Historia miasta Łodzi

W 1820 roku licząca 700 mieszkańców mieścina została zaliczona do miast fabrycznych. Miasto nie zostało jednak bardzo zniszczone przez wojnę, doprowadziło to do tego, że do Łodzi przybywali mieszkańcy innych, bardziej zniszczonych miast.

Łódź - historia miasta

U progu I wojny światowej Łódź była jednym z najgęściej zaludnionych miast przemysłowych świata (13. Jak inni przed laty - swoją przyszłość wiążą z Łodzią - MIASTEM NIEZWYKŁYM.

Czym są miasta w krajach rozwijających się?

Do grona największych miast świata dołącza coraz więcej miast położonych w najbiedniejszych krajach świata. Większość miast w krajach bogatych rozwinęła się dzięki przemysłowi.

Projekt użycia środków PR w promocji miasta

Wyróżnić można dwa główne kierunki promocji, mające zasadniczy wpływ na kształtowanie wizerunku miasta: - na zewnątrz - kreowanie wizerunku miasta dla potencjalnych klientów, innych miast (konkurentów) i gmin wiejskich, władz centralnych, instytucji zagranicznych itp.

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Poszczególne strefy akustyczne powinny być sytuowane w następujący sposób : · strefa usług handlowych i administracyjnych – centrum miasta · strefa mieszkaniowa – w otoczeniu strefy usług handlowych i administracyjnych w centrum miasta, najlepiej jednak w części zewnętrznej miasta · strefa wypoczynku ora strefa klinik, sanatoriów i instytutów naukowych – zewnętrzna część miasta · tereny zieleni izolacyjnej oraz tereny zieleni ...

Miasto

Zdanie podrzędne „które jest wielkim miastem” może bowiem — jak utrzymuje Heinisch — odnosić się tylko do Niniwy, która wśród wymienionych miast jako jedyna miała większe znaczenie.

Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

Wskutek tego w miastach tych nie wykształciły się symbole ważne dla tożsamości tradycyjnych miast, mianowicie centra miejskie.

SZATA INFORMACYJNA MIASTA. MIEJSCA PAMIĘCI. NAZEWNICTWO ULIC I PLACÓW

Ikoniczne symbole miast: - odnajdujemy je na okładkach przewodników, albumów i map, na ogłoszeniach linii lotniczych i na hotelowych nalepkach, na kartach i znaczkach pocztowych, na obwolutach książkowych i opakowaniach, w postaci drobiazgów produkowanych na całym świecie "na pamiątkę" o różnych miastach.

Jak rozwijały się miasta na przestrzeni dziejów?

Potęga miast Znaczenie wielu miast europejskich bardzo wzro­sło po okresie wielkich odkryć geograficznych XV i XVI wieku. Do czasu rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej w poło­wie XVIII wieku w Anglii, ludnych i potężnych miast było jednak, w porównaniu z naszymi cza­sami, niewiele.

Miasta partnerskie Lublina

Przesłanki, obszary i środki realizacji partnerstwa miast 17 ROZDZIAŁ II 24 HISTORYCZNE TRADYCJE PARTNERSTWA MIAST 24 1.

Miasta świata i wymienione zabytki

Santiago de Compostela, miasto w Hiszpanii - katedra - Stare miasto - klasztory 94. Bilbao, miasto w Hiszpanii - średniowieczne Stare Miasto - kościół gotycki i renesansowy - Most Biskajski - most gondolowy 96.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto w Ojcu Goriot to obszar panowania mamony, przestrzeń ujednolicania się ludzkich postaw. Miasto „przestrzeń znacząca”, od początku XIX wieku odgrywające zasadniczą rolę w naszej cywilizacji, budziło i będzie budzić kontrowersje.

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Chodzi tu o takie elementy miasta jak: - o ludność, - jej strukturę demograficzną i społeczno-zawodową,-o urbanistyczno-przestrzenne elementy miasta, elementy infrastruktury REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA -Wielki, gwałtowny rozwój miast nastąpił np.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Centrum jest częścią miasta, która: CECHY CENTRUM ; - w stosunku do pozostałych części przestrzeni miejskiej jest obszarem odrębnym pod względem infrastruktury instytucjonalnej, kompozycji urbanistycznej i wartości architektonicznych, - jest obszarem w stosunku do całego miasta względnie niedużym, - jest obszarem najlepiej w mieście usytuowanym pod względem komunikacyjnej dostępności dla swych użytkowników, - jest obszarem o kluczowym znaczeniu ...

Funkcje miast

Do miast o takich funkcjach należą ośrodki w zagłębiach węglowych: GOP w Polsce - Katowice, Bytom, Gliwice, zagłębie Ruhry w Niemczech - Dusseldorf, Essen, Dortmund, w zagłębiach angielskich - Birmingham, Nottingham, w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie - Donieck - miasta transportowe - powstały na wybrzeżach morskich, dogodnych do zakładania portów - Rotterdam, Hamburg, Marsylia, Nowy Jork, Singapur, nad rzekami - miasta wzdłuż Renu ...

Traktat o herbach miast polskich

Nie pisze tutaj tego do tych miast jako naganę dla nich, choć pewnie jest to godne nagany, lecz jako ostrzeżenie dla nich i błogosławieństwo, które może stać się udziałem wielu miast i gmin.

Renowacja i rewitalizacja miast

Renowacji lub odnowy wymagają przede wszystkim dwa rodzaje miast: stare miasta o dużych walorach architektoniczno-urbanistycznych, ale przestarzałym wyposażeniu i otoczeniu, oraz miasta rozwijające się szybko w XIX wieku wraz z postępami industrializacji.

Miasta w cyberprzestrzeni

Rozpływanie się działalności miast i intensywność powiązań z otoczeniem nasuwa przypuszczenie, że zmiana logiki rozwoju miast i ich związków z otoczeniem stworzy z miast i otoczenia nową strukturę dyssypatywną (por.

Historia gospodarcza miasta Łódź od początku powstania do 1989r.

Może i dobrze bo każde miasto musi mieć jakąś historie ,a największym naszym osiągnięciem jest wybicie się z małej nieistniejącej prawie wiosko do miasta pełnego wszelakich produkcji metropolii gospodarczej, w której wszystko może się spełnić i tak wielkiej ciężko zapracowanej opinii.

Cykle rozwoju miast i regionów

Stadium pierwsze charakteryzuje ekspansja miast dominujących (pritnate cities), stadium drugie tworzenie się subsystemów miast wokół miast średnich, stadium trzecie zaś wzrost małych miast.