Mięsień

Mięsień

Czytaj Dalej

Podział mięśni

Przed przystąpieniem do szczegółowej nauki o mięśniach, która rozpatruje każdy mięsień oddzielnie, należy przeprowadzić ich podział. Odróżniamy trzy metody klasyfikacji mięśni: rozwojową, czynnościową i topograficzną.

Metoda rozwojowa opiera się na embrionalnym pochodzeniu mięśni...

Mięśnie zwierząt

Jest kilka rodzajów mięśni. Mięśnie nie tylko umożliwiają ruch kończyn, ale zapewniają funkcjonowanie narządów wewnętrznych - serca, płuc i przewodu pokarmowego. Jedną z cech odróżniających zwierzęta od roś­lin jest możliwość poruszania się i przemiesz­czania. Dzięki tej zdolności...

Mięśnie głowy i kończyny dolnej

MIĘŚNIE GŁOWY I KOŃCZYNY DOLNEJ MIĘŚNIE GŁOWY ? dzielimy na 2 grupy : 1. mięśnie twarzowe ? inaczej wyrazowe, mimiczne 2. mięśnie żwacze MIĘŚNIE TWARZOWE Mają co najmniej 1 przyczep posiadają go w skórze (musi być 1), nie posiadają powięzi z wyjątkiem mięśnia policzkowego. Grupują się wokół naturalnych otworów, służą do wyrażania uczuć. Mięsień potyliczno ? czołowy ? posiada 2 brzuśce, połączone są po środku czepcem ścięgnistym - jest on silnie ...

Mięśnie

CHARAKTERYSTYKA UKŁ. MIĘŚNIOWEHO W ciele człowieka występuje około 400 mięśni szkieletowych. Stanowią 40-50% masy ciała. Tworzą czynny układ ruchu (patrz tkanka mięśniowa). W mięśniu wyróżnia się dwie podstawowe części: brzusiec i ścięgna. Brzusiec jest czynną częścią mięśnia i jest zbudowany z włókien mięśniowych, stanowiących jego miąższ. W zależności od rodzaju włókien tworzących mięsień wyróżnia się mięśnie białe i czerwone... Włókna ...

Fizjopatologia mięśni

Zadaniem mięśni, jako elementów dynamicznych narządu ruchu jest powią­zanie wszystkich odcinków ciała w jedną czynnościową całość, utrzymanie narządu ruchu w pożądanym ustawieniu, np. w pozycji stojącej czy siedzącej (czynność statyczna mięśni) lub nadanie ciału lub jego odcinkom ruchu...

Mięśnie kręgosłupa i ich funkcje

Poza odmiennym podporządkowaniem wobec świadomości istnieje cały szereg innych różnic (Tabela I). Występują one zarówno w budowie tkanki mięśniowej i w jej czynnościach, jak i w indywidualnych, odmiennych sposobach reagowania na czynniki zewnętrzne, istniejących pomiędzy obydwoma grupami mięśni...

Leczenie mięśni przykurczonych

Metoda ta wymaga współudziału terapeuty i dobrze poinstruowanego chorego, świadomie współdziałającego w technice rozluźniania. Dla przypomnienia powtórzę stosowane w PIR etapy postępowania:

a) Terapeuta doprowadza przykurczony mięsień do stanu delikatnego rozciągnięcia.

b) Następnie chory czynnie...

Zasady metody testowania mięśni

Wartość działania mięśnia jest oznaczona liczbami

0-5 oraz procentami określającymi odpowiednik siły mięśniowej w stosunku do zdrowego mięśnia (100%).

0    - 0% = brak wszelkiego śladu skurczu mięśnia.

1    - 5% = ślady skurczu mięśnia bez wyniku ruchowego.

2    - 20% = słaby; skurcz...

Działanie mięśni stawu skokowego

Wszystkie mięśnie, które przebiegają do tyłu od poprzecznej osi stawu skokowego górnego, wykonują zgięcie podeszwowe. do przodu od niej — zgięcie grzbietowe. Mięśnie przebiegające przyśrodkowo od skośnej osi ruchu wykonują ruchy przywodzenia. przebiegające zaś po stronie bocznej — ruchy...

Skurcz mięśni

Skurcz (contractio). Włókno mięśniowe reaguje na różnorodne bodźce skracaniem się swych składników kurczliwych. Bodźce te, jak wyżej wspomniano, mogą być natury chemicznej, mechanicznej, termicznej lub elektrycznej. W warunkach fizjologicznych skurcz mięśnia odbywa się na skutek bodźca ze strony...

Mechanika mięśni

Nie wszystkie mięśnie działają wyłącznie na jeden staw. Mięsień może mijać jeden staw i przebiegać nad kilku stawami, tak że odróżniamy mięśnie jednostawowe, dwustawowe i wielosta-wowe. Pierwsze leżą w głębi, ostatnie bardziej powierzchownie. Mięśnie wielostawowe mogą działać w ten sam...

Siła mięśnia

Wielkość siły mięśnia jest zależna od jego grubości, nie zaś od długości.

Siła mięśnia jest tym większa, im więcej włókien on zawiera. Jeżeli przekroimy mięsień w jego najgrubszym miejscu poprzecznie do jego długości, otrzymamy przekrój anatomiczny. Uwzględnia on wszystkie włókna...

Mięśnie głowy

Mięśnie głowy w zasadzie należą do układu trzewnego. Tylko mięśnie języka i mięśnie gałki ocznej należą do układu somatycznego. Mięśnie języka rozwijają się z wyrostków brzusznych miotomów potylicznych, które przesunęły się na szkielet trzewny; są one unerwione przez nerw podjęzykowy...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej

Mięśnie kończyny dolnej, tak samo jak kończyny górnej, powstają z jednolitego materiału Możemy podzielić je na mięśnie dorsalne (grzbietowe) i wentralne (brzuszne). Podobnie do m. dwugłowego i m. trójgłowego ramienia, będących przedstawicielami obu tych zasadniczych grup mięśniowych, odróżniamy...

Mięśnie wpływające na mimikę twarzy

Mięśnie wyrazowe twarzy występują przeważnie w postaci cienkich blaszek mięśniowych lub pączków, które okrężnie jako zwieracze lub promienisto jako rozwieracze układają się dookoła otworów skóry twarzy. Mięśnie te wykonują różne czynności, jak np. mruganie, otwieranie, zamykanie czy przesuwanie ust, ruchy policzków podczas śpiewu. Mięśnie wyrazowe głowy albo w ogóle nie są przytwierdzone do kości, albo też tylko na jednym końcu mają przyczep kostny. Zwykle ...

Skurcz mięśnia sercowego

Molekularny mechanizm skurczu kardiomiocytów jest w zasadzie zbliżony do molekularnego mechanizmu skurczu komórek mięśni szkieletowych. Istotna różnica pomiędzy tymi mechanizmami polega na tym, że w odróżnieniu od komórek mięśni szkieletowych w skurczu kardiomiocytów uczestniczą nie tylko jony wapniowe...

Działanie mięśni stawu biodrowego

Najsilniejszym zginaczem jest mięsień prosty uda; mniej więcej o jedną czwartą mniejszą siłę ma mięsień biodrowo-lędżwiowy, następnym z kolei jest mięsień napinający powięź szeroką i mięsień krawiecki. Szereg pomocniczych mięśni w ruchach zginania bierze już tylko udział drugorzędny. Z...

Stosunek brzuśca mięśnia do ścięgna

Wzajemny stosunek pasm mięśniowych i ścięgien jest bardzo różny; ma to duże znaczenie dla pracy mięśnia.

W niektórych mięśniach kierunek włókien ścięgna stanowi prostolinijne przedłużenie kierunku włókien mięśniowych. Taki układ występuje zazwyczaj w mięśniach płaskich (mm. piani*), jak...

Współdziałanie mięśni brzucha

Działanie mięśni brzucha jest różnorodne.

1. Praca ich służy zarówno ustaleniu miednicy oraz kręgosłupa, jak i ich ruchom. W pionowej postawie ciała mięśnie brzucha rozpoczynają ruch zgięcia tułowia do przodu. Następnie jednak zgięcie odbywa się pod wpływem masy ciała i prostownik grzbietu...

Krótkie mięśnie stopy

Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym...