Memoriał Alfreda Smoczyka 1953

Czytaj Dalej

BERIA ŁAWRIENTIJ (1899-1953) - polityk

Wieloletni pracownik radzieckiego aparatu policyjnego (od 1921 r. w Ogólnorosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem - WCzK, a od 1922 r. w Zjednoczonym Państwowym Zarządzie Politycznym - GPU), w 1938 r. objął stanowisko ludowe­go komisarza spraw wewnętrznych (*NKWD). Jego...

KNOLL-KOWNACKI EDMUND STANISŁAW (1891-1953) - generał

Od 1914 do 1917 r. w Legionach Polskich, od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. W czasie woj­ny polsko-bolszewickiej dowodził m. in. brygadą artylerii 1 dywizji piechoty Legionów, a następnie brygadą piechoty tej dywizji.

W la­tach 1922-24 studiował w Ecole Superieure de Guerre. Po powrocie do kraju...

RUNDSTEDT GERD von (1875-1953) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, absolwent presti­żowej Kriegsakademie, którą ukoń­czył w czerwcu 1892 r. W czasie I wojny światowej walczył na fron­cie wschodnim i zachodnim. Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. prywatnie wyra­żał niechęć wobec Fiihrera, ale pu­blicznie poparł go, co ten...

SPERRLE HUGO (1885-1953) - feldmarszałek

Oficer niemieckiego lotnictwa, słu­żył w Luftwaffe od 1934 r.; w czasie wojny domowej w Hiszpanii był pierwszym dowódcą Legionu Con-dor. Od stycznia 1939 r. dowodził 3 flotą powietrzną (Luftflotte 3), która walczyła we Francji w maju 1940 r., a w czasie bitwy o * Anglię razem z 2 flotą powietrzną...

STALIN JÓZEF właśc. losif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878-1953) - polityk

W 1898 r., gdy był uczniem semina­rium duchownego w Tyflisie, wstą­pił do Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, za co wkrótce wydalono go ze szkoły; w 1902 r. związał się z ruchem bolszewickim. Wielokrotnie aresztowany (po raz pierwszy w 1902 r.), w 1913 r. został zesłany na Syberię, gdzie...

WAINWRIGHT JONATHAN (1883-1953) - generał

Oficer armii amerykańskiej, we wrześniu 1940 r. rozpoczął służbę na Filipinach. W czasie desantu ja­pońskiego na *Luzon (10 grudnia 1941 r.) dowodził wojskami amery-kańsko-filipińskimi (I korpusem fi­lipińskim) broniącymi północnej części wyspy. Później wycofał swo­je siły na półwysep...

Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

Wiersz toniczny, trójzestrojowy (wersy ośmiozgłoskowe: dwa am­fibrachy i trochej lub siedmiozgłoskowe: amfibrach i dwa trocheje), urzeka kunsztowną, regularną strukturą i wyrazistą rytmizacją, nawią­zującą do wiersza klasycznego. Refreniczne powtórzenie zamykające każdą z trzech strof (Niczego mi...

Polityka Stalina wobec nierosyjskich narodów ZSRR w latach 1945 - 1953

polityka ZSRR wobec nierosyjskich obywateli łączyła się z pojecięm „żdanowszczyzny”, gdyż w tej teorii naród rosyjski został uznany za najbardziej wartościowy ze wszystkich narodów ZSRR i wszystkie pozostałe narody powinny wobec Rosjan pełnić rolę służebną.

W szczególnie trudnej...

Kult jednostki i cechy stalinizmu do 1953 r.

Stalinizm, system społeczno-polityczny i sposób władania partią i państwem, ukształtowany w ZSRR u schyłku lat 20. XX w. przez J.W. Stalina, realizowany we wszystkich państwach bloku komunistycznego.

Początkiem tego systemu był komunizm wojenny, wprowadzony jeszcze przez Lenina...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

-  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

-  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

-  przebieg podboju nieznany – relacje...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Rep. Koreańska i KRLD po 1953 roku

 

Po 1953 r. dzieje obu państw koreańskich potoczyły się zupełnie odmiennie. Północ, znajdująca się w kleszczach skostniałej doktryny Kim Ir Sena położyła główny nacisk na zbrojenia i utrzymanie prawie milionowej armii (w kraju liczącym w 1953 r. nie więcej jak 8 min mieszkańców). Stopa życiowa...

ACZINÓW POWSTANIE 1953-1959

Muzuł­mańscy Aczinowie (Achenowie) w północ­nej Sumatrze protestowali przeciw włącze­niu państwa Aczin (lub Aczeh, obecnie Atjeh) do utworzonej w 1950 republiki Indonezji. 20 września 1953 rozpoczął się bunt przeciw rządom prezydenta Sukarno (1901-1970), którym pokierował Tengku Daud Beureuh...

KOREAŃSKA WOJNA 1950-1953.

Pod ko­niec ŚWIATOWEJ WOJNY II w celu rozbrojenia okupantów japońskich w Korei alianci przyjęli 38. równoleżnik za tym­czasową granicę oddzielającą komunistyczną Koreę Północną od demokratycznej Korei Południowej (w 1945 Korea została wy­zwolona spod okupacji japońskiej; od pół­nocy wkroczyły...

RUCH 26 LIPCA 1953, WALKA Z DYKTA­TURĄ BATISTY

Mianem tym określa się ruch partyzancki i wezwanie, którym Fidel Castro (ur. 1926) starał się zachęcić mie­szkańców Kuby do walki z dyktaturą Ful-gencia Batisty y Zaldivara (1901-1973). „26 lipca 1953" upamiętnia dzień, w któ­rym Castro na czele około 200 młodych powstańców kubańskich zaatakował...

WIKINGÓW NAJAZDY NA WESSEX ALFREDA 871 -896

Duńczycy z Europy przy poparciu Duńczyków z Anglii prze­prowadzili najazdy jeszcze w latach 892-896, ale Alfred nękał ich wojną pod­jazdową.

Fenomenologia egzystencjalna Alfreda Schtza

Alfred Schtz urodził się 13 kwietnia 1899 w Wiedniu a zmarł 20 maja 1959 w Nowym Jorku) – był austriackim filozofem i socjologiem, głównym reprezentantem socjologii fenomenologicznej.

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...