Minimum

Czytaj Dalej

Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

Wspólną cechą wszystkich technologii zaliczonychdo minimum uprawy roli jest ułatwieniei przyspieszenie wykonania uprawy wporównaniu z technologią tradycyjną, w którejwykonuje się głęboką orkę pługiem odkładnicowym oraz oddzielnie wszystkie zabiegiuprawowe w zespołach uprawek pożniwnych, przedsiewnych i przedzimowych.

LIEBIGA PRAWO MINIMUM

Prawo minimum Liebiega mówi, że wzrost i rozwój organizmu określany jest przez ten składnik, którego jest najmniej w stosunku do potrzeb tego organizmu (jest on poniżej pewnego minimum).

Klasyczny liberalizm i koncepcja państwa "minimum"

Tak więc w świetle tej koncepcji państwo powinno być silne, ale równocześnie jego ekonomiczne funkcje powinny być sprowadzane do niezbędnego minimum.

Lampa Minima

lampa Minima; urządzenie do na­świetlań małych powierzchni ciała pro­mieniami podczerwonymi i widzial­nymi.

Minimum socjalne

powinno stanowić podstawę do określenia płacy minimal­nej, emerytury i renty, ukierunkowa­nia rozdziału środków państwa i za­kładu pracy na świadczenia socjalne, w tym zasiłki rodzinne, a zwłaszcza na poprawę warunków życia rodzin o najniższych dochodach, określenie za­sad rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania.

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying)

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) - zmodyfikowana wersja klasycznej modulacji z kluczowani) częstotliwości FSK, stosowana w systemach telefonii komórkowej i telegrafii wielokrotnej.

Budowa ustawy (minimum zawartości)

1) Tytuł

Przepisy I stopnia- to taki, który wskazuje adresata i sposób powinnego zachowania się.

2) przepisy merytoryczne

Przepisy II stopnia -są to przepisy o przepisach

3) Przepisy o wejściu w życie.

Może zawierać również przepisy wprowadzające zmiany w innych ustawach (przepisy zmieniające)...

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Przedmioty stanowiące minimum programowe

Pierwszą grupę stanowią przedmioty kształcenia ogólnego, na które przeznacza się 300 godzin. Są to: filozofia (60 godzin), informatyka i tech­niczne środki dydaktyczne (30 godzin), język obcy (120 godzin), socjologia (30 godzin), wychowanie fizyczne (60 godzin). Przedmioty podstawowe są drugą grupą, na...

Minimum cukrowe

Ilość cukru potrzebna dowytworzenia takiej ilości kwasu mlekowego,aby pH zakiszanej masy obniżyło się do 4,2przy danej buforowości paszy przed kiszeniem.W związku z tym rośliny dzieli się na trzy grupy: łatwo kiszące się, trudno kiszące się i nie kiszące się.

Prawo minimum

Sformułowane w 1841 r.przez J. Liebiga podstawowe prawo fizjol. żywienia roślin: niedostatek jednego czynnikaw środowisku rozwoju rośliny ograniczadziałanie innych czynników i w następstwiepowoduje obniżkę plonów. Jeżeli np. zastosujemywysokie nawożenie NPK a nie zapewnimydostatecznej ilości wody, to...

Minimum socjalne

Umownie ustalony poziom zaspokajania potrzeb jednostki uznany za społecznieniezbędny. Potrzeby jednostek reprezentuje koszyk dóbr i usług podlegającywycenie. Metody tworzenia koszyka dóbr i jego zawartości oraz sposoby wycenyw krajach, które obliczają m.s., są różne. W Polsce m.s. jest obliczane...