie języka,wierzeń, filozofii i mentalności ewangelizowanych ludów,żądał postawy szacunku wobec niechrześcijan, prowadzeniamisji drogą perswazji i dysput, w duchu pokoju, wzajemnegozaufania i tolerancji; próby nawracania siłą uważał za przejawbraku ufności w moc Prawdy objawionej (krucjaty dopuszczałtylko wobec —> islamu ze względu na jego ...

Rodzaje misji specjalnych

Tego rodzaju misje czy wizyty określane są jako misje specjalne lub misje ad hoc. Wysyłanie misji specjalnej występuje w wyniku uzgodnienia między zaintere­sowanymi państwami.

Misje w cesarstwie

Niestrudzenie przypominał on chrześcijanomobowiązek misyjnego oddziały-,wania na pogan, wyświęcał biskupów dla innych miast i pozostawałz nimi w kontaktach, napisał dla Fritigil, księżnej Markomanów, katechizm wiary chrześcijańskiejw formie listu.

Misje wschodnie i północne

Misja Chrystiana nie przyniosła rezultatów,bo ludność litewska była wrogo nastawiona do Krzyżaków, których od najazdów i podbojównie wstrzymała nawet klątwa, rzucona przez legata papieskiego Opizona i potwierdzona (1257) przezAleksandra IV.

Sobór i misje

Obok słabego uwzględnienia misji wśród pogan, tendencje do scentralizowania działalności misyjnejbyły drugim znamieniem schematu. Sobór nie zdążył opracować Dekretu o misjach i ustosunkować się do wszystkich postulatów, przygotowanychprzez biskupów misyjnych.

Wielka Karta Misji

Według niej misje są katolickie, gdyż misjonarzjest posłannikiem Chrystusa, a nie posłannikiem swego państwa czy rządu, jego zaś działalnośćzmierza do zbawienia, wszystkich mieszkańców misyjnego kraju, baz wyjątku.

Misje w Afryce

Gdy Francuzi podporządkowali sobiewyspę, zastąpili (1648) karmelitów lazarystami, lecz upadek ich panowania i powtarzające się wypadkimordowania misjonarzy spowodowały (1674) odwołanie misji.

Unici i misje na Bliskim Wschodzie

Swoimi misjami starali się objąć Druzów, wśród których działali też misjonarze protestanccy. Misjami nieprzerwanie zajmowali się kapucyni, mając szczególne poparcie Francji i jej ambasadora LaTour Maubourga.

Misje na Dalekim Wschodzie

Tybet dla misji był niedostępny przez całe stulecie, po wypędzeniu misjonarzy w 1742 roku. Nieliczni misjonarze katoliccy nie równoważyli konkurencjiinnych denominacji chrześcijańskich, które przybywały na tereny dotąd objęte wyłącznie misjamikatolickimi.

Misje afrykańskie

Afryka była terenem misyjnym, mniej oddalonym od Europy niż Daleki Wschód i Oceania, lecz misje wniej rozwijały się wolniej, a przez swoisty klimat pochłonęły wiele ofiar. Kwitła natomiast, dzięki misjonarzom z Werony, misja w Sudanie,zapoczątkowana przez wikariat apostolski Centralnej Afryki.