Memoriał Alfreda Smoczyka 1963

Czytaj Dalej

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

COLLINS JOSEPH LAWTON (1882-1963) - generał

Amerykański oficer, od stycznia 1941 r. jako szef sztabu VII korpusu brał udział w organizowaniu obrony Hawajów przed Japończykami. W czasie walk na *Guadalcanalu dowodził 25 dywizją piechoty; ze względu na jej sukcesy i szybkość działania zyskał przydomek „Lightnin' Joe" - „Józek Błyska­wica "...

CUNNINGHAM ANDREW BROWNE (1883-1963) - admirał

Brytyjski oficer, jeden z najwybit­niejszych dowódców *Royal Navy, od października 1943 r. piastował urząd pierwszego lorda Admiralicji, a także był członkiem komitetów Szefów Sztabów i Połączonych Szefów Sztabów. W czasie I wojny światowej służył na niszczycielach, uczestnicząc m.in. w walkach nad...

ZAJĄC JOZEF (1891-1963) - generał

Żołnierz Legionów, walczył w kampa­nii karpackiej, besarabskiej i wołyńskiej. W latach 1919-20 studiował w Ecole Superieure de Guerre. W okresie mię­dzywojennym był min. szefem Oddzia­łu I Sztabu Generalnego, dowódcą 23 dywizji piechoty w Katowicach i Okrę­gu Korpusu VI Lwów. Od sierpnia 1936 r...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

ALGIERSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1963--1964

Uniezależnienie się Algierii od Francji (patrz algierska wojna 1954-1902) nie zadowoliło ani Algierii, ani Maroka (Francja zrzekła się praw do Maroka w 1956), ponieważ Francja wytyczyła grani­ce między nimi, nie konsultując się z przed­stawicielami swych posiadłości. Prezydent Algierii, Ahmed Ben...

ARGENTYŃSKIE PRZEWROTY 1962-1963.

W 1962 w wyborach do organów lokalnych oraz do Kongresu wzięli udział peroniści. Peroniści wystawili swoich kandydatów po raz pierwszy od 1955, tj. od usunięcia ich przywódcy Juana Domingo Perona (1895--1974) z urzędu prezydenta (patrz argen­tyński przewrót 1955). Peroniści zdobyli 45 z 86 miejsc w Izbie...

DOMINIKAŃSKO-HAITANSKI ZATARG 1963.

Haiti pozwalało następcom i zwolennikom dawnego dyktatora Dominikany, Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny (1891-1961) za­kładać na swoim terenie bazy wypadowe dla ąuerilles działających przeciw Republice Dominikany. Haiti z kolei oskarżało Domi­nikanę o udzielanie schronienia przeciw­nikom Franęois...

ETIOPSKO-SOMALIJSKA WOJNA PRZYGRA­NICZNA 1963-1978

W 1960 powstała Re­publika Somalii utworzona z dawnych ko­lonii: Somali Włoskiego i Somali Brytyj-skiego. Narodzinom towarzyszyły roszczenia nowego państwa do terytoriów w Somali Francuskim (Dżibuti), w Kenii oraz do rozległego regionu Haud, którego część znajduje się w etiopskim Ogadenie. Somalij-czycy...

GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek...

INDONEZJI l MALEZJI WOJNA 1963-1966

W 1963 „dożywotni prezydent" Indonezji Achmad Sukarno (1901-1970) odmówił uz­nania nowo proklamowanej demokratycznej Malezji (Federacji Malezji - Malaje, Sabah, Sarawak i Singapur; ten ostatni oderwał się w 1965 i stał się niepodległą republiką). Jego płomienne mowy zachęciły Indonezyj­czyków do...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

GRUNDGENS Gustaf (1899 - 1963)

Mefisto w Manili

Jeden z najpopularniejszych aktorów filmowych i teatralnych w hitlerowskichNiemczech. Mimo wcześniejszych sympatii prokomunistycznych zyskał sobieuznanie hitlerowskich funkcjonariuszy i osobisty protektorat Goringa.

Pełnił w TrzeciejRzeszy funkcję szefa Pruskiego Teatru Narodowego, grał w...

PLATH Sylvia (1932 - 1963)

Być może rację miał Alfred Alvarez,który w szkicu poświęconym psychologicznym aspektom samobójczej śmierciwybitnych poetów sugerował, że nie chodziło o odebranie sobie życia, ale oszczególny rodzaj rytuału, obrzędu, pozwalającego odrodzić się moralnie i ponowniewłączyć w nurt życia.

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...