Minister

Minister

Czytaj Dalej

Skład i kompetencje Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład kancelarii prezesa Rady Ministrów wchodzą: - minister zdrowia – Marek Balicki - minister spraw zagranicznych – Włodzimierz Cimoszewicz - szef kancelarii premiera – Sławomir Cytrynki - minister kultury – Waldemar Dąbrowski - minister finansów – Mirosław Grodnicki - minister środowiska – Jerzy Swatom - minister polityki społecznej – Krzysztof Pater - minister edukacji narodowej i sportu – Mirosław ...

Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów

Wówczas Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tego organu.

Prezes Rady Ministrów

Odpowiedzialność Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów oraz pozostali ministrowie ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub innych ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

GABINET MINISTRÓW UKRAINY

Na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy zostały podporządkowane głowie państwa urzędy: Ministra Obrony, Ministra Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Informacji, Ministerstwa Energetyki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rada ministrów

Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli resortami, bądź wypełniają inne zadania powierzone im przez premiera. Minister kierujący resortem może wydawać rozporządzenia.

Rola Ministra Finansów w projektowaniu i uchwalaniu budżetu

jednostek pozarządowych, które samodzielnie przygotowują swe części budżetowe, zwykle proponując wysoki poziom swoich wydatków, bez możliwości ich weryfikacji przez Ministra Finansów lub Radę Ministrów i włącza je niejako automatycznie do przygotowanego projektu.

Rada Ministrów a Unia Europejska

Członkowie Rady Unii Europejskiej, ministrowie pozostają reprezentantami państwa polskiego, a tym samym są zobowiązani do dbania o interesu swojego kraju.

JAKIE FUNKCJE I KOMPETENCJE PRZYSŁUGUJĄ RADZIE MINISTRÓW

Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, który, na co dzień kieruje państwem. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną z zagraniczną. Stoi na czele całego systemu administracji rządowej. Do Rady Ministrów należą decyzje we wszystkich sprawach polityki państwa, których ustawy nie zastrzegły...

Minister jako naczelny organ administracji państwowej

Do podstawowych funkcji ministra należy: 1) kierowanie określonym resortem; 2) wydawanie rozporządzeń i zarządzeń oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa przez organa resortu; 3) realizacja polityki rządu w zakresie danego resortu; 4) kierowanie ministerstwem i jednostkami podległymi; Minister bez teki jest to minister nie piastujący kierownictwa wresorcie.

Zasady współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej. Na żądanie Sejmu, Senatu, organu właściwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu właściwego na podstawie regulaminu Senatu, Rada Ministrów...

Rada Ministrów (skład)

W skład RM wchodzą: - Prezes RM, - wiceprezesi RM, - ministrowie, - przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Również wiceprezes RM może łączyć swoją funkcje z funkcją ministra.

Pozycja ustrojowa ministra

z jednej strony minister jest członkiem RM, a więc przynależy do kolegialnego organu o własnych kompetencjach z drugiej strony jest on jednoosobowym zwierzchnikiem swojego resortu, a więc odrębnym organem administracji rządowej Ministrowie , którzy wypełniają zadania wyznaczone przez Premiera ( ministrowie bez teki ) nie dysponują natomiast własnym resortem, a tylko kierują niewielkim zespołem urzędniczym.

Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

jest na zasadach określonych w ustawach- organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, co polega na: reprezentowaniu Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia powierzonego mu w celu wykonywania jego zadań, wykonywaniu innych uprawnień wynikających z reprezentowania Skarbu ...

Tryb dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów

Sejm może jedynie mieć wpływ na dokonywanie zmian w składzie Rady Ministrów poprzez wyrażanie ministrowi wotum nieufności w takiej sytuacji Prezydent musi dymisję ministra przyjąć i powołać na wniosek premiera nowego ministra.

Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje

Rada Ministrów to premier i ministrowie.

Skład i struktura Rady Ministrów

147 stanowi : RM składa się z prezesa RM i ministrów W skład RM mogą być powoływani wiceprezesi RM Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcje ministra W skład RM mogą być też powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Zakres działania Ministra Finansów

Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.

Charakter prawny ministra

Istotą urzędu ministra jest specjalizacja przedmiotowa – każdy minister realizuje odpowiednią część zadań rządu jako całości.

Akty prawne ministrów

Rozporządzenia ministra muszą odpowiadać tym samym cechom, którym odpowiadają rozporządzenia RM, tyle tylko, że upoważnienie ustawowe określa danego ministra jako organ właściwy do wydania danego rozporządzenia.

Minister resortowy i minister bez teki

nad Przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Minister Infrastruktury sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju Głównym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego i Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i rozwoju Wsi, Ministrowi spraw wewnętrznych podporządkowani są: Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Pożarnej, Komendant Główny ...