GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

43 Sam Gmin U „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstwie”.

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

Dyrektywa, by zarządzać mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, ma to znaczenie, że nie powinno się wykorzystywać mienia gminnego dla innych celów niż te, którym ma służyć.

Samorząd terytorialny (mienie samorządu terytorialnego)

Mienie gminy   Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

Formy administracyjno-prawne dotyczyć będą tego mienia samorządowego, które ma charakter powszechnego użytku np. Wówczas do zarządzania tego typu mieniem będą miały zastosowanie odrębne przepisy o charakterze publicznoprawnym.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

4: przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia w wyniku własnej działalności gospodarczej przez inne czynności prawne

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat: na podstawie odrębnej ustawy w związku ze zmianą granic powiatu na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia w drodze darowizn oraz spadków w drodze określonych czynności prawnych

Powierzenie mienia jako przesłanka zróżnicowania zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika

Pracodawca powinien wykazać prawidłowe powierzenie mienia oraz szkodę spowodowaną nie zwróceniem mienia lub nie wyliczeniem się pracownika a także wysokość straty.

Sprecyzowanie podstawowych zasad etyki branży ochrony osób i mienia.

Ja natomiast chciałbym ukazać swoje rozważania o podstawowych zasadach etycznych przedstawicieli takich, w zasadzie nowych, grup pracowniczych, jak pracownicy ochrony fizycznej osób i mienia. Mienie ukradzione można odzyskać, natomiast życia utraconego na skutek nieprzemyślanego oporu wobec złodzieja nie odzyska się nigdy.

Przejęcie mienia samorządowego

1990 przewiduje nabycie mienia : z mocy ustawy decyzji wojewody inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność gospodarczą.

Różnice między odpowiedzialnością indywidualną, solidarną i wspólną odpowiedzialnością za powierzone mienie

Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną na podstawie umowy zawartej na piśmie przez tych pracowników z pracodawcą oznacza, to że każdy z pracowników odpowiada w zakresie ustalonym umową.

indywidualna – kilku pracowników odpowiada w zależności od stopnia winy

wspólna –...

Zabezpieczenie majątkowe oraz tymczasowe zabezpieczenia mienia

Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy ( w walucie krajowej lub obcej) papierów wartościowych ( krajowych lub zagranicznych), zastawu ( na rzeczach, znajdujących się w kraju, a także za granicą o ile zapewnione są warunku dysponowania zastawem przez sąd polski ) lub hipoteki, może złożyć oskarżony...