Memoriał Alfreda Smoczyka 1955

Czytaj Dalej

GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

HULL CORDELL (1871-1955) - polityk

Amerykański prawnik, senator od 1930 r., w 1933 r. objął urząd sekre­tarza stanu (ministra spraw zagra­nicznych). Przede wszystkim starał się utrzymywać dobre stosunki z państwami Ameryki Południowej (Good Neighbour Policy) i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. W 1941 r...

PAPAGOS ALEKSANDROS (1883-1955) - marszałek

Grecki oficer, uczestnik wojen bał­kańskich i 1 wojny światowej, od 1935 r. był ministrem wojny Grecji i głównym inspektorem wojska; w 1936 r. został szefem Sztabu Ge­neralnego. Od 1940 r. był naczelnym dowódcą wojsk greckich.

Od 28 paź­dziernika do 6 listopada 1940 r. do­wodzone przez niego wojska...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. W 1892 roku wstąpił do kolegium jezuitów, a w  1899 roku do nowicjatu, do zakonu. Studiował filozofię i teologię. W 1905 roku otrzymał  święcenia kapłańskie, kończąc jednocześnie badania geologiczne na wyspach...

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

10 stycznia 1950 roku Teilhard de Chardin napisał o swoim systemie filozoficznym, że „wizja ta powinna wstrząsnąć naszym umysłem, a tym samym - tchnąć nowego ducha w naszą filozofię istnienia, a nawet przeobrazić ją całkowicie”. „Trzeba mnie brać takim, jakim jestem: z moją wrodzoną właściwością...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), uczelnia powst. 1919 jako Wszechnica Piastowska z inicjatywy uczonych skupionych w TPN Pozn., zwł. H. Święcickiego, zasłużonego organizatora i pierwszego jej rektora. Początkowo 2-wydziałowa, w 1925 miała już 5...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Dwie alternatywy dla Europy

 

W realiach narzuconych Europie przez realia ładu jałtańsko-poczdamskie(| ukształtowały się dwie drogi rozwojowe. Jedna z nich, oparta na tradycyjnym liberalnym i demokratycznym systemie wartości i na gospodarce prywatni (z elementami nacjonalizacji, jak poprzednio wspomniano), czerpiąca wie z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Wielka Brytania

 

Niełatwe były też lata powojenne w Europie Zachodniej. Szczególnie trudna była sytuacja materialna ludności pokonanych Niemiec, gdzie dopiero po refor­mie walutowej 1948r. rozpoczęło się ożywienie gospodarcze, a w latach 50-tych stopa życiowa i przewyższała przedwojenną. W Wielkiej Brytanii jeszcze...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Francja

 

We Francji władzę sprawował od 1944 r. Rząd Tymczasowy (przekształcony w Rząd Jedności Narodowej) z gen. Charlesem de Gaulle' m na czele. Od samego początku de Gaulle natrafił na poważne opory na lewicy (zdominowanej wów­czas przez silną Francuską Partię Komunistyczną, kierowaną przez...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Beneluks i Szwajcaria

 

Nieco odmiennie ukształtował się układ sił w krajach Beneluksu. Pozycja komunistów nie była tak silna, jak we Włoszech czy Francji, zniszczenia wojenne (poza Holandią) mniejsze. Ośrodkiem życia politycznego stały się partie katolic­kie, socjalistyczne bądź liberalne, kształtujące demokratyczne...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Austria

 

Austria, uznana w 1943 r. decyzją konferencji moskiewskiej ministrów spraw ' zagranicznych za kraj ujarzmiony przez Niemcy, została okupowana w kwietniu . 1945 r. przez wojska alianckie. Wkroczeniu wojsk radzieckich do Wiednia towarzyszyły zwykłe gwałty i grabieże. 27 kwietnia powstał rząd na czele z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemcy po 1949 roku

 

Sytuacja obydwu państw niemieckich była od początku bardzo skomplikowa­na. Ogromne trudności gospodarcze, brak suwerenności, ciężar obcej okupacji, zniszczenia wojenne, wszystko to pesymistycznie nastawiało współczesnych do perspektyw odbudowy Niemiec. Rozdarcie kraju wzdłuż linii, będącej symbolem...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - RFN w dobie Adenauera

Złagodzono politykę wobec zbrodniarzy wojennych, zwrócono majątek uwolnionemu Alfredowi Kruppowi.

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Pakt brukselski. NATO

 

Zimna wojna odegrała decydującą rolę w powrocie RFN do wspólnoty międzynarodowej. W 1946 roku - w obliczu rosnącej presji radzieckiej - w sto­licach europejskich mówić poczęto o stworzeniu sojuszu mogącego stawić czoło zagrożenia ze Wschodu. Już w 1947 r. W.Brytania i Francja podpisały pakt z...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Niemiecka Republika Demokratyczna

 

Istotnym czynnikiem, określającym losy obu części Niemiec pozostał także w szczytowym okresie zimnej wojny Związek Radziecki. Reżim z Pankow (dzielnicy Berlina Wschodniego, w której rezydowała „nomenklatura" nowego, i „demokratycznego" państwa niemieckiego) nie został uznany przez olbrzymią...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Ku Europejskiej Wspólnocie Obronnej

 

W ciągu 1951 - 1952 r. trwała wymiana oświadczeń w sprawie traktatu pokojowego z Niemcami. Kraje zachodnie żądały przeprowadzenia w NRD wol­nych wyborów. Równocześnie kanclerz Adenauer kwestionował przynależność Ziem Zachodnich do Polski. Sytuację Niemiec komplikowało także dążenie Francji do...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Traktaty paryskie

 

We wrześniu-paździemiku 1954 r. spotkali się w Londynie ministrowie spraw zagranicznych 9 krajów zachodnich. Zdecydowano o zakończeniu obowiązywa­nia statutu okupacyjnego RFN, zaproszeniu RFN i Włoch do udziału w Unii Zachodniej (przemianowanej odtąd na Unię Zachodnioeuropejską), a RFN także do...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Układ Warszawski

 

Reakcją Związku Radzieckiego było anulowanie 7 maja 1955 r. sojuszy z W. Brytanią i Francją, pozostających od dawna martwą literą. W dniach 11-14 ma­ja 1955 r. konferencja ministrów spraw zagranicznych krajów socjalistycznych Europy uchwaliła stworzenie Układu Warszawskiego, paktu militarnego...