Jakie zjawiska logopedyczne określa się mianem rynolalii i palatolalii?

wymienionymi wcześniej: rynolalią otwartą i dyslalią oraz występowaniem rynofonii (nosowego zabarwienia głosu), palatofonii (szmeru głośniowego, będącego następstwem przeniesienia miejsc artykulacji ku tyłowi w kierunku gardła i krtani), a także wolniejszym rozwojem słownictwa.

Na czym polega zasadnicza różnica między gospodarką rynkową w ujęciu modelowym a współcześnie działającymi gospodarkami noszącymi miano rynkowych?

Współczesne gospodarki rynkowe mają charakter mieszany.

Oznacza to, że mechanizm rynkowy jest zastępowany, uzupełniany i korygowany przez państwo poprzez gwarantowanie przestrzegania reguł gry rynkowej, popieranie wolnej konkurencji, dokonywanie redystrybucji dochodów, działania na rzecz stabilizacji...

Człowiek, a środowisko. Czy naszą działalność, można zawsze nazwać mianem prawdziwej cywilizacji ???

Musimy wreszcie zacząć traktować ziemię tak, jak byśmy pożyczyli ją od młodszych pokoleń, a nie mieli ją przekazać w spadku.

Jakie zjawiska określa się mianem zaburzenia języka?

Zaburzenia j ęzy k a wynikają z braku kompetencji językowej (fonolo-gicznej, semantycznej i syntaktycznej). Dochodzi do nich w wyniku uszkodzenia tych obszarów w korze mózgowej (i niektórych poza nią), które są odpowiedzialne za językową organizację informacji, czyli za programowanie mowy. za...

MIANO COLI

Wskaźnik sanitarny, mówiący o zanieczyszczeniu badanego środowiska (woda) bakteriami typu fekalnego/kałowego. Wskaźnik ten jest liczbą, mówiącą o najmniejszej ilości próby wody, w jakiej można znaleźć jedną komórkę z tzw. grupy coli (E.coli), to znaczy im mniejsza liczba, tym zanieczyszczenie...