Memoriał Alfreda Smoczyka 1956

Czytaj Dalej

ARNOLD HENRY „HAP" (1886-1956) - generał

Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych amerykańskich pilotów wojsko­wych. Już w 1911 r. pobierał lekcje pilotażu u braci Wright. W 1918 r. jako najmłodszy pułkownik w armii amerykańskiej objął stanowsko asy-Dowódca amerykańskich sił powie­trznych był jednym z pierwszych...

BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

Oficer włoski, w czasie I wojny światowej był dowódcą korpusu. Po przejęciu przez faszystów władzy we Włoszech (1922 r.) nie zaakcep­tował ich ideologii, ale nie odma­wiał wspierania faszystowskiegorządu i chętnie przyjmował nomi­nacje na odpowiedzialne stanowi­ska. W 1923 r. był ambasadoremw Brazylii...

CARBONI GIACOMO (1889-1956) - generał

Włoski oficer, szef wywiadu woj­skowego SIM (od 1939 r.), został zdymisjonowany w 1941 r. ze względu na odmowę współpracy z Abwehrą. W lipcu 1943 r. uczest­niczył w spisku przeciwko Benito *Mussoliniemu. We wrześniu 1943 r. dowodził w obronie Rzymu korpusem zmotoryzowanym, który oddał Niemcom miasto bez...

KING ERNEST JOSEPH (1878-1956) - admirał

Wybitny amerykański dowódca, ab­solwent Akademii Morskiej, którą ukończył w 1901 r. W czasie I woj­ny światowej służył na niszczycielu i w sztabie atlantyckiej floty pancer­ników (Atlantic Fleefs Battleship Force). W latach 1923-26 był do­wódcą bazy okrętów podwodnych, a następnie dowodził lotniskowcem...

LEEB WILHELM von (1876-1956) - feldmarszałek

Oficer niemiecki, w wieku 19 lat roz­począł służbę w armii bawarskiej. Walczył w czasie I wojny światowej, a następnie służył w Reichswehrze. W latach 1930-38 dowodził VII okrę­giem wojskowym i 2 grupą wojsk (Gruppenkommando). W związku z kryzysem, jaki zapoczątkowało usunięcie dowódcy wojsk...

NEURATH KONSTANTIN von (1873-1956) - polityk

Niemiecki dyplomata, minister spraw zagranicznych w rządzie Franza von *Papena od 1932 r. Adolf Hitler po objęciu urzędu kanclerza pozostawił go na stano­wisku, gdyż liczył, że dobre kon­takty Neuratha w Londynie złago­dzą brytyjskie reakcje na nazistow­ską politykę. W 1938 r. zastąpił go Joachim von...

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1949 - 1956

Drugi okres rozwoju teorii wychowania obejmuje lata 1949-1956. W tym czasie teoria wychowania stała się jawnym obiektem ideolo­gicznego nacisku i ubezwłasnowolnienia ze strony różnych instancji władz państwowych i politycznych. Nastąpił wyraźny regres w nauko­wym rozwoju teorii wychowania. Polskim...

Z historii teorii wychowania - Teoria wychowania w latach 1956 - 1989

Zasadnicza zmiana w teorii wychowania była możliwa od paździer­nika 1956 roku w wyniku wydarzeń politycznych w naszym kraju. Teo­ria wychowania — podobnie jak pozostałe dyscypliny pedagogiczne — wkroczyła wtedy w nowy i bardziej dynamiczny okres rozwoju. Przede wszystkim nawiązano kontakty z pedagogiką nie...

Poznań 1956

W kwietniu 1956 roku załoga ZISPO zażądała obniżenia norm, podwyżek płacy i zmniejszenia opodatkowania. Obietnice poprawy nie zostały spełnione i stało się to przyczyną wydłużenia listy żądań.

8 VI robotnicy na zebraniu w fabryce wagonów zdecydowali o przedstawieniu swoich żądań Ministerstwu...

Świat po 1956 r.

1. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ZSRR po 1956r.

2. Polska w obozie socjalistycznym

a. RWPG

b. Układ Warszawski

3. "Mała stabilizacja" czasów Gomółki

a. Zmiany w polityce ekonomicznej

b. Nowy cykl gospodarczy

c. Społeczeństwo PRL

4. Obchody Milenium

Po 1956r. kraje Europy Środkowo -...

Charakterystyka stosunków politycznych wewnątrz obozu komunistycznego do 1956 r.

W latach 45-49 związek radziecki dążąc do konsolidacji swojej strefy wpływów – umocnienia zajętej pozycji, postanowił doprowadzić do sformalizowania stosunków między państwami swojej strefy wpływów przez zawieranie układów dwustronnych o „przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej”

Żaden...

„Odwilż” w polityce międzynarodowej – termin i przejawy do 1956 r.

5.03.1953- śmierć Stalina, od tego momentu możemy mówić o zmianach w Związku Radzieckim, a razem za zmianami wewnętrznymi szły zmiany zewnętrzne- odprężenie w stosunkach międzynarodowych; okres odwilży datuje się 1953-57.

Nazwa pochodzi od powieści Ilii Erenburga opublikowanej w 1954...

Przejawy zimnowojennej ekspansji ZSRR w latach 1956 - 1958

-po smierci Stalina ZSRR prowadzil glownie polityke pokojowego wspolistnienia,czyli ze polityka zimnowojenna była nastawiona bardziej na odprezenie

-nie oznaczalo to jednak zaniku zapedów ekspansyjnych,do najeazniejszych naleza:

1.Kryzys Sueski

-przywodca Egiptu Gamal Abd-el Naser chcial uczynic z Egiptu...

Międzynarodowe znaczenie rewolucji węgierskiej w 1956 r.

- trwanie rewolucji 23.10-10.11.1956

- proba narodu wegierskiego w zdobyciu suwerenności i uwolnienia się spod sowieckiego jarzma

PRZYCZYNY SPOLECZNO-EKONOMICZNE

- zapasc ekonomiczna i niski standard zycia w Wegierskiej Republice Ludowej

- chlopi niezadowoleni z kolektywizacji

- dziennikarze i literaci...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Rewolucja 1956 r. na Węgrzech

 

Wśród wszystkich reżimów komunistycznych w Europie Środkowej, reżim węgierski Rakosiego, Gero i Farkasa wyróżniał się represyj­nym charakterem. Po XX Zjeździe właśnie na Węgrzech - tak jak w Polsce - zaczęło się wrzenie wśród inteligencji, młodzieży i aktywu partyjnego.

Znienawidzony Rakosi...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - ZSRR po 1956 r.

 

Rewolucja węgierska stanowiła dla przeciwników Chruszczowa dowód, że zmiany zapoczątkowane przez niego prowadzą do katastrofy systemu. Prestiż Związku Radzieckiego gwałtownie upadł, zwłaszcza w środowiskach lewico­wych na Zachodzie. Choć Zachód nie pomógł Węgrom, tysięczne demonstracje pod...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kraje socjalistyczne po 1956 roku

 

W Bułgarii po usunięciu wiosną 1956 r. Wyłko Czerwonkowa rządził Todor Żiwkow . Mimo pewnego pragmatyzmu kontynuował on stalinowską politykę poprzednika, a w 1962 miał nawet zaproponować Chruszczowowi przyłączenie Bułgarii jako kolejnej republiki związkowej do ZSRR.

W Jugosławii Tito trzymał w...

ARABSKO-IZRAELSKA WOJNA 1956

 

W lipcu 1956 egipski prezydent Gamal Abdel Naser (1918-1970) znacjonalizował Kanał Sueski, co doprowa­dziło do wybuchu kryzysu w Wielkiej Bry­tanii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Egipt nie zgadzał się na międzynarodowy zarząd kanału. Rządy Wielkiej Brytanii i Francji, pragnąc zapewnić ochronę...