Memorandum dotyczące uczenia się przez całe życie

Czytaj Dalej

Rozwój przez całe życie.

Carl Gustav Jung który był uczniem Sigmunda Freuda, zakwestionował jego poglądy uważając, że najważniejszą fazę rozwoju stanowi wiek dojrzały, a nie jak mówił Freud dzieciństwo.

Człowiek przez całe życie kurczy się

Człowiek przez całe życie kurczy się. Jednym z powo- Osteoporoza dów tego zjawiska jest zanik masy kości, zwany osteoporozą. Kolejne przyczyny to wysychanie dysków, chrząstek stawów i kości. Ten ubytek wody sprawia, że stają się one niższe, a wraz z nimi i my.

Nawet w ciągu dnia zmienia się wzrost...

Jak dzieci uczą się liczyć, nim rozpoczną naukę w szkole?

Jednocześnie, ale stopniowo, uczą się liczebników. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Gruszczyk-Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

Dziecko będzie wówczas uczyło się na górnej granicy swych możliwości i tak jest świetnie. Ma bawić i uczyć jednocześnie. Sprzyja to procesowi uczenia się i znakomicie wpływa na rozwój dziecięcego myślenia.

Prawa uczenia się

Twierdzenia wspomagające uczenie się określane są w psychologii jako prawa, wśród których wyróżniono:  prawo intensywności wyrażające prawidłowość, że tempo uczenia się zależy od siły reakcji na odczuwane bodźce,  prawo organizacji wyjaśniające, iż uczenie się jest szybsze, gdy przedmiot nauczania jest zorganizowany w związki znaczeniowe,  prawo bliskości w czasie, zgodnie z którym, aby powstały skojarzenia,

Całe życie Chrystusa jest Misterium

Wiele rzeczy, budzących niezwykłe zainteresowanie ciekawości ludzkiej, nie znajduje się w Ewangelii. Prawie nic nie jest powiedziane o ukrytym życiu w Nazarecie. Duża część działalności publicznej również nie została opowiedziana (J 20,30). Wszystko co napisano w Ewangelii, zostało napisane...

Etiologia depresji wg. teorii uczenia się

- deprywacja (niedobór bodźców wzmacniających) - uczymy się poprzez wzmacnianie naśladowanie, warunkowanie - straty (utrata bodźców wzmacniających) - zobojętnienie i niezdolność przeżywania przyjemności - depresja jest konsekwencją tego ,źe człowiek nie doświadcza takich sympatycznych przeżyć jak przyjemność (somatyczna, emocjonalna, społeczna, itp.

Rodzaje uczenia się

Przyjmując, że uczenie się przejawia się w zmianach zachowania J. c) zachowania programowane przez uczenie się w kontakcie ze środowiskiem są to formy zachowań kształtujące się w wyniku indywidualnych doświadczeń.

Czynniki działające w trakcie uczenia się

Szybkość uczenia nie zależy od wielkości wzmocnienia, natomiast zależy od tego stopień wyuczenia się ( trwałość pamiętania aktualnego tuż po zakończenia nauki) ale również tego odroczonego, czyli po pewnym okresie czasu.

Analiza krzywych uczenia się – prawo ćwiczenia

Najszybciej uczymy się w początkowym okresie uczenia, potem krzywa się stabilizuje, w miarę czasu, czy zwiększenia ilości prób powtarzania, nic już istotnego się nie dzieje, krzywa się stabilizuje.

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Uczenie się i adaptacja

Prymitywne stworzenia są tak samo zdolne do uczenia się jak i komputery Przeżycie gatunku wymaga, aby przedstawiciele zachowywali się w sposób dobrze przystosowany do otaczającego ich środowiska, co jest możliwe do osiągnięcia drogą ewolucji i poprzez uczenie się.

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Podejście behawiorystyczne i poznawcze

ucząc się tekstu na pamięć) - Z powodów historycznych badania nad uczeniem się uległy podziałowi na ukierunkowane behawiorystycznie poszukiwania nad uczeniem się zwierząt oraz poznawczo zorientowane poszukiwania nad pamięcią człowieka.

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Definicje uczenia się i pamięci

* ZACHOWANIOWY: Aby uczenie było znaczące muszą pojawić się w zachowaniu zewnętrzne wskaźniki uczenia się. - Pamięć jest względnie trwałym zapisem doświadczenia, które znajduje się u podłoża uczenia się * Definicja ta zależy od definicji uczenia się.

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Historia badań nad uczeniem się i pamięcią

Badania nad uczeniem się i pamięcią zostały zapoczątkowane przez Ebbinghausa, Pawłowa i Thorndikea na przełomie wieków.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

Wykrył krzywą uczenia się – liczba prób potrzebnych do wyuczenia się sylab zmniejszyła się wraz z upływem czasu .

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Krzywa warunkowania rozpoczyna się od powolnej zmiany a krzywa uczenia się wykazuje największą zmianę na początku.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward L. Thorndike

Potem: samo ćwiczenie nie ma korzystnego wpływu a tylko nagradzane ćwiczenie wywołuje uczenie się.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla) * Neohulliści: - A. Zatem przyjmuje on prawo efektu, zakładając, że wzmocnienie jest niezbędne do uczenia się.

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Nie są nabywane specyficzne R ale szczury uczą się lokalizacji na mapie poznawczej - Nie zachowanie podlega uczeniu się ale wiedza, która może być wykorzystana do kierowania zachowaniem - Organizmy uczą się gotowości środki-cele (MER) – to oczekiwanie że niektóre działania doprowadzą do określonych rezultatów.