Migracje ludności

Czytaj Dalej

Migracje ludności

Stopa migracji dzieci jest skorelowana ze stopą migracji rodziców, toteż z oczywistych powodów przestrzenna ruchliwość niemowląt jest większa niż ruchliwość młodzieży.

Migracje ludności

-migracje dobrowolne-migrant sam podejmuje decyzje o zmianie miejsca pobytu -migracje wymuszone Rodzaje migracji: -emigracja/ opuszczenie miejsca pobytu -imigracja/ przybycie na nowe miejsce - repatriacja/ powrót zorganizowany przez władzę - reemigracja/ powrót z emigracji - deportacja/ wydalenie z kraju - ewakuacja/ opuszczenie kraju spowodowane zagrożeniem - kraje emigracyjne / te z których ludność odpływa (kraje ...

Migracje ludności

kryterium czynnika decydującego o migracji - przymusowe - dobrowolne Migracje wewnętrzne; - okres międzywojenny –migracje niewielkie ( największym ośrodkiem przyciągającym ludność była Warszawa) - po wojnie największe migracje miały miejsce w latach 1946-50, miejsce zamieszkania zmieniło około 7 mln.

MIGRACJE ludności, ich rodzaje, przyczyny i skutki społeczno - ekonomiczne

PRZYCZYNY społeczno-ekonomiczne migracji: - poprawa materialnej sytuacji; - klęski żywiołowe; - chęć zmiany środowiska społecznego; - łączenie małżeństw, rodzin; - prześladowania na tle religijnym; SKUTKI migracji: - zmiana struktury demograficznej (spadek przyrostu naturalnego, postępowanie procesu starzenia ludności); - wyludnienie ludności; - nadmierne zagęszczenie ludności; - zaburzenie struktury płci (nadmiar mężczyzn w danym obszarze, gdzie ...

Migracja ludności

Litwini i Rosjanie, Serbowie i muzułmanie w Jugosławii) powodując migracje ludności do bezpieczniejszych rejonów. Migracja ludności jest zjawiskiem naturalnym również w okresie względnego spokoju politycznego.

Jakie są współczesne trendy w migracji ludności?

Współczesne migracje mogą mieć duży wpływ na środowisko naturalne. Poza tym, w najczęściej rolniczych kra­jach rozwijających się migracja ze wsi do miasta powoduje ogromny wzrost gęstości zaludnienia w, i tak już zatłoczonych, wielkich aglomeracjach.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

Rolnictwo i wyżywienie ludności

 

Plon – masa roślin zebrana z jednostki powierzchni pola. Masa ta odnosi się do części użytkowych roślin, to znaczy takich, które są wykorzystywane w celach spożywczych, przemysłowych lub paszowych. Plony wyraża się najczęściej w kwintalach.

Zbiór – całkowita masa roślin zebrana z określonego...

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Wyżywienia Ludności

Od najdawniejszych czasów sprawy wyżywienia ludzi budziły troskę,szczególnie wtedy gdy umierały i umierają z głodu.Dla różnych regionów klimatyczno-geograficznych i rodzajów wykonywanej pracy opracowywane są normy kaloryczne wyżywienia.Proponowane są różne programy walki z głodem i niedożywieniem.Szuka...

Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

- obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

- cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

- system despoti totalitarnych i...

MIGRACJA JAKO PROBLEM GLOBALNY

Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku zarówno przez kraje rozwijające się, kraje w okresie transformacji jak i państwa wysoko rozwinięte -Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym Promować równość płci i awans społeczny kobiet Ograniczyć umieralność dzieci Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami Ograniczyć rozprzestrzenianie się ...

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Normy regulujące status prawny ludności

Z istoty zwierzchnictwa terytorialnego wynika, iż określenie położenia prawnego ludności należy do kompetencji wewnętrznej państwa, które w swym ustawodawstwie ustala zakres praw i obowiązków obywateli, jak i cudzoziemców. Fakt, iż status prawny ludności regulowany jest przez ustawodawstwo wewnętrzne...

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Wzrastająca rola ludności

Ludność będąca podstawowym, niezbędnym elementem państwa, niegdyś traktowana jako przydatek terytorium, dzieląca bierne jego los, stała się współcześnie elementem aktywnym, zasadniczym, decydującym poprzez uznaną w prawie międzynarodowym zasadę samostanowienia narodów o kształcie swej...

Rozwój historyczny prawa wojennego - Ochrona ludności cywilnej

Zakaz bombardowania i atakowania niebronionych miast,wsi,domów mieszkalnych i budowli.Obowiżek uprzedzenia o mającym nastąpić bombardowaniu.Protokół I dodatkowy z 1977 zabrania stosowania przeciwko osobom cywilnym głodu jako metody prowadzenia wojny.

Ustala także ogólną zasadę, że ,,strony w konflikcie...

Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość

Jest to problematyka nowa w naukach społecznych. Kiedyś ludy tubylcze traktowano jako mniejszości etniczno – rasowe. Istnieje ok. 3000 grup o charakterze tubylczym, łącznie ok. 40 mln ludzi.

 Od XIX wieku pojawiły się 3 podejścia do społeczności tubylczej:

- dotyczące spraw wyznaniowych tzw...

Ruchliwość przestrzenna ludności, jej źródła i typy. Sposoby mierzenia ruchliwości przestrzennej. Podstawowe wskaźniki

Ruchliwość przestrzenna jednostek przyjmuje formy wyraźnych prawidłowości, które są pochodne procesu modernizacji. Różnym formom transformacji odpowiadają istotne, regularne zmiany w formie jak również w natężeniu ruchliwości przestrzennej, której dotyczą:

Funkcji, częstotliwości, czas trwania...