Memoriał Alfreda Smoczyka 1960

Czytaj Dalej

FUNK WALTHER (1890-1960) - polityk

Niemiecki dziennikarz, członek na­zistowskiej partii NSDAP od 1931 r., od 1933 r. zajmował stano­wisko sekretarza stanu w Minister­stwie Propagandy i szefa urzędu prasowego rządu niemieckiego. Od 1937 do 1945 r. był ministrem go­spodarki Rzeszy, a od 1939 r. także prezydentem banku Rzeszy (Reichs-banku). Po...

KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

RAEDER ERICH (1876-1960) - wielki admirał

Niemiecki dowódca i strateg, w cza­sie I wojny światowej był szefem sztabu adm. Franza von Hippera, dowódcy floty krążowników linio­wych. Brał udział (na pokładzie krą­żownika liniowego Seycllitz) w bi­twie jutlandzkiej, przed końcem wojny dowodził krążownikiem Cóln. Od 1928 r. był szefem...

Albert Camus (1913-1960)

 

Prozaik, dramaturg, filozof i egzystencjalista. Wychował się i wykształcił w Algierze (studiował filozofię). W 1935 r. założył grupę teatralną, był reżyserem i aktorem. Ze względu na radykalne poglądy musiał opuścić Algierię w 1940 r. Okupację przebywał we Francji, gdzie działał w Ruchu...

Modyfikacja modelu filtra - koncepcja Treisman (1960)

Pierwsze wyniki

Badani w uchu nieśledzonym wykrywali tylko właściwości fizyczne komunikatu (płeć mówcy, ton głosu).

Nie potrafili wykryć znaczenia komunikatu ani też tego, że w pewnym momencie  w komunikacie następowała zmiana języka (np. z angielskiego na niemiecki).

Treisman ujawniła, że ludzie...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Turcja po 1960 roku

 

Dyktatura Giirsela w Turcji stanowiła początek długotrwałych rządów wojskowych, którym - obok działań na rzecz modernizacji kraju - towarzyszyły zmasowane represje wobec lewicy i wobec Kurdów oraz Ormian. Dopiero w la­tach 80-tych władzę przejęły, niezbyt stabilne zresztą, rządy cywilne.

Lata...

KONGA WOJNA DOMOWA 1960-1968

30 czerwca 1960 Belgia uznała niepodległość Konga (Zair), jednakże przywódcy tej repu­bliki afrykańskiej, prezydent Joseph Kasa-vubu (1910P-1969) i lewicowy premier Pat-rice Lumumba (1925-1961), nie potrafili zjednoczyć jej 22 milionów obywateli, nale­żących do ponad 200 plemion. Prawie na­tychmiast po...

MALAJSKA DŻUNGLA, WALKI W MALAJ-SKIEJ DŻUNGLI 1948-1960

W 1948 komunistyczni terrory­ści, wśród których było wielu Chińczyków, zaczęli zakłócać życie w wioskach położo­nych w dżungli nowo ustanowionej Federa­cji Malajów (pod nadzorem wysokiego ko­misarza Wielkiej Brytanii). Prowadzili wal­kę partyzancką polegającą na nagłych napa­dach na placówki...

PALESTYŃSKIE DZIAŁANIA PARTYZANCKIE ek. 1960-1983.

Palestyńskie grupy par­tyzanckie, przede wszystkim popierana przez Syrię Al Saiąa, Ludowy Front Wy­zwolenia Palestyny (LFWP) o orientacji marksistowskiej i Al Fatah kierowany przez Jasera Arafata (ur. 1929) prowadziły w Iz­raelu akcje terrorystyczne, które miały ze­pchnąć państwo żydowskie do defensywy...

PARAGWAJSKIE POWSTANIE 1959-1960

Wielu mieszkańców Paragwaju sprzeciwia­jących się brutalnym rządom generała Al-fredo Stroessnera (ur. 1912), prezydenta kraju od 1954, uciekło do Argentyny i za­łożyło tam bazy, z których prowadzono ataki na rodzinny kraj w nadziei na oba­lenie rządu. We wrześniu 1959 Stroessner rozkazał zamknąć...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Albert Camus (1913 — 1960)

Urodził się w Mondovi (Algieria). Był synem alzackiego robotnika rolnego, który zginął podczas I wojny światowej. Do roku 1936 Camus przebywał w Afryce Północnej, studiował filozofię na uniwersytecie w Algierze, był jednym z założycieli amatorskiego zespołu teatralnego, w którym pracował jako...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...