Mendel Gdański

Czytaj Dalej

„Mendel gdański”

Ośrodkiem układu dramatycznego jest postać Mendla - wydarzenia zewnętrzne (m. Mendel nie cofa się lękliwie przed podłością, ufając ludziom nie wierzy w powszechną podłość, a dla tych, którzy ją przejawiają, odczuwa pogardę.

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. Konopnickiej

MENDEL GDAŃSKI, nowela M. klęski bohatera nie niweczą szlachetne poczynania obrońców Mendla i jego wnuka, dominantą bowiem utworu jest tragedia człowieka, który pragnął nie litości, lecz prawa.

Kreacje postaci Żydów w literaturze polskiej (np. Jankiel, Mendel Gdański, Szuman, Szlangbaum).

Mendel Gdański jest uosobieniem wielkiej godności osobistej, ufności, uczciwości i dobroci.

Polska nowela pozytywistyczna ("Mendel Gdanski", "Szkice weglem")

Opwiadanie "Mendel Gdanski" napisala Konopnicka pod wrazeniem narastajacego w zaborze rosyjskim antysemityzmu, niosacego ze soba pogromy Zydow i rabunek ich mienia przez podburzony motloch miejski.

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

Prawa Mendla Mendel jest autorem dwóch kluczowych i podstawowych praw genetyki dotyczących dziedziczenia cech: I PRAWO MENDLA Każdy organizm diploidalny posiada 2 allele determinujące daną cechę i podczas rozmnażania płciowego każdy z rodziców przekazuje tylko jeden z tych alleli potomkowi.

Obrona Poczty Gdańskiej

Wstęp

Gdańsk – port i miasto u ujścia Wisły, na bałtyckiej rubieży Rzeczypospolitej, klucz otwierający drogę na morskie szlaki – miał w historii Polski szczególne znaczenie. Był symbolem bogactwa kraju i jego udziału w handlowej i kulturalnej wymianie. Był miastem pięknym i bogatym.

Spór o Pocztę...

GAZETA GDAŃSKA

GAZETA GDAŃSKA, pismo społ.-polit., wyd. w Gdańsku 1891-1939 trzy razy w tygodniu (od 1918 dziennik); założyciele: W. Łebiński, M. Łyskowski oraz B. Milski, pierwszy red. i wyd.. pisma (1891-1901). In wvdawrv W. Paledzka 11901— 1904), Spółka „G.G." (1904-1913), J. Kwiatkowski (1913-1920), nast. częste...

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE

GDAŃSKIE GIMNAZJUM AKADEMICKIE, zał. 1558, początkowo 4-letnia szkoła średnia, od 1580 z dwiema klasami przeduniwersyteckimi (classes supremae), powstała w wyniku uzyskania przez miasto swobód rei., gł. staraniem burmistrza K. Ferbera, zorganizowana przez zasłużonego dla szkolnictwa różnowierczego na...

STAROGARD GDAŃSKI a literatura polska

STAROGARD GDAŃSKI (do 1945 Starogard), miasto w woj. gdańskim, nad Wierzycą; stolica Kociewia. W 1198 lewobrzeżny gród S. nadany został przez ks. Grzymisława joannitom, leżąca na prawym brzegu wieś należała od 1305 do Piotra Święcy. Tegoż roku nabyli ją Krzyżacy, a od 1360 stali się także...

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.)

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.), uczelnia powst. 1970, na bazie gd. WSP (zał. 1946) i sopockiej WSE (zał. 1945); wykładowcy i wychowankowie obu szkół stanowią znaczny procent pracowników uczelni. Z 6 wydziałów UGd. największy jest wydział humanist., obejmujący: filologię pol., ros., ang., język i...

MENDEL

Zwyczajowa miara liczeniowa, oznaczająca w Polsce, od XIV w., zwłaszcza na wsi, przy obliczaniu jaj, drobiu, snopów zbóż, ćwierć kopy, czyli 15 sztuk; 15, niekiedy 14 a. 13, snopków zboża, ułożonych, zwł. na Podkarpaciu, na krzyż a. w krąg, kłosami do środka, na polu; z nm. Mandel '15 a. 16...

BIAŁOSTOCKO - GDAŃSKA DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

Diecezja powstała w związku z terytorialną reorganizacjąKościoła -» prawosławnego w Polsce po II wojnie światowej.

Z pozostających w granicach Polski po 1945 terenów grodzieńskiej oraz -» polesko-pińskiej diecezji prawosł. Synod BpówPolskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł. utworzył 15 VII1946...

„GAZETA GDAŃSKA"

Pismo społ.-polit, wydawane1891-1939 w -> Gdańsku, zasłużone dla polskości Gdańska iKaszub, od 1918 dziennik (tytuł ulegał zmianom).

Założycielami pisma byli Władysław Łebiński, MieczysławŁyskowski, B e r n a r d Milski (do 1901 wydawca) i J. —* Czyżewski;celem G . G . było „podnoszenie poziomu...

GDAŃSKA DIECEZJA

Powstała 1925 w granicach WolnegoMiasta Gdańska (utworzonego 1920 na mocy t r a k t a t uwersalskiego), bezpośrednio zależna od Stolicy Apost. (—» egzempcja);od 1972 sufr. metropolii —* gnieźnieńskiej.

Początki chrześcijaństwa na terytorium d.g. łączy się zprawdopodobną działalnością bpów J o r d á...

GRZEGORZ z GDAŃSKA OFMRef

zm. 24 II 1681 wBiałej Podlaskiej, działacz zak., kronikarz.

Do zakonu wstąpił1633; święcenia kapł. przyjął ok. 1640; wydelegowany1647 do założenia klasztoru w Wejherowie, przebywał tamdo 1677 (z przerwą 1663-71), kierując budową zespołu sakr.oraz —» kalwarii; założył tam szkołę klasztorną i...

Gdańskie meble

Typ mebli późnorenes. i barok,wyrabianych w Gdańsku i in. miastach Pomorza (m.in. w Elblągu i Toruniu) w XVI-XVIII w.; wymienianepowszechnie w inwentarzach (XVII-XVIII w.) pałaców, dworów i kamienic mieszczańskich na terenachpoi.; spławiano je Wisłą wraz z importowanymimeblami z pn. Niemiec, Holandii...

Plan wycieczki turystycznej do Gdańska,Sopotu,Gdyni

Plan wycieczki turystycznej do Gdańska,Sopotu,Gdyni Organizator: Biuro podróży Orbis Stalowa wola ul.ks.Popiełuszki 6 tel.:(15) 842-05-08 Termin wycieczki: 09.08.2006r. – 13.08.2006r. Czas trwania: 5 dni Liczba osób biorących udział: 60 osób (uczestnicy) +opiekun+kierowca Środek transportu: Autobus PKS Stalowa Wola Wyżywienie: 3 razy dziennie Noclegi: * Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grunwaldzka 244 tel./fax: (58) 341-16-60,

Dokonaj analizy rynku hotelarskiego i gastronomicznego województwa pomorskiego. Scharakteryzuj jeden ze znanych hoteli gdańskich jego otoczenie i ofertę.

Województwo pomorskie widziane jako kompleksowy produkt turystyczny wymaga analizy jego bliższego otoczenia, na które składają sie m.in. następujące aspekty: Środowisko miejsca recepcji turystycznej i atrakcje w nim zlokalizowane; według tego kryterium obszar województwa pomorskiego należy rozpatrywać w dwu względnie jednorodnych segmentach rynku turystycznego: aglomeracja trójmiejska i wybrane miasta z dziedzictwem kulturowym, tworzącą dogodne i bogate przesłanki do rozwoju ...

MENDEL

MENDEL — zwyczajowa miara liczbowa:15 sztuk; 1/4 kopy; ustawianie snopów zbożaw mendle, tj. W niektórych okolicach mendlaminazywa się zwykłe okrągłe -♦sztygi.

GDAŃSKA DYWIZJA

Utworzona w 1812 z polskich pułków piech.: 5, lOill, stacjonowała w Gdańsku. W kampanii 1812 oddana pod rozkazy gen. Grandjeana, włączona do 10 korpusu Mac-donalda. Walczyła pod Rygą, potem osłaniała odwrót korpusu. W 1813 broniła Gdańska.