Metody nauczania

Czytaj Dalej

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

Dobór metod nauczania stanowiących ważne ogniwo układu : „cele-treści- zasady- metody- formy organizacyjne- środki nauczania- uczenia się” zależy od pozostałych ogniw tego układu, a także od kwalifikacji pedagogicznych nauczyciela, od warunków, w jakich odbywa się proces nauczania – uczenia się.

Metody nauczania mowy dzieci głu­chych

Wiedeńska metoda nauczania głu­chych była modyfikacją metody K. Szlezwicka metoda nauczania mowy wykształciła się w Danii i została zastosowana przez J.

METODY NAUCZANIA

Skoro dobór właściwych metod nauczania odgrywa tak ważną rolę w procesie nauczania-uczenia się zdefiniujmy samo pojęcie.

Metoda nauczania a inne elementy systemu dydaktycznego. Wskaż pozycję metody w systemie i określ jej związki z innymi elementami

Ze względu na zależność stosowanych metod nauczania od realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, metody te dzielą się również na podporządkowane : opracowane nowemu materiału – z tych grup zalicza się metody podające ( wykłady, opowiadania), metody poszukujące ( pogadanka heurystyczna i dyskusja), metody kierowania samodzielną pracą uczniów ( praca z ksiązką i ...

Metody nauczania

Metody oglądowe – oparte na obserwacji Pokaz – demonstrowanie uczniom czegoś, to metoda oparta na obserwacji. Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy, często wykorzystujemy w szkolnictwie medycznym, wojskowym.

Metody nauczania – ogólna charakterystyka

METODY NAUCZANIA (treść celów, możliwości, potrzeby) AKTYWIZUJACE : przypadkowe, sytuacyjna, gier planowych, burzy mózgów, inscenizacji) PODAJĄCE – wykład, pogawędka, przemówienie, kazanie POSZUKUJACE – dyskusja : inspirująca, badawcza, panelowa : zamknięta, otwarta) PODAJĄCO – POSZUKUJĄCA : udział, obserwacja, pokazy, eksperyment, ćwiczenie, praca z książką KRYTERIA PODZIAŁU ...

Metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna

Metody kontroli i oceny: - konwencjonalne: - obserwacja ucznia - kontrola praktyczna (polegająca na zrobieniu czegoś) - kontrola ustna - kontrola pisemna - niekonwencjonalne: - testy: - .

Od czego zależy dobór metod nauczania (kryterium doboru metody)

Od : celu pracy dydaktyczno – wychowawczej, właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, respektowanych zasad nauczania, wiek uczniów, charakterystycznych właściwości poszczególnych przedmiotów nauki szkolnej, realizowanych celów i zadań tej nauki, ogólnych celów kształcenia, szczegółowych zadań dydaktycznych, przedmiotu nauczania.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Każdy odbiorca ma własne metody analizy filmu.

METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie wszelkiego rodzaju kontaktów z dzieckiem obserwacja celowa- stosowana jest wybiórczo i ma określony cel obserwacja znaczących zdarzeń- dotyczy poszczególnych zdarzeń na tle jakiś sytuacji obserwacja skategoryzowana- interesujące nas zdarzenia, ujęte są w kategorie Ankieta i wywiad Skale ocen i metody ...

Metody analizy makrootoczenia

W ramach tego podziału wyróżnia się szczegółowe metody badawcze, do których należy zaliczyć: metody statystyczno - matematyczne (modele tendencji rozwo­jowej, ekstrapolacji trendu, przyczynowo-skutkowe), metody analogii historyczno-geo­graficznej, eksperymentalne, oceny ekspertów, ankietowe, obserwacyjne.

Metody analizy makrootoczenia - Scenariusze

Są przy­gotowywane w kilku wersjach (optymistycznej, pesymistycznej, najbardziej i najmniej prawdopodobnej) i dotyczą zaistnienia różnych możliwych zmian stanu otoczenia makro i konkurencyjnego. W oparciu o tak przygotowane przewidywania buduje się różne warianty strategii działania.

Metoda delficka

Mimo dużego błędu, jakim omówiona metoda jest ob­ciążona, pozwala ona określić pewne prawdopodobieństwo wystąpienia przewidywa­nych zdarzeń, co powinno być uwzględnione w trakcie budowania strategii. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1982.

Metody scenariuszowe

Metody scenariuszowe polegają na wielowariantowej projekcji przyszłości. Metoda ta pozwala na ocenę stopnia ryzyka planowanej do wdrożenia strategii.

Analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie Portera

Podstawą jest tutaj lista pytań, odpowiedzi na które dają ogólną ocenę atrakcyjności ba­danego sektora. Pozwalają one także sporządzić zestaw szans i zagrożeń. Poniżej przedstawiona jest wspomniana lista zagadnień:

ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały;

jakie...

Metody portfelowe

Główna idea teorii portfela pochodzi z dziedziny finansów. Termin portfolio oznacza tam listę różnych papierów wartościowych. W odniesieniu do strategii firmy oznacza on zestaw produktów lub usług o pewnych cechach, które firma realizuje lub zamierza realizować1. Do najpopularniejszych modeli portfelowych w...

Metoda puli zasobów finansowych

  Metoda puli zasobów jest oceniana dość krytycznie, gdyż: nie daje żadnej podstawy do oceny standardu płynności, nie uwzględnia chwiejności indywidualnych rachunków depozytowych, ignoruje płynność dostarczaną przez portfel kredytowy, wynikającą z nieprzerwanego strumienia środków płynących do banków w formie spłat kapitału i odsetek, zaciemnia fakt, że prawdziwe bezpieczeństwo banku w dłuższej ...

Metoda konwersji zasobów finansowych

Metoda ta posiada również wady, są one następujące: Decyzje dotyczące płynności opierają się na obiegu depozytów nie zaś na ich chwiejności (zmienności), co w konsekwencji wpływać może na obniżenie zysków w wyniku zawyżenia potrzeb płynności.

Metoda aktywnego zarządzania pasywami

Warunkiem koniecznym dla skutecznego stosowania tej metody jest dostępność środków na rynku. Kluczowe znaczenie dla tej metody ma niski poziom ryzyka dostępności środków.