Memoriał Alfreda Smoczyka 1957

Czytaj Dalej

CHERWELL Frederick Alexander Lindemann lord Cherwell (1886-1957) - naukowiec

Brytyjski uczony - nazwisko rodowe Frederick Alexander Lindemann -jako naukowy doradca premiera Winstona Churchilla i jego przyjaciel (od 1921 r.) miał istotny wpływ na wiele decyzji brytyjskiego rządu. Pracując na uniwersytecie w Oxfor-dzie zajmował się problemami awiacji i w czasie I wojny światowej...

HOARE-BELISHA LESLIE (1893-1957) - polityk

Brytyjski działacz Partii Liberalnej, w 1937 r. objął urząd ministra wojny i później członka gabinetu wojenne­go premiera Neville'a *Chamberlai-na. Bezskutecznie usiłował przygo­tować państwo do wojny, otwarcie krytykując poziom wyszkolenia żoł­nierzy Armii Terytorialnej, żądając zmechanizowania...

HORTHY de NAGYBANYA MIKLÓS (1868-1957) - admirał

Węgierski oficer, dowódca floty au-stro-węgierskiej w czasie I wojny światowej, w 1919 r. zorganizował oddziały wojskowe do walki z Wę­gierską Republiką Rad. W 1920 r. objął urząd regenta, stając się fak­tycznym dyktatorem Węgier. Próbo­wał przeciwstawiać się presji nie­mieckiej, nasilającej się...

PAULUS FRIEDRICH (1890-1957) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, od 1938 r. szef sztabu XVI kotpusu, a od 1939 r. 4 grapy (Grap-penkommando). W czasie agresji na Polskę był szefem sztabu 10 annii. W maju 1940 r. został zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądo­wych - Głównym Kwatermistrzem (Oberquartiermeister 1), na...

SHIGEMITSU MAMORU (1881-1957) - polityk

Dyplomata japoński, od 1930 r. był ambasadorem w Chinach (w 1932 r. w czasie zamachu bombowego do­konanego przez patriotę koreań­skiego w Szanghaju stracił nogę), od 1933 r. w Moskwie, a następnie od 1938 r. - w Londynie. Po wybu­chu wojny na Dalekim Wschodzie został ambasadorem przy rządzie Wang Cing-weja...

TOYODA SOEMU (1885-1957) - admirał

W chwili wybuchu wojny na Pacy­fiku był dowódcą japońskiej bazy morskiej Yokosuka i okręgu mor­skiego Kurę. W 1944 r. został głównodowodzącym Połączonej Floty. Był zwolennikiem sprowokowania floty amerykańskiej do tzw. osta­tecznej bitwy i w tym celu opraco­wał plan „A-Go" przewidujący od­ciągnięcie...

Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWG – 1957

popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej w całej Wspólnocie, stałej i zrównoważonej eskpansji, większej stabilizacji, przyśpieszonego wzrostu poziomu życia i bliższych stosunków między członkami EWG poprzez ustanowienie wolnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

INDONEZYJSKIE WOJNY 1957-1962

W 1957, za czasów dyktatorskich rządów Achmada Sukarno (1901-1970), Indonezję nękały lo­kalne bunty wojskowe wzniecane przez ofi­cerów, którzy nie uznawali rządu central­nego i sami próbowali objąć władzę. Po­wstania wybuchły na Sumatrze, Celebes, Borneo i innych wyspach. Wzmocniona armia rządowa...

PERONISTÓW POWSTANIA 1956-1957

Po obaleniu Juana Domingo Perona (1895--1974), dyktatora Argentyny (patrz argen­tyński przewrót 1955), na czele tymczasowego rządu popieranego przez wojsko stanął najpierw generał Eduardo Lonardi (1896--1956), a potem generał Pedro Pablo Euge­nio Aramburu (1903-1970). Aramburu usu­nął Lonardiego podczas...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

HALPERN Mitch (1957 - 2000)

Nokaut

Jeden z najlepszych sędziów boksu zawodowego. Uważany był za dzieckoszczęścia. W zamkniętym światku boksu zrobił błyskawiczną karierę. Mając zaledwiedwadzieścia dziewięć lat, prowadził w ringu walkę o mistrzostwo świata wszechwagMikę'a Tysona z Evanderem Holyfieldem.

Gdy miał lat...

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

Leopold Staff (1878 — 1957)

Urodził się we Lwowie, gdzie spędził młodość i gdzie studiował. Studia romanistyczne kontynuował za granicą. Podróżował po Włoszech i Francji. Tutaj zaznajomił się z nowymi kierunkami artystycznymi, z filozofią F. Nietzschego, dokładnie zgłębił kulturę europejską. Staff był wybitnym...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...