Metafizyka

Czytaj Dalej

TOMISTYCZNA KONCEPCJA METAFIZYKI

Zdaniem niektórych tomistów właściwie cała filozofia sprowadza się do metafizyki, jest  bądź metafizyką ogólną, bądź wyspecjalizowanym działem metafizyki (metafizyką szczegółową).

METAFIZYKA

Oprócz metafizyki ogólnej wyróżnia się metafizykę szczegółową, która obejmuje —^ filozofię przyrody (3A) (nie-ożywionej i ożywionej) i —> psychologię (1) filozoficzną (filozofię duszy), a także —> an­tropologię (3) filozoficzną (filozofię człowie­ka).

Metafizyka Arystotelesa - Arystoteles (384-322 p.n.e.)

Metafizyka początków XIX w. Metafizyka znalazła także swoje uzasadnienie w irracjonalistycznym intuicjonizmie H.

Metafizyka

Metafizyka początków XIX w. Metafizyka znalazła także swoje uzasadnienie w irracjonalistycznym intuicjonizmie H.

Metafizyka

W kolejności ukazywania się Metafizyka Arystotelesa znajdowała się po traktatach O fizyce (w których autor się zajmował rzeczami naturalnymi, podlegającymi przemianom, w przeciwieństwie do trwałych i prze-nikających wszystko postaci rzeczywistości badanych przez metafizykę).

Metafizyka Arystotelesa - Arystotelizm

W następstwie wystąpienia Dawida z Dinant zakazywano kilka razy (1210, 1231, 1245, 1263) studiowania dzieł przyrodniczych i Metafizyki. Melanchton, a metafizykę Stagiryty wprowadzono do programu uniwersytetów protestanckich.

HERBART I REALIZM: POGLADY - METAFIZYKA

Taka tez miala byc metafizyka Herbarta. Przekonanie to oddzie lalo metafizyke Herbarta od innych deterministycznych teorii, uznajacych jedynie dzialanie czesci na calosc, a nie odwrotnie.

Metafizyka lub ontologia

Tak właśnie Arystoteles charakteryzował zadania swej pierwszej filozofii, którą później nazywano metafizyką. Często terminy ontologia i metafizyka traktowane są zamiennie.

Kiedy żył Tomasz z Akwinu i co napisał? Przedstaw główne tezy jego metafizyki

Metafizyka Arystotelesowska zajmowała się głównie substancjami i przyczynami.

PROBLEMATYKA METAFIZYKI

Istnieje dyskusja, czy spór o istnienie i sposób istnienia bytu w ogóle oraz poszczególnych typów (kategorii) bytu naleŜy do metafizyki czy do teorii po- znania.

Szkoła w Oksfordzie - Robert Grosseteste: Metafizyka światła

Istotną część refleksji Roberta stanowi metafizyka światła.

Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

Jeden z poglądów Szkota dotyczył przewagi wiary nad rozumem. Duns pojęcie nauki przejął, co prawda od Arystotelesa i Tomasza, ale zastosował je skrupulatnie i otrzymał odmienne wyniki. Uważa, więc że do nauki należy wszystko, co znalezione przez rozum, jednak rozum nie wszystko może znaleźć. Zatem...

Czy metafizyka jest możliwa jako nauka?

Kant zastał spór racjonalistów i empirystów, którzy traktowali swoje poglądy jako samodzielne (źródła wiedzy: „rozum”; „doświadczenie”). Uznał on, że rozum i doświadczenie muszą się wzajemnie kontrolować i uzupełniać; tylko to da rzetelną wiedzę.

Rozum (w szerokim znaczeniu) według Kanta to:...

METAFIZYKA

Obszerny dział filozofii traktujący o sprawach nie dających się wyjaśnićdoświadczalnie. Popularnie oznacza też niejasne, zawiłe i wysoceabstrakcyjne wyjaśnianie różnych pojęć.