Miary tendencji centralnej- statystyka

Miary te dzielimy na:  Miary (średnie) klasyczne – obliczane są na podstawie cechy wszystkich jednostek badanej zbiorowości średnia arytmetyczna, średnimi klasycznymi są średnia: - arytmetyczna, - geometryczna, - potęgowa.

MIARA

Miarka za miarkę, wet za wet, jaką miarką mierzysz, taką ci odmierzą. Miarka za miarkę, ang. Tą samą miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzone z Biblii, Ew.

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Miary dynamiki szeregu czasowego: - przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe; - przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość) - przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość) Przyrosty absolutne (bezwzględne) mogą być obliczane w stosunku do: 1/ jednego okresu Δt/k 2/ stale zmieniającego się okresu bazowego ...

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

W życiu kierował się żądzą sławy i nie mającą miary ambicją.   Podane przeze mnie przykłady bohaterów różnych epok świadczą o tym, że każda z nich tworzyła ich na miarę swych czasów.

Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?

W życiu kierował się żądzą sławy i nie mającą miary ambicją. Podane przeze mnie przykłady bohaterów różnych epok świadczą o tym, że każda z nich tworzyła ich na miarę swych czasów.

Fizyczne miary leczniczych dawek energii

Dawki energii terapeutycznych określa się dwoma probierzami: 1)    miarami fizycznymi, 2)    oddziaływaniem na tkanki, czyli miarą terapeutyczną.

Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

Stosunek odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej pozwala obliczyć wskaźnik zmienności (v= ) oraz współczynnik zmienności (v) – czyli odchylenie standardowe wyrażone w odsetkach średniej arytmetycznej: Współczynnik zmienności jest miara stałości cech.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0.

Miary elastyczności popyt

  Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu: a)elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, 0]; b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [- nieskończoność, nieskończoność]; c) elastyczność dochodową - mówi o wpływie zmiany dochodu ...

Co można powiedzieć o zmiennej w próbie, jeśli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość?

Jeżeli wszystkie miary przyjmują tę samą wartość to znaczy, że brak jest zróżnicowania w próbie, czyli wszystkie wartości cechy są jednakowe.

Które miary położenia opisują przeciętny poziom zjawiska w badanej zbiorowości?

Przeciętny poziom wartości cechy opisują miary położenia takie jak: średnia arytmetyczna mediana Me dominanta Mediana – wartość środkowa; wartość jednostki statystycznej dzielącej zbiorowość statystyczną na 2 części tak, że połowa jednostek zbiorowości charakteryzuje się wartościami nie wyższymi od mediany, a połowa nie niższymi od mediany.

Jakie tradycyjne jednostki miary i wagi są obecnie w użyciu?

Uporządkowany system jednostek miar i wag ma kluczowe znaczenie dla nauki, prze­mysłu i handlu. Jeśli chodzi o mierzenie objętości substancji sypkich, problem jest jeszcze bardziej skompliko­wany.

Jakie znasz miary elastyczności popytu? Jaki jest cel ich wyznaczania i jakie wartości może przyjmować każda z nich?

  Wyróżnia się trzy miary elastyczności popytu: a) elastyczność cenową - mówi o wpływie zmian ceny na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [-∞, 0] b) elastyczność mieszaną - mówi o wpływie zmiany ceny dóbr zależnych na ilość nabywaną danego dobra i przyjmuje wartości w przedziale [-∞, ∞] c) elastyczność dochodową - mówi o wpływie zmiany dochodu nabywcy na ilość nabywaną ...

STOPA, najmniejsza jednostka miary wierszowej

STOPA, najmniejsza jednostka miary wierszowej o ustalonej postaci iloczasowo-sylabicznej (w antycznej —» metryce) lub akcentowo-sylabicznej (w —» wierszu sylabotonicznym).

Wymień i scharakteryzuj miary tendencji centralnej

1. Średnia arytmetyczna – oznacza się ją symbolem , w ten sposób stwierdzamy, że jest to wartość średnia od zmiennej X. Średnia arytmetyczna jest sumą wielkości wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N):

Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali...

Miary ubóstwa w świecie

PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

Jakie miary stosujemy do oceny kierunku i siły zależności korelacyjnej między cechami?

a) kowariancja – cov(x,y) - ocenia kierunek zależności korelacyjnej

b) współczynnik korelacji rang Spearmana (współczynnik zgodności uporządkowania) - Rxy – tylko dla szeregu szczegółowego – ocenia siłę korelacji liniowej w przypadku gdy:

- cechy są mierzalne a badana zbiorowość jest nieliczna

- gdy...

Miary i wagi - międzynarodowy system jednostek

W przeszłości jednostki miar zmieniano dość czę­sto, zarówno dla wygody jak i po to, by uzyskać większą dokładność.