Membrana akustyczna

Czytaj Dalej

Jaka jest długość fali akustycznej?

Im wyższa jest częstość dźwięku, tym mniejsza jest długość odpowiadają­cej mu fali akustycznej. Długość fali akustycznej zależy również od prędkości rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku.

Izolacja akustyczna

Przede wszystkim pomieszczenia tego rodzaju należy izo­lować akustycznie od otoczenia, by zapobiec prze­dostawaniu się do nich dźwięków zewnętrznych.

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Przy planowaniu stref akustycznych miasta należy brać pod uwagę przeważający w danym rejonie kierunek wiatru – strefy hałaśliwe umieszczać po stronie zawietrznej.

Analiza akustyczna

analiza akustyczna; rozłożenie na podstawowe parametry (częstotliwości i natężenia) zarejestrowanego na taś­mie magnetofonowej zapisu dźwięko­wego. Powstaje wówczas widmo akustyczne (spectrum) dźwięku.

Kod akustyczny

kod akustyczny - kod pamięciowy, który reprezentuje brzmienie bodźca w formie akustycznej, tj.

Próg i pułap podniety akustycznej

Pułapem dla re­ceptora akustycznego jest tzw. Granica ta odpowiada po­ziomowi ciśnienia akustycznego około 130 dB w stosunku do wartości pro­gowej 0,00002 Pa.

Uraz akustyczny

uraz akustyczny; uszkodzenie słuchu krótko- lub długotrwałe spowodowane bodźcami dźwiękowymi o bardzo dużym natężeniu (np.

Sprzęgacz akustyczny

Sprzęgacz akustyczny - rodzaj najprostszego modemu o niewielkiej szybkości transmisji (modulacja do 300 bodów), łączącego bezprzewodowo (akustycznie) przenośny terminal z mikrotelefonem publicznej sieci telefonicznej PSTN.

Jakie ćwiczenia logopedyczne prowadzi się w przypadku afazji (dysfazji) akustycznej?

Istotą terapii afazji akustycznej jest nauczenie pacjenta kojarzenia słownych bodźców słuchowych z ich znaczeniem.

XX WIEK - Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych

Regulacja sonorystyczna obejmuje rozmaite czyn­ności kompozytorskie: 1) wykorzystanie nowych sposobów wzbudzania dźwięku w instru­mentach tradycyjnych; 2) generowanie materiału dźwiękowego za pomocą urządzeń elektro­akustycznych i elektronicznych; 3) przetwarzanie istniejącego już materiału dźwiękowego za pomocą urządzeń elektroakustycznych i elektronicznych; 4) zestawianie instrumentów tradycyjnych z urządzeniami ...

Uraz akustyczny

Uraz akustyczny jest najpowszechniejszą z chorób zawodowych w Polsce. Uraz akustyczny słuchu nie podlega leczeniu.

Fizjologia słuchu: pozaślimakowa analiza informacji akustycznej

Układ akustyczny może przetwarzać takie wskaźniki sygnału akustycznego, jak czas trwania, natężenie i częstotliwość w sposób następujący: Przy wzrastającym.

Agnozja akustyczna

Innymi objawami są brak akustycznej uwagi, wskutek nieobecności akustycznej zdolności różnicowania, zaburzenia percepcji, zamazana artykulacja, żywa gestykulacja i mimika.