GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

Mienie komunalne może być gminne, powiatowe i wojewódzkie. Trudno mówić o samodzielności samorządu terytorialnego, gdy ten samorząd nie byłby wyposażony w określone źródła dochodów. Jedną z podstawowych cech samodzielności samorządu terytorialnego jest posiadanie majątku przez niego czyli mienia...

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Składanie oświadczeń woli

Z działaniem woli w formach prawa cywilnego łączy się składanie oświadczeń woli w imieniu gminy lub innych podmiotów samorządowych. W tej materii wypowiadają się art.46 i 47 SamGminU oraz art.48 SamPowiatU i art.57 SamWojew.U. Chodzi tu o oświadczenie woli składane w zakresie zarządu mieniem...

Samorząd terytorialny (mienie samorządu terytorialnego)

Mienie gminy  

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Ustawa z 8 marca 1990r. wymienia sposoby nabycia mienia gminnego w art.44 w 6 punktach. Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie...

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

Mienie...

Zasady zarządzania mieniem samorządowym - Zasada samodzielnego decydowania

Z art.45ust.l SamGminU wynika ważna klauzula dotycząca zarządzania mieniem gminnym. Artykuł ten ustanawia mianowicie zasadę samodzielnego decydowania o mieniu komunalnym i jego składnikach. Ustawa o samorządzie województwa wprowadza również w art.58 ogólną klauzulę, że „wojewódzkie osoby prawne...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez gminę

Artykuł 44 SamGminU stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje:

na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie o którym mowa w art.4: przekazanie mienia następuje w...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez województwo

mienie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w innych ustawach

w drodze przekazania mienia przez Skarb Państwa w trybie uregulowanym ustawą samorządową art.48 SamWojewU.

Wojewódzka ustawa samorządowa przewiduje przekazywanie mienia na podstawie decyzji administracyjnych wojewody w...

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM - Źródła nabycia mienia przez powiat

Ustawa o samorządzie powiatowym w art.47 w podobny sposób ustala przypadki nabycia mienia przez powiat:

na podstawie odrębnej ustawy

w związku ze zmianą granic powiatu

na skutek przejęcia mienia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia

w drodze darowizn oraz spadków

w drodze...

Powierzenie mienia jako przesłanka zróżnicowania zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika

Pracodawca powinien wykazać prawidłowe powierzenie mienia oraz szkodę spowodowaną nie zwróceniem mienia lub nie wyliczeniem się pracownika a także wysokość straty. powstaje wtedy domniemanie odpowiedzialności pracownika możliwe do obalenia przez wskazanie, że szkoda jest następstwem okoliczności od...

Sprecyzowanie podstawowych zasad etyki branży ochrony osób i mienia.

Współcześnie problematyka etyki zawodowej uległa znacznemu poszerzeniu i uzyskała ogromną rangę społeczną. Problematyka ta dotyczy już nie tylko grup zawodowych tradycyjnie uchodzących pod tym wzglę¬dem za wyróżnione, lecz wszelkich. Ja natomiast chciałbym ukazać swoje rozważania o podstawowych zasadach etycznych przedstawicieli takich, w zasadzie nowych, grup pracowniczych, jak pracownicy ochrony fizycznej osób i mienia. Najbardziej fundamentalną zasadą etyki zapewne ...

Przejęcie mienia samorządowego

Ustawa z 10.05.1990 przewiduje nabycie mienia :

z mocy ustawy

decyzji wojewody

inne sposoby nabycia to: dzierżawienie gruntów samorządowych, najem mieszkań komunalnych, emitowanie obligacji i ich zbywanie, otrzymywanie darowizn, podatki, opłaty lokalne, subwencje, dotacje, działalność...

Różnice między odpowiedzialnością indywidualną, solidarną i wspólną odpowiedzialnością za powierzone mienie

Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną na podstawie umowy zawartej na piśmie przez tych pracowników z pracodawcą oznacza, to że każdy z pracowników odpowiada w zakresie ustalonym umową.

indywidualna – kilku pracowników odpowiada w zależności od stopnia winy

wspólna –...

Zabezpieczenie majątkowe oraz tymczasowe zabezpieczenia mienia

Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy ( w walucie krajowej lub obcej) papierów wartościowych ( krajowych lub zagranicznych), zastawu ( na rzeczach, znajdujących się w kraju, a także za granicą o ile zapewnione są warunku dysponowania zastawem przez sąd polski ) lub hipoteki, może złożyć oskarżony...