Memoirs of an Imperfect Angel

Czytaj Dalej

Formal letter to foreign company consisting of an export offer

An export offer of dental tools and equipment

Dear Someone Who Takes Care Of Distribution ,

We would like to introduce our firm mainly specialized in producing and dealing in dental equipment and various tools which are undoubtedly useful in dental treatment . We opened up our factory in 1774 and since that...

Development and Operation of an IT-based Efficient Cut Slope Management System to Reduce Damages on Road Cut Slope

Development and Operation of an IT-based Efficient Cut Slope Management System to Reduce Damages on Road Cut Slope Koo, Ho-Bon?1), Rhee, Jong-Hyun?2), Yoo, Ki-Jeong?2), Kim, Jin-Hwan?2) *1) Researcher Fellow, Geotechnical Engineering Research Department, Korea Institute of Construction Technology, [email protected] *2) Researcher, Geotechnical Engineering Research Department, Korea Institute of Construction Technology Abstract Even though the country of the Republic of Korea needed to ...

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu: m.

PRINCE OF WALES - okręt

Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Dzięki temu wskaźnikowi można dokonać oceny możliwości finansowych przedsiębiorstwa do podołania wybranej inwestycji.

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

Advantages and disadvantages of living abroad

Living abroad is something that Poles , especially the younger ones , often dream about . Is it really worth all the sacrifice ? Like everything , living abroad has both its advantages and disadvantages .

The main advantage is that you can learn the language and the culture or customs of the country you live in...

Advantages and disadvantages of living in the country

Living in the country has both pros and cons. One advantage is that there are not many cars. There's no traffic, no noise, air is no polluted. What is more, if you want to relax, you can go to a forest, sit under a tree and breath with fresh air, which is generally clean in the coutry. You know everybody, you say...

Advantages and Disadvantages of watching TV

You can watch animals and the greatest monuments , let's see ( National Geographic Channel ?

AIDS - the terrible disease of present days

AIDS is a sickness that attacks the body's natural defence system against disease. AIDS itself does not kill, but because the body's defence system is damaged, the patient has a reduced ability to fight off many other diseases including flu or the common cold.

It has been reported that about 10 million people...

AIDS - the problem of contemporary word

AIDS means Acquired Immune Deficiency Syndrome.

It's really extremely dangerous disease. People ill with AIDS lose their physical immunity, which often leads to death.

Today we can say about epidemic of AIDS, because it's killing hundreds of thousands of people around the world. Scholars have no prospect of a...

Alaska - one of the most beautiful states

Alaska has only about 10000 miles of road - not much, especially for a state its size The Alaska Highway links Alaska to the other states through Canada. Traveling on the Alaska's road used to be very rough. Now, however, the road is fully paved and has gas stations every 50 miles. In southeast and South Central...

An essay about this and that

I have a very eccentric neighbour. He is really strange. He used to be an employee at a data processing department but then they sacked him. The main reason was his hobby - phisics. He is a sciencist and makes lots of researches so sometimes he doesn't leave his house for a couple of days. Very often he was absent...

AN IDEAL SCHOOL

In my opinion an ideal school is a place friendly for students and teachers. Teachers are nice for pupils and inverse. Here every peoples are indulgent for self. In one word every are nice to every. Classes count up to twenty persons - about ten boys and ten girls. In ideal school can't out of place for invalids. I...

An ideal teacher

My primary school history teacher repeatedly told his classes that the primary purpose of a teacher was "to teach young people to think." I was deeply impressed by this simple statement. Years later, I can still vividly remember Mrs. Pająk's commitment to engage students in her history lessons to stimulate their...

An unexpecting evening

It was a warm and starry night. I was making some tea for us as usual. We were alone in a big house with no TV, no telephone and no electricity. I heard only fireplace but suddenly Mike said: "Dorothy, I think you should stop making it and come here for a while!" I was afraid. I thought nothing could disturb our...