Minister skarbu

Czytaj Dalej

Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej

96 o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, zastąpił on dotychczas istniejące Ministerstwo Przemysłu i Handlu, M.

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r.

Prezes Rady Ministrów

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli resortami, bądź wypełniają inne zadania powierzone im przez premiera. Rząd na wniosek premiera może uchylić rozporządzenie ministra.

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy wewnętrzne - Minister i ministerstwo spraw zagranicznych

Minister spraw zagranicznych korzysta z takich samych przywilejów jak przedstawiciele dyplomatyczni; Ministerstwo spraw zagranicznych – prowadzi całość polityki zagranicznej państwa, utrzymuje kontakt z obcymi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi, kieruje praca własnych placówek; Struktura MSZ – trzy rodzaje departamentów: terytorialne (prowadzą i koordynują bieżącą politykę zagraniczną wobec ...

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy zostały podporządkowane głowie państwa urzędy: Ministra Obrony, Ministra Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Informacji, Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów nie może...

1) Prowadzić żadnej prywatnej działalności gospodarczej, zawierać transakcji prywatnych, które są nie do pogodzenia z jego obowiązkami służbowymi. Wykonywanie obowiązków publicznych nie może tworzyć okoliczności ułatwiających lub umożliwiających pomnażanie majątku prywatnego członka Rady...

PATOLOGIE W ADMINISTRACJI - Członek Rady Ministrów powinien

Minister jest organem państwa, a nie organem partii.

Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej. Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów...

Rada Ministrów jako organ administracji gospodarczej

opracowuje i zgłasza Sejmowi projekty ustaw niezbędne z pkt widzenia realizacji zadań państwa wobec gospodarki

prowadzi politykę wew i zagraniczną RP, odpowiada za kierowanie i koordynowanie i kontrolę nad organami adm rządowej w których kompetencji znajdują się sprawy...

Minister Gospodarki jako organ administracji gospodarczej

Obecnie na mocy rozporządzenia RM z 1999 do kompetencji Ministra Gospodarki Narodowej należy: w sprawach dot gospodarki: współpracy z zagranicą, sprawy energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej i gospodarczej, ustalania taryf celnych, kontyngentów w zakresie gospodarki przestrzennej: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, wspieranie mieszkalnictwa, ogródki działkowe, programy rozwoju infrastruktury ...

Skarb Państwa

Państwo - działania władcze; Skarb Państwa - działania właścicielskie dominium Skarb Państwa działa przez Ministra Skarbu Państwa (gospodaruje mieniem Sk.

Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje

Rada Ministrów to premier i ministrowie.

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Do podstawowych funkcji ministra należy: 1) kierowanie określonym resortem; 2) wydawanie rozporządzeń i zarządzeń oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez organa resortu; 3) realizacja polityki rządu w zakresie danego resortu; 4) kierowanie ministerstwem i jednostkami podległymi; Minister bez teki jest to minister nie piastujący kierownictwa wresorcie.

Rzecz niczyja – thesaurus (skarb)

Innym rodzajem rzeczy niczyjej był skarb – thesaurus – wartościowy przedmiot ukryty od tak dawna, że w chwili znalezienia nie można ustalić osoby właściciela.

FUNKCJE I KOMPETENCJE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Organem doradczym ministra spraw zagranicznych jest, kierowane przez niego, kolegium MSZ, w skład którego wchodzą wiceministrowie, generalni dyrektorzy i niektórzy inni wyżsi pracownicy MSZ.

RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu.

PREZES RADY MINISTRÓW

FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...