Memorandum Paryskie

Czytaj Dalej

Wiek XIX i początek XX wieku - Traktat paryski 1856

traktat paryski kończący wojnę krymską był istotny dla rozwoju polityki międzynarodowej i PM.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

Pakt Paryski o wyrzeczeniu się wojny podpisany w 1928r. Pakt Paryski został ratyfikowany przez prawie wszystkie państwa.

Aglomeracja paryska

Ogród Tuileres, Ogród Luksembuski , Lasek Vincennes w Paryżu) Podejmowane próby zahamowania rozwoju aglomeracji paryskiej okazują się nieskuteczne.

KONFERENCJA PARYSKA I TRAKTATY POKOJOWE

Konferencja Paryska Konferencja z udziałem 27 państw rozpoczęła obrady w styczniu 1919r.

DZIENNIK MÓD PARYSKICH

DZIENNIK MÓD PARYSKICH, dwutygodnik (1848 tygodnik), wyd. Wzorowany na paryskim „Petit courrier des dames", łączył elementy fachowego pisma krawieckiego i żurnalu mód ze starannie oprać, działem lit.

LITERATURA SŁOWIAŃSKA, Cours de la litterature slave, potocznie Prelekcje paryskie

Prelekcje paryskie Mickiewicza a słowianofilstwo rosyjskie); tenże Mickiewicza prelekcje paryskie, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna (zbiór.

Traktat Paryski

Zapewnienie wolnej konkurencji między przedsiębiorstwami całej Wspólnoty Znoszenie wszelkich ceł i kontyngentów ograniczających swobodny przepływ surowców i produktów przemysłów węglowego i stalowego, kapitału inwestowanego w tych przemysłach oraz siły roboczej między krajami Szóstki Wprowadzenie jednolitych taryf transportowych zaniechania rządowego subsydiowania przedsiębiorstw i innych ograniczających praktyk Traktat powołał ponadnarodową organizację, której ...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - Traktaty paryskie

Układy paryskie zostały (mimo sprzeciwu SPD) ratyfikowane w lutym 1955 roku i weszły w życie 5 maja 1955 r.

Zwycięstwo szóstej koalicji. Pierwszy pokój paryski 1814 roku

pierwszy pokój paryski, został on ratyfikowany przez Austrię, Rosję, Prusy, Szwecję, Portugalię, Hiszpanię.

Paryski traktat (1763)

 

Podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię zakończył wojnę siedmioletnią. Anglia nie wykorzystała w pełni tych sukcesów, jakie osiągnęła w owym czasie, ponieważ W. Pitt Starszy podał się do dymisji, a premier Bute gorąco pragnął pokoju.

Na mocy tego traktatu Brytania otrzymała francuską...

Paryski traktat (1763)

 

Podpisany przez Anglię, Francję i Hiszpanię zakończył wojnę siedmioletnią. Anglia nie wykorzystała w pełni tych sukcesów, jakie osiągnęła w owym czasie, ponieważ W. Pitt Starszy podał się do dymisji, a premier Bute gorąco pragnął pokoju.

Na mocy tego traktatu Brytania otrzymała francuską...

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski

Stąd owe wyjątkowe przywileje: na przykład własne sądownictwo, które byłopodstawą autonomii; specjalne uprawnienia w nauczaniu (profesorowie paryscynie muszą podlegać egzaminom, aby nauczać gdzie indziej), w zamian za to naUniwersytecie Paryskim spoczął obowiązek czuwania nad prawomyślnością.

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: System nauczania

Nie wiemy dokładnie, j ak wyglądał bieg studiów i tok nauczania w samych początkachuniwersytetu. Mamy dane dość dokładne z czasów około roku 1270.Jak w organizacji uniwersytetu, tak i w toku studiów występowały wielkiepodobieństwa do rzemiosła cechowego. Podobnie jak uczeń wiązał się z magistrem,tak...

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Metody dydaktyczne

Cieszyły się onewielką popularnością, stanowiły swoiste rendez-vous arystokracji paryskiej,w czasie których omawiano nawet kwestie o palącej aktualności.

Powstanie uniwersytetów - Uniwersytet Paryski: Filozoficzna twórczość literacka

Z tego trybu dydaktycznego rodzi się cała twórczość naukowo-piśmienniczascholastyków trzynastowiecznych. Piśmiennictwo było powiązane z żywym słowem.Jednolitość metod nauczania wycisnęła swe piętno na piśmiennictwie.Z legere cursorie i ordinarie wywodzą się niewolnicze komentarze do Lombardai...

Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Auxerre

Wilhelma z Auxerre ( t 1237 r.) znamy jako członka komisji papieskiej do sprawustalenia prawowierności Arystotelesa. Od początku XIII w. był profesoremw Paryżu. Czuć w jego pismach powiew nowej filozofii. Pozostawał pod wpływemStefana z Langton i Prepositina z Cremony, ale zachował przy t ym...

Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

był kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego i w czasiesprawowania tego urzędu wziął udział w strajku uniwersyteckim w latach1229-1230.

Pierwsi mistrzowie paryscy - Wilhelm z Owernii

Pierwszym wielkim filozofem XIII w. jest Wilhelm z Owernii. Urodzony w Aurillacstudiował w Paryżu artes i teologię. W latach 1228-1249 był b i s k u p em Paryża,piastując ten urząd odegrał dużą rolę w wypadkach uniwersyteckich i potępieniach.Arystotelizm był mu obcy, choć z dużym uznaniem odnosił...

Pierwsi mistrzowie paryscy - Mistrzowie wydziału artium

Omówiliśmy postacie i poglądy pierwszych mistrzów Uniwersytetu Paryskiego:Wilhelma z Auxerre, Filipa Kanclerza, Wilhelma z Owernii. ) profesor paryski i oksfordzki pisze Parnalogicalia, jego uczniem był Piotr Hiszpan.

Świeccy mistrzowie paryscy

Obok tomizmu i bonawenturianizmu w Paryżu pojawia się szereg jednostekkroczących własnymi drogami; byli to właśnie mistrzowie świeccy: Gotfrydz Fontaines, Henryk z Gandawy, Piotr z Owernii i Henryk Bate. Mówieniew ich przypadku o eklektyzmie nie jest pejoratywne, ponieważ ich rozważaniaosiągnęły poziom...