Memoriał (stowarzyszenie)

Czytaj Dalej

Stowarzyszenie

 

Stowarzyszenie dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Swoboda tworzenia i działania stowarzyszeń jest zagwarantowana w Konstytucji RP. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną; swoją działalność opiera na pracy...

Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

2. przeciwko pelagianom

3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - EFTA

Powstało w 1959 na podstawie umowy sztokholmskiej przez Austrię, Wielką Brytanię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję, a później dołączyły Islandia i Finlandia. Było to porozumienie o wolnym handlu między państwami członkowskimi. Od drugiej połowy lat 70 zaobserwowano proces...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Stowarzyszenie

Grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. Tworzą je ludzie działający na mocy prawa. Podejmują oni...

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU

Ze względu na zasięg i kierunek działalności stowarzyszenia można wyodrębnić:

f –cje dośrodkowe „wewnętrzne” – związane z zaspokojeniem potrzeb i zainteresowań stowarzyszonych

f – cje dośrodkowe „zewnętrzne” – związane z realizacją potrzeb pierwotnych i wtórnych całej społeczności...

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU - Opiekuńczo – wychowawcza

zadania związane z organizowaniem nauk dzieci i młodzieży

zadania zawiązane z organizowaniem aktywności kreatywnej

zadania zawiązane z organizowaniem aktywności rekreacyjnej

zadania odnoszące się do organizowania aktywności sportowej

zadania dotyczące rozwijania aktywności o...

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU - Integracyjna

uwzględnienie wszystkich czynników i ogniw oddziaływania wych. oraz eliminowania wpływów przypadkowych i negatywnych (korekcje środowiska)

aktywizacje lokalnej społeczności wokół spraw wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą (stymulacja)

optymalna współpraca...

Metody współdziałania komunalnego - Stowarzyszenia

Przewidziane we wszystkich ustawach (gmina, powiat, województwo) jest to wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Wszystkie stowarzyszenia komunalne posiłkują się ustawą o stowarzyszeniach z 7.04.1989r. która określa zasady funkcjonowania, charakter stowarzyszeń. Ustawa o...

Podaj różnicę między wspólnotą a stowarzyszeniem

Wspólnota ma charakter zbiorowości pierwotnej ; jest takim typem zbiorowości społecznej , która powstaje w sposób „naturalny” , spontaniczny i w którym dominują więzi osobowe , stosunki pokrewieństwa , związki rodowe , więź sąsiedzka ;stowarzyszenie ma charakter zbiorowości wtórnej ; jest grupą celową...

UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich efektem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolita Polska a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Równocześnie umowy takie były negocjowane i podpisane przez WE z...

Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

Samorządowe kolegia odwoławcze

Kolegium odwoławcze jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a Do czasu utworzenia sądów...

Związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin.. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu , z datą...

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

>

>

>

- zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

- zarząd związku - organ wykonawczy.

>

>

>

>

>

Samorząd terytorialny (związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t.)

W celu realizacji zadań publicznych wspólnoty samorządowej wykraczających poza daną jednostkę samorządu terytorialnego samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. To współdziałanie może odbywać się w formach prawa publicznego (współdziałanie może być realizowane przez...

Gmina (związki, porozumienia i stowarzyszenia międzygminne)

Ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wyróżnia związki międzygminne oraz porozumienia międzygminne. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne.

Rady zainteresowanych podejmują uchwały o utworzeniu związku. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w...

Powiat (związki, porozumienia i stowarzyszenia powiatów)

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami.

W sprawach utworzenia związku, przystąpienia do niego lub wystąpienia ze związku decydują rady zainteresowanych powiatów...

Istota stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, (niezależnym) trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Cechy stowarzyszenia:

Dobrowolność oznacza, iż nie można nikogo zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia, jak też wprowadzać ograniczeń dotyczących występowania ze stowarzyszenia...

Rodzaje stowarzyszeń

Wyróżniamy:

Stowarzyszenia ( rejestrowe, zarejestrowane w sądzie): Rejestracji dokonuje sąd rejestrowy. Sąd może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko wtedy, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru...

Struktura wewnętrzna stowarzyszeń

Każde stowarzyszenie powinno posiadać władze.

Organami ustawowymi są:

Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

- reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

- zarządza sprawami bieżącymi.

Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie...