Memoriał (1898)

Memoriał (1898)

Czytaj Dalej

HENLEIN KONRAD (1898-1945) - polityk

Przywódca nazistowskiej partii Niemców sudeckich działającej na terenie Czechosłowacji. Prowadzo­na przez jego partię akcja na rzecz przyłączenia do Rzeszy tzw. Sude-tenlandu, zamieszkałego przez ok. 3 min Niemców, stała się podstawą żądań aneksyjnych wobec Czecho­słowacji, wysuwanych przez Adolfa...

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

MALINOWSKI RODION (1898-1967) - marszałek Związku Radzieckiego

Uczestnik I wojny światowej, od 1919 r. służył w Armii Czerwonej. W chwili wybuchu wojny radziec-ko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.)  dowodził 48 korpusem strzelec­kim, a następnie: w sierpniu 1941 r. objął dowództwo 6 armii, w grudniu - Frontu Południowego, w lipcu i sierpniu 1942 r. był zastęp­cą...

OKULICKI LEOPOLD (1898-1946) - generał

Pseudonimy: „Kobra", „Niedźwia­dek". Żołnierz Legionów Polskich, służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w listopadzie 1918 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-20. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy jako szef sztabu odcinka Warszawa-Za-chód, a następnie był dowódcą...

SZILARD LEO (1898-1964) - naukowiec

Amerykański fizyk nuklearny wę­gierskiego pochodzenia, studio­wał fizykę w Berlinie, a następnie w latach 1925-32 pracował na tamtejszym uniwersytecie. Po doj­ściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

Rozu­miejąc groźbę...

Mortillet Gabriel (1821—1898)

Francuski prehistoryk i profesor Ecole d'Anthropologie. Zawdzięczamy mu chronologią paleolitu.

HERBERT MARCUSE 1898 – 1979

Inspiracje ideologiczne: Hegel, Marks, Freud.

Całość analizy społecznej związaną z tezą psychoanalityczną. (rozpoczęła badania nad psychologią społeczną). Patrzy na politykę z perspektywy tego co nieuświadomione. Podstawowa jego teza: założenie że rozwój społeczny postępuje w wyniku ścierania...

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

FILIPIŃSKIE POWSTANIE 1896-1898

Wielu Filipińczyków przeciwnych skorumpowanym hiszpańskim rządom kolonialnym, przystąpiło do tajnego stowarzyszenia rewolucyjnego Ka-tipuman, założonego w Manili przez Andresa Bonifacio (1863-1897). Najbardziej radykalni byli synowie zamożnych plantatorów, po stu­diach w Europie powracający z...

HISZPAŃSKO-AMERYKAŃSKA WOJNA 1898

Prasa Stanów Zjednoczonych szeroko roz­pisywała się o złym traktowaniu mieszkań­ców Kuby przez władze hiszpańskie, podając sensacyjne i często przesadzone wiadomości (patrz kuby wojna o niepodległość 1895-1898). 15 lutego 1898 w nie wyjaśnionych okolicznościach nastąpił wybuch na pan­cerniku...

KUBY WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1895--1898

Mimo składanych obietnic Hisz­pania nie wprowadziła na Kubie zapowie­dzianych reform politycznych i gospodar­czych. Po DZIESIĘCIOLETNIEJ WOJNIE doprowadziło to do wzrostu napięcia. Nowe żądania niepodległości dla kolonii zgłaszała Kubańska Partia Rewolucyjna z siedzibą w Nowym Jorku. Akcja ta...

SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1898--1899

Po śmierci w 1898 samoańskiego króla, Malietoa Laupepy, jego rywal, Mata­afa (zm. po 1899) wrócił na pokładzie okrętu niemieckiego z wygnania i wkrótce został wybrany na samoańskiego króla; w rzeczy­wistości był marionetkowym władcą, pozo­stającym pod wpływem Niemców. Konsu-lowie USA i Wielkiej...

GEIBEL Paul Otto (1898 - 1966)

Samobójstwo po dwudziestu latach więzienia

Wysoki funkcjonariusz hitlerowski, pułkownik żandarmerii w Pradze, następnie -po śmierci Kutschery - dowódca SS i policji na dystrykt warszawski. Brał udział wtłumieniu powstania warszawskiego, był odpowiedzialny za masowe rozstrzeliwanieludności cywilnej oraz...

HENLEIN Konrad (1898 - 1945)

Sudecki faszysta

Pół Czech, pól Niemiec. W okresie międzywojennym pracował jako urzędnikbankowy i instruktor gimnastyki. Założył Partię Niemców Sudeckich, będącąwłaściwie V Kolumną Hitlera w Czechosłowacji. Od l września 1939 roku do końcawojny był komisarzem cywilnym w Protektoracie Czech i...

MARKS Eleonora (1855 - 1898)

Sprawka bigamisty

Najmłodsza córka Karola Marksa, przez najbliższych nazywana Tussy. "Byłainteligentna, żarliwa, urzekająca mimo wydatnego nosa i miała uzasadnione ambicjeintelektualne - pisała o niej Francoise Giroud. -W przeciwieństwie do Jennychenpochłoniętej znienawidzonymi zajęciami domowymi i do...

SCHOENHEIMER Rudolf (1898 - 1941)

U szczytu kariery

Amerykański biochemik niemieckiego pochodzenia, którego technika oznaczaniamolekuł radioaktywnym izotopem dała możliwość śledzenia tras substancjiorganicznych w ciałach zwierząt i roślin, co zrewolucjonizowało studia nadmetabolizmem.

Jest również znany z badań nad cholesterolem i...

Stephane Mallarme (1842 — 1898)

Poeta silnie związany z parna-sizmem i symbolizmem. Jego twórczość poetycka, ilościowo skąpa, wyraźnie nawiązująca do poglądów estetycznych Baudelaire’a — była ogromnie popularna wśród symbolistów i utorowała drogę francuskiej awangardzie poetyckiej XX wieku. Do najbardziej znanych należą poematy...

Bertold Brecht (1898 - 1956)

Urodził się w Augsburgu. Podjętych studiów medycznych nie ukończył, poświęcając się pracy literackiej i teatralnej. Podczas I wojny światowej został wcielony do wojska. W r. 1922 wystawiona zostaje jego sztuka Spartakus. W latach następnych pracował Brecht na stanowisku dramaturga w teatrze...

MEMORIAŁ DE SAINTE-HELENE, klasyczne dzieło hr. de Las Casesa

Stenogram jego rozmów z Napoleonem, rozpoczętych 1815 na pokładzie okrętu „Northumberland” i kontynuowanych w Longwood na Wyspie Św. Heleny. W 1816 Las Cases na rozkaz gub. Lowe’a musiał opuścić wyspę, a jego rękopisy zostały skonfiskowane. Odzyskał je dopiero w 1821 po śmierci Napoleona i...