Melrose Place

Czytaj Dalej

Funkcje płac

 

Płaca, jako cena płacy czy też kategoria dochodu jest wynagrodzeniem za usługę pracy i znajduje ona odzwierciedlenie w jej funkcjach. Najczęściej wymienia się cztery podstawowe funkcje: dochodową, kosztową, motywacyjną i społeczną. Można je analizować z punktu widzenia interesów zarówno pracodawcy...

Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac

 

W teorii zgłaszane są różne sposoby aktywizowania moty­wacyjnej funkcji płac i wzmacniania ich oddziaływań na zacho­wanie się ludzi w sytuacji pracy9. Zdaniem J. Reykowskiego na przykład, aby płaca mogła pełnić rolę stymulującą, jej tworzenie i stosowanie powinno uwzględniać następujące...

Płaca zasadnicza

 

Z natury płacy zasadniczej wynika, że w większości organizacji uzgodniona jest stawka za daną pracę zanim pracownik ją wykona. Płaca zasadnicza jest zatem określana w oczekiwaniu pewnego poziomu performance jaki ma osiągnąć pracownik, nie jest wyznaczana po fakcie, gdy wyniki są znane i można je...

Rodzaje plac zmiennych

 

Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych. Do głównych należą:

Premie indywidualne. Pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, jeśli oni sami, ich grupa pracownicza lub cała firma osiągną wyznaczone zadania.

Premie powszechne. Wszyscy w firmie otrzymują wypłatę...

Płaca zespołowa

 

Wiele, zaszłych w ostatniej dekadzie, zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwami, takich jak skrócenie łańcuchów decyzyjnych, redukcja szczebli zarządzania oraz koncentrowanie się na procesach, a nie na działaniach w obrębie funkcji, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę...

Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie

 

Podstawą planowani płac w przedsiębiorstwie są z jednej strony prognozy i plany sprzedażyproduktów i usług, z drugiej zaś kosztów pracy.

W planowaniu możemy wyróżnić trzy generalne podejścia.

 

Pierwsze polega na ustaleniu globalnej kwoty środków w skali przedsiębiorstwa oraz przeciętnych płac...

JAKIE WYRÓZNIA SIĘ SYSTEMY PŁAC I JAKA JEST SPOŁECZNA ROLA PŁACY

Płaca jako kategoria społeczno-ekonomiczna wyraża określone stosunki ekonomiczne i międzyludzkie. Płaca obok funkcji dochodowej, bodźcowej, kosztowej, pełni ważną funkcję społeczną. Wywołuje określone skutki społeczne u samych pracowników, w ich rodzinach, w grupach roboczych, całej załodze i w...

Description of a place (Cambridge)

Last summer I had an opportunity to go to Great Britain in order to improve my english. I went to Cambridge, where I stayed for three weeks. Before I left I had made myself familiar with this city. Consequently I would like to write a few words about Cambridge. But my purpouse is not to present all the monuments...

Description of a place (120 - 180 words)

Bournemouth is a city that can't be easily forgotten. It is sittuatted on the south coast of Great Britain, on the Poole Bay. It's not a ver big town, only 250 000 people live there, however, it seems to be much bigger, because a lot of students from the whole world visit it every year to improove their English in...

Place I would like to live in

The fun of dream houses isn't in having them, but in dreaming of them. When I was a little girl I used to dream of a nice, little, white detached house with a beautiful garden, swimming pool and hammock. It looked more like a Barby-doll house with colourful flowers and pink equipment. This idea has changed a lot...

Przyczyny zróżnicowania płac

Zróżnicowanie płac wynika z tego, że pomiędzy pracującymi istnieje ogromne zróżnicowanie i to pod wieloma względami:

1) pod względem wieku;

2) pod względem płci;

3) pod względem rasy, narodowości lub religii;

4) pod względem wykształcenia i doświadczenia;

5) pod względem wrodzonych...

Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami

Wynagrodzenie brutto jest pomniejszane o potrącenia. Wyróżnia się potrącenia obowiązkoweoraz dobrowolne. Do potrąceń obowiązkowych zalicza się składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrącenia z tytułów...

Co określa stawkę płac w warunkach konkurencji doskonałej?

 

W warunkach konkurencji doskonałej określana jest ona poprzez relację popytu i podaży na pracę. Ceną pracy jest płaca , jest ona podstawowym źródłem dochodu dla pracowników ,oraz podstawowym źródłem kosztów dla pracodawców .

W związku z tym dwie te funkcje pozostają z sobą sprzeczne . Płace...

W jaki sposób określane są płace i zatrudnienie w warunkach monopsonu?

 

W tych warunkach pracodawcy występują w pozycji dominacji na rynku pracy, posiadają tzw. Siłę monopsonową czyli zdolność do kształtowania wysokości płacy i wielkości zatrudnienia . W praktyce oznacza to obniżenie płacy na skutek zmniejszenia popytu na pracę. Pracodawca po przeanalizowaniu krzywej...

Omów formy i systemy płac

 

A) Formy płac :  

w zależności od postaci ( pieniężna – występuje w postaci pieniądza , naturalna – wszystko to co pracownicy otrzymują oprócz pieniędzy ) ;

w zależności od sposobu jej otrzymywania ( bezpośrednia – to co otrzymuje pracownik bezpośrednio , pośrednia – obejmująca ubezpieczenia i...

Przeciętna płaca w Polsce wynosi ok. 400$ , w Indiach ok. 100$ a w USA 2500$ , jakie czynniki wpływają na popyt i podaż pracy w tych krajach i co doprowadza do tak dużych dysproporcji w płacach?

 

A) Zasoby finansowe osób prywatnych , które wpływają na ilość indywidualnych przedsiębiorstw, tudzież w biedniejszych krajach podaż pracy przewyższa popyt co prowadzi do oferowania niższych płac przez pracodawców ;  

B) Brak konkurencji na rynku pracy ;

C) Sytuacja polityczna utrudniająca...

Jakie czynniki powodują zniekształcenie płac?

 

A) Atrakcyjność pracy ;  

B) Jakość pracy ;

C) Indywidualne zdolności ;

D) Segmentacja rynku ;

>

Przechodzenie z wartościowania na płace

Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

Płaca realna

Wprowadzenie

Płace realne mówią pracodawcy o koszcie zatrudnienia swoich pracowników, a także pozwalają na porównanie tego kosztu z ich wydajnością krańcową. Z kolei gospodarstwa domowe dzięki nim wiedzą jak dużą ilość towarów będą mogły w stanie kupić, oferując posiadany przez siebie zasób...

Taryfikator płac

Siatka wynagrodzeń (taryfikator)

Siatka wynagrodzeń, zwana także siatką płac (siatką taryfową) to przyjęta w firmie struktura wynagrodzeń finansowych oparta na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania...