Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

Wzrost miast samorządowych przyspieszał proces rozwoju kultury materialnej i sztuki miejskiej, sprzyjał kształtowaniu się jej odrębnego wyrazu, na który składały się również wzory zaczerpnięte z miast niemieckich i romańskich, z którymi miasta polskie pozostawały w stałym i żywym kontakcie.

Współczesne miasto

Kolejnym czynnikiem determinującym styl życia jest pochodzenie etniczne oraz rodzaj zamieszkiwanego miasta –logiczne jest że inny styl życia będą mieli ludzie z miast nadmorskich a inny z miast znajdujących się w górach.

Motyw miasto w literaturze

Yeruszalaim) -jedno znajstarszych miast, święte miastochrześcijan, żydów imuzułmanów, cel pielgrzymek. Miasto -symbol rodzącego siękapitalizmu pokazane zostałonaturalistycznie jakoantropomorficzny twór (miasto -moloch).

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

INNE SPOSOBY POJMOWANIA MIASTA:  STANOWISKO ZANIECKIEGO Wg niego nie ma socjologii miasta, można jedynie mówić o socjologicznym badaniu zbiorowości miejskiej.

TYPOLOGIA MIAST

miastem dużym nazwiemy takie miasto, które jest samowystarczalne w zakresie zaspokajania rozlicznych i złożonych potrzeb mieszkańców - czyli takie, z którego mieszkańcy nie muszą wyjeżdżać do innych miast w tym celu.

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Miasto ciężko przeżywało najazdy szlachty, narażone było na ekscesy pijanych szlachciców, po ich wyjeździe domostwa były zrujnowane, miasto tonęło w odpadkach. Miasto powstałe z jurydyk było niepodobne do miasta z XVI w.

Nowa Sół – rys historyczny miasta

Miasto utrzymuje ścisłe kontakty z miastami: Achim, Senftenberg i Pttlingen w zakresie współpracy gospodarczej, opieki zdrowotnej i społecznej, kultury i sportu.

Zmiany w hierarchicznym systemie miast

XX wieku w miastach tych, podobnie jak w grupie innych miast o analogicznym poziomic hierarchicznym, które wprawdzie nie są stolicami państw, lccz pełnią funkcję ośrodków polityczno-administracyjnych i gospodarczych silnych prowincji w większych krajach, podniósł się poziom zamożności, a często zwiększyła się także liczba ludności.

MIASTO

Miasto ucieczki (zbiegów; schronienia) wg Biblii, Deut. {Miasto Proroka) u muzułmanów Medyna w Arabii, gdzie schronił się Mahomet uciekając przed spiskowcami z Mekki; został gorąco przyjęty, gdy wszedł do miasta w 622 r.

Program „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia” jako przykład współdziałania Rady Miasta i Policji w celu poprawienia jakości życia mieszkańców. Dobre i złe strony wdrażanego programu dla społeczności lokalnej

W większych miastach, gdzie poczucie wspólnoty między mieszkańcami jest z oczywistego powodu mniejsze niż na wsi czy małych miasteczkach, inicjatorem współdziałania z policją w celu poprawienia bezpieczeństwa jest najczęściej Urząd Miasta.

Koncepcja ekologiczna miasta Olsztyn

Uważamy, że ten problem dotyczy nie tylko dużych miast, ale także i małych miasteczek czy wsi i jeśli nie podejmiemy żadnych kroków w kierunku ratowania miasta Olsztyn przed hałasem to jesteśmy przekonani, że już za kilka lat nie będziemy w stanie usłyszeć nawet „własnych myśli”!

Miasta

Modele miast przedstawiające miasto jako zespól funkcji egzogenicznych i cndogenicznych nazywa się modelami bazy ekonomicznej (funkcje egzogeniczne bowiem w tłumaczeniu z języka angielskiego bywają nazywane także funkcjami bazowymi).

Miasta globalne

Miasta mają wprawdzie swoje organy decyzyjne, a konkurencja z innymi miastami jest częścią procesu formowania się sieci miast globalnych, ale część ta stanowi nieduży element ogólnego procesu. Korporacje działają wewnątrz miast oraz między miastami i to ich działanie przekształca miasta w węzły sieci globalnej.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Motyw miasta

Motyw miasta Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Tak naprawdę miasto dla Judyma było miejscem, w którym przeżył całe swoje dzieciństwo, spotykając się z nędzą, brudem i chorobami. Niecodzienny obraz miasta ukazuje nam Tadeusz Borowski w jednym ze swoich opowiadań pt.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdobycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pochodzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Judymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekarskiej.

Motyw miasto

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

SYSTEMOWE UJĘCIE MIASTA. TRUDNOŚCI SYSTEMOWEJ ANALIZY MIASTA

- kulturowej - jeszcze trudniejsze jest wyodrębnienie wzorów i wartości jakie są specyficzne dla mieszkańców danego miasta i odróżniają je od otaczających wsi czy innych miast, ekspansja miasta powoduje włączenie okolicznych wsi, stają się one dzielnicami danego miasta.

Łódź - stare miasto

W przeciwieństwie do innych rejonów Polski za czasów Kazimierza Wielkiego na Mazowszu powstało założono mniej miast (jedynie Piątek i Pabianice) niż podczas panowania Władysława Jagiełły (Stryków, Łódź Tuszyn, Parzęczew, Łask, Rzgów.