Memoriał (sport)

Czytaj Dalej

Słówka - sport

 

Der Ball – piłka

die Sportant,-en – dyscyplina sportowa

Sport treiben – uprawiać sport

Treibst du Sport? - czy uprawiasz sport?

Ja, ich treibe Sport, Ich treineare Leichtatletik – tak uprawiam sport, trenuję lekkoatletykę

nüde – męczące

die Kraft – siła

Kraftraining – trening siłowy

ja, ich...

Sport.

 

Sport jest w Niemczech najbardziej lubianą formą spędzania wolnego czasu. Zamiłowanie do sportu wyraża się nie tylko poprzez oglądanie transmisji telewizyjnych, lecz przede wszystkim z przynależności do jednego z ponad 86 tys klubów sportowych, będących członkami zrzeszenia „Niemieckiego Związku...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Definicja agresji

Agresja – nie jest rywalizacją bo rywalizacja jest postawą, nie jest tez gniewem, bo gniew jest emocją. Jest zachowaniem, którego celem jest sprawienie drugiej osobie przykrości.

Agresja wroga – jest zachowaniem, którego intencja jest wyrządzenie drugiej osobie krzywdy.

Agresja instrumentalna – jest to takie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

a) Teoria instynktów – instynkt – wrodzona skłonność do zachowania się w określony sposób. Zgodnie z Freudowską teoria rodzimy się wyposażenie w dwa instynkty (popęd śmierci –tanatos; popęd życia –eros). Popęd śmierci wywołuje u nas skłonności agresywne. Agresji nie możemy wyeliminować z naszego...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Czy sport nasila, czy redukuje agresję

Zgodnie z teorią instynktów i frustracji agresji sport łagodzi agresję, gdyż ćwiczy nam się lepiej, gdy jesteśmy sfrustrowani lub zdenerwowani. Jednak teoria społecznego uczenia się mówi, że trenowanie sportów agresywnych modeluje zachowania agresywne. Nowe badania zaprzeczają temu, ponieważ trenowanie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Redukowanie agresji

a) Karanie – musi następować bezpośrednio po zachowaniu agresywnym i musi być surowsza niż gratyfikacje płynące z zachowania agresywnego. Należy je stosować u młodych sportowców, którzy nie zdążyli jeszcze uzyskać wzmocnień pozytywnych po zachowaniach agresywnych. Kara również może służyć jako...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Motywy wewnętrzne – uczestnictwa w sporcie to podniecenie, radość zamiłowanie do działania oraz możliwość zaprezentowania i poprawy swoich umiejętności – czyli w skrócie to wszystko co sprawia, że sport nas bawi i cieszy.

Motywy zewnętrzne – mogą przejawiać się w formie trofeów, nagród, oraz...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja w perspektywie humanistycznej

Teoria potrzeb Maslowa – opracował on teorię motywacji odnoszącą się do potrzeb wyszczególniając jakie potrzeby musza być zaspokajane w pierwszej kolejności, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu rodzi się w nas motywacja do zaspokojenia kolejnej potrzeby w hierarchii potrzeb. Priorytetem są...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja osiągnięć

Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Podejście poznawcze do motywacji

a) Atrybucja – czyli, szukanie przyczyn zachowań innych poprzez zadawanie pytań „dlaczego tak postąpili”.

b) Atrybucje wewnętrzne i zewnętrzne.

- atrybucja wewnętrzna – oznacza przypisanie odpowiedzialności za zachowanie i wynik samemu sobie. ( np. po przegranym meczu tłumaczymy przyczyny porażki tym, ze...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Definicje pobudzenia, lęku i stresu

Pobudzenie – ogólna aktywacja fizjologiczna i psychiczna zróżnicowana między intensywnym snem, a podnieceniem. Jest odczuciem neutralnym, czyli, że może występować zarówno gdy jesteśmy zdenerwowani, jak i kiedy jesteśmy podnieceni.

Lęk – negatywny stan emocjonalny połączony z uczuciem nerwowości...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Czynniki wywołujące lęk i stres

a) Czynniki sytuacyjne:

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej stresujące.

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między pobudzeniem i działaniem

a) Teoria popędu – uznaje, że jeżeli stawiane są przed nami zadania proste to pod wpływem pobudzenia będziemy je skuteczniej je wykonywać, gdyż będziemy to robić mechanicznie (wynik = pobudzenie x nawyk). Jednak jeżeli zadanie będzie złożone, wówczas pobudzenie wpłynie na nie negatywnie.

Ocena...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

a) Model katastrofy – mówi, że jeżeli zawodnikowi towarzyszy niski poziom lęku poznawczego, czyli że nie ma obaw związanych ze swoim lekiem hipoteza odwróconego „U” jest prawdziwą i spełnia się, jeżeli jednak zawodnik ma wysoko poziom leku poznawczego, nawet najmniejsze przekroczenie optymalnego poziomu...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Opanowywanie stresu

a) Techniki relaksacyjne – mają na celu obniżenie poziomu pobudzenia sportowców.

- technika biologicznego sprzężenia zwrotnego – polega na obserwacji reakcji naszego organizmu (temperatura ciała, tępo pracy serca). Należy w momencie gdy nie jesteśmy pod wpływem lęku i stresu zmierzyć swoje reakcje, a...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Natura postaw

a) Podejście funkcjonalne – badanie powodów dla których przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy – przyjmowanie postaw zgodnie z tą naturą pełni trzy psychologiczne funkcje:

- adaptacyjną – polega na wykorzystaniu określonych postaw do osiągnięcia zamierzonych celów

- poznawczą –...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Pomiar postaw

Postawy można mierzyć na 2 sposoby – pośredni- fizjologiczna reakcja na wieloznaczny obraz (tarcze z plamami); bezpośredni – wybierany prze psychologów podzielony na trzy różne sposoby określonymi skalami:

a) Skala Likerta – charakteryzuje się zadawaniem pytań w oparciu o wszystkie trzy aspekty podejścia...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

a) Osobowość, geny i postawy – postawy na temat sportu mogą wynikać z genów człowieka. Mogą nas predysponować do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak czegoś takiego jak gen sportu. Potwierdzeniem tej teorii jest fakt, że bliźnięta jednojajowe rozdzielone, mają więcej podobnych poglądów na...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

Między postawą, a zachowaniem wobec sportu istnieje silny związek. Możemy wnioskować o postawach na podstawie zachowań wobec jej obiektu, przy założeniu jednak, ze mamy dodatkową informację w postaci tego, czy postawa jest postrzegana społecznie pozytywnie czy negatywnie. Obrazuje to teoria działania...